Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Rebaixes ofertes i promocions
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Rebaixes, ofertes i promocions

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general (actualitzada a 12.08.2011)

1.Rebaixes
1.1. Temporada de rebaixes
1.2. Requisits dels bns o serveis rebaixats
1.3. Condicions de venda
1.4. Recomanacions generals
2. Ofertes i promocions
2.1. Requisits
2.2. Ofertes de llanament
3. Obsequis
4. Concursos i sorteigs
5. Com reclamar

1. Rebaixes

S'entn per rebaixa una reduccien els preus que els bns o serveis hagin tingut amb anterioritat. Aquesta reducci en els preusen cap cas no implicar una reducci de la qualitat dels bns o serveis.

Anar a inici de pgina

1.1. Temporada de rebaixes

A Catalunya, l'poca de rebaixes est establerta en un mxim de dues temporades anuals.

Rebaixes d'hivern: des del 7 de gener fins el 6 de mar (ambds inclosos)
Rebaixes d'estiu: durant els mesos de juliol i agost.

Fer rebaixes s una decisi de cada comerciant, qui tamb en decideix la durada que pot oscil•lar entre 1 setmana com a mnim i 2 mesos com a mxim.

Anar a inici de pgina

1.2 Requisits dels bns o serveis rebaixats

Aquesta reducci en els preus que els bns o serveis hagin tingut amb anterioritat s’ha d’indicar de manera clara i s’ha d’informar del preu normal o habitual del b o servei i del preu rebaixat. Tamb s correcte indicar el percentatge de reducci de preus en cada b o servei i es poden agrupar lots de bns o serveis que es puguin considerar com una unitat.

S’entn per preu habitual o normal el que s’hagi aplicat al mateix establiment almenys durant 1 mes dins dels 6 mesos anteriors a l’inici de la rebaixa, oferta o promoci.

El bns o serveis rebaixats han de tenir les mateixes garanties que abans de les rebaixes.

No es poden vendre com a rebaixats els productes deteriorats, els de baixa qualitat o els adquirits expressament per a aquesta finalitat.

Anar a inici de pgina

1.3 Condicions de venda

L’establiment no t l’obligaci de canviar un producte que est en perfecte estat, a menys que ho anunci. (aneu al tema Informaci general punt....)

Cal diferenciar entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidaci i les vendes de saldos.

A l’establiment, els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.

Si l’establiment admet les targetes de crdit com a forma de pagament habitual, tamb ha d’admetre aquest sistema en rebaixes.

Tots els comeros han de disposar de fulls oficials de reclamaci/denncia.

Anar a inici de pgina

1.4 Recomanacions

"Comprar en poca de rebaixes".

2. Ofertes i promocions

S'entn per oferta o promoci la publicitat de condicions especials ms beneficioses per al a persona consumidoraen relaci amb les practicades habitualment per l'empresa o l'establiment.

Podeu exigir el contingut de l’oferta, la promoci o publicitat encara que no figuri expressament en el contracte o en el document o comprovant.

Anar a inici de pgina

2.1. Requisits

- Publicitat

La publictat de les ofertes o rpomicions ha d’indicar almenys:

a) Ladata d’inici de la promoci o oferta.
b) La durada de la promoci o l’oferta, o b el nombre d’unitats disponibles en oferta o promoci o el nombre de persones consumidores que es poden beneficiar de la promoci.
c) Els requisits que han de complir les persones consumidores.
d) Les condicions, la qualitat i les prestacions dels bns o serveis en promoci, i els avantatges de l’oferta o la promoci.
e) El responsable o la responsable de la promoci, amb indicaci del nom o la ra social i l’adrea de l’establiment o els establiments on es poden fer efectives les condicions ms beneficioses, llevat que la promoci es refereixi nicament al mateix establiment on s’ofereix.

- Durada

Si s’anuncien promocions o ofertes per un perode de temps, aquest perode ha d’sser sempre determinat i l’empresa ha d’estar en condicions de satisfer la demanda del b o servei ofert, sens perjudici de la normativa relativa als perodes de rebaixes.

Si no es pot atendre la demanda (sens perjudici de la responsabilitat en qu pugui incrrer), us ha d’informar del dret d’adquirir el b o servei ofert, o un de condicions semblants, d’acord amb els beneficis de l’oferta o la promoci. Aquesta mesura s’ha de fer efectiva per mitj del lliurament d’un full d’encrrec que us doni dret a obtenir els bns o serveis promocionats i en qu s’indiqui la data en qu es podr fer efectiu aquest dret.

En tot cas, no es poden fer promocions amb un nombre d’unitats manifestament insuficients en funci de la durada i la publicitat de la promoci o l’oferta i en funci de les vendes habituals.

- Unitats o destinataris

Si la promoci o l’oferta indica el nombre d’unitats o de destinataris que se’n poden beneficiar, s’ha d’informar del sistema de prioritat per a atendre les demandes.

Aquest sistema ha de permetre la comprovaci objectiva que s’han seguit les preferncies fixades en la publicitat.

- Exigible

La promoci o l’oferta s exigible durant tot el temps en qu s pblica i accessible.

- Limitacions

Si es limiten les unitats de bns o serveis en condicions ms beneficioses per a cada persona consumidora, s’ha d’informar d’aquesta limitaci en la publicitat i en els cartells o els rtols de l’establiment on es faci l’oferta o la promoci.

- Diferenciat

Si en un mateix establiment hi ha articles o serveis en condicions normals de venda i altres en condicions ms beneficioses, s’han de diferenciar o separar clarament, de manera que no es pugui induir a error o confusi respecte a les ofertes i promocions, ni a llur naturalesa.

- Qualitat

Els bns o serveis en condicions ms beneficioses no poden estar deteriorats o sser de pitjor qualitat que els que l’empresa o l’establiment que fa l’oferta o la promoci ofereix habitualment, llevat de les vendes de saldos i d’altres tipus permesos per la llei.

- Reducci del preu

Si les condicions ms beneficioses o els avantatges consisteixen en una reducci en els preus que els bns o serveis hagin tingut amb anterioritat, s’ha d’indicar de manera clara aquesta reducci i s’ha d’informar del preu normal o habitual del b o servei i del preu redut.

Aquesta informaci es pot substituir pel percentatge de reducci de preus en cada b o servei. Es poden agrupar lots de bns o serveis que es puguin considerar com una unitat, en funci de llurs caracterstiques i de la
reducci de preus.

Anar a inici de pgina

2.2. Ofertes de llanament

En les ofertes de llanament on el b o servei no hagi estat abans a la venda, s’ha d’indicar en la publicitat i en els cartells i rtols aquesta condici, per mitj de l’expressi “oferta de llanament”.

Anar a inici de pgina


3. Obsequis

Si en una relaci de consum s’ofereix un obsequi, s’ha d’informar clarament en la publicitat i al mateix establiment dels aspectes segents:

a) Les obligacions que comporta el lliurament, si escau, incloses, especialment, les de carcter fiscal.
b) Les condicions de lliurament, especialment les despeses que comporta la tramesa o la posada a disposici.
c) Les condicions i limitacions que s’han de complir per a obtenir l’obsequi.
d) Les instruccions clares i precises que s’han de seguir per a obtenir l’obsequi.

Pel que fa a la durada i les existncies dels obsequis, s'aplica el que s'ha exposat anteriorment per la durada de les ofertes i promocions

Si compliu els requisits per a ser el beneficiari o beneficiria, el lliurament efectiu o la posada a disposici dels obsequis s’ha de fer en el termini d’1 mes des del moment en qu hagi u complert tots els trmits.

Anar a inici de pgina


4. Concursos i sorteigs

Els empresaris poden utilitzar sorteigs i concursos com a tcniques de promoci.

S’entn per sorteig l’oferta de premis en qu la selecci dels guanyadors s fruit de l’atzar.

S’entn per concurs l’oferta de premis en qu la selecci dels guanyadors depn de l’habilitat o la percia dels concursants.

La utilitzaci d’aquestes tcniques est subjecta al rgim d’autoritzaci i comunicaci que estableix la normativa deles rifes, tmboles i combinacions aleatries.

En la publicitat dels sorteigs i concursos, s’ha d’informar dels aspectes segents:

a) Nom o ra social i domicili de l’empresa o l’establiment que organitza el
sorteig o concurs.
b) Requisits per a participar-hi.
c) Limitacions per a participar-hi.
d) Bases i manera d’obtenir el premi.
e) Forma de lliurament del premi i especificaci de si us comportar despeses.

El lliurament efectiu o la posada a disposici del premi s’ha de fer en el termini d’1 mes des que es coneix el guanyador o guanyadora del sorteig o concurs.

Si heu estat premiat/da en un sorteig en qu no heu participat de manera voluntria, el lliurament del premi no es pot condicionar a la compra o contractaci de cap b o servei.

Anar a inici de pgina

5. Com reclamar
Reclama

Anar a inici de pgina


© 2011 Agència Catalana del Consum