Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Subvencions destinades a Organitzacions de Consumidors i Usuaris

 1. Convocatòria
 2. Termini de la sol·licitud
 3. Informació General
 4. Condicions per sol·licitar la subvenció
 5. Presentació de la sol·licitud
 1. Convocatòria

  Resoluci EMO/1733/2011, d'1 de juliol, per al qual es fa pblica la convocatriai s'aproven les basesper a l’atorgament de subvencions, en rgim de concurrncia competitiva, destinades a les organitzacions de consumidors i usuaris de Catalunya per a l'exercici 2011. (DOGC nm. 5922 de 18.07.2011).
 2. Termini de la sol·licitud

  L’ltim dia per presentar la sollicitud s el 2 d'agost de 2011, incls.

 3. Informació General

  L’ajut va adreat a les organitzacions de persones consumidores i usuries que duen a terme activitats d’informaci i defensa de les persones consumidores i usuries.

  Podran ser objecte de subvenci aquells projectes i actuacions que es realitzin durantel perode comprs entrel'1 de novembre de l'any anterior a la convocatria i el 31 d'octubre de l'any en curs i s'emmarquin en alguna de les lnies d'ajuts segents:

  Lnia d’ajuts Percentatge mxim de subvenci
  L1 Atenci a les persones consumidores i usuries (*) 35%
  L2 Actuacions d’informaci i formaci a les persones consumidores i usuries 50%
  70% (actuacions prioritries)
  L3 Foment de la resoluci de conflictes, assessorament jurdic i endegament d’accions per a la defensa de les persones consumidores i usuries. 60%
  L4 Potenciaci del teixit associatiu i processos de fusi d'entitats adreades a la protecci i defensa de les persones consumidores i usuries 70%

  (*) Les despeses de personal i de funcionament general de l'entitat noms sn subvencionables a travs de la Lnia 1

  rgan instructor
  Subdirecci General d’Atenci al Consumidor

 4. Condicions per sol·licitar la subvenció

  Qui ho pot demanar
  Les organitzacions de persones consumidores i usuries inscrites a la Secci General del Registre General d’Organitzacions de Consumidors i Usuaris.

  Compatibilitat amb altres ajuts
  Les subvencions regulades en aquesta convocatria sn compatibles amb altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents d’altres administracions, sempre que el conjunt d’aportacions no superi el 100%.

 5. Presentació de la sol·licitud

  Com tramitar-ho?

  • Les sollicituds s’han de formalitzar d’acord amb el model disponible en aquesta web.
  • La sollicitud ha d’estar datada i signada pel president/a de l’associaci o per persona amb poder suficient acreditat fefaentment.
  • La sollicitud ha d’anar adreada al director de l’Agncia Catalana del Consum juntament amb la documentaci complementria.
  • Les sollicituds presentades una vegada finalitzat el termini de presentaci es consideraran desestimades.

  Documentaci que cal presentar amb la sollicitud

  • Imprs oficial de domiciliaci bancria (*).
  • Memria de les activitats realitzades durant l’any anterior.
  • Fitxes descriptives dels projectes per als quals es demana subvenci, d’acord amb el model disponible en aquesta web.
  • Balan de la situaci econmica a 31 de desembre de l’any anterior, aix com compte de resultats aprovat per Assemblea.

  (*) Aquests documents no cal aportar-los si ja s’han presentat anteriorment a l’Agncia Catalana del Consum en els darrers 5 anys i no s’ha fet cap modificaci. (En aquest cas, cal fer constar la data i rgan en qu van ser presentats).

  On presentar la sollicitud?

  • Agncia Catalana del Consum
   (c. Pamplona,113 - 08018 Barcelona)
  • Secci de Consum a Girona
   (Plaa Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona)
  • Secci de Consum a Lleida
   (Av. del Segre, 7 - 25007 Lleida)
  • Secci de Consum a Tarragona
   (Pompeu Fabra, 1 - 43004 Tarragona)
  • rea de Consum de les Terres de l’Ebre
   (Carrer de la Rosa, 9 - 43500 Tortosa)
  • Tamb es pot presentar mitjanant qualsevol dels altres mitjans establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i procediment administratiu com.

  Documents


© 2011 Agència Catalana del Consum