Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Arbitratge

1. Caracterstiques de l'arbitratge

2. Presentaci d'una sollicitud

3. Tramitaci de l'arbitratge. Designaci, audincia, proves

1. Caracterstiques de l'arbitratge

L'arbitratge de consum t les segents caracterstiques:

- Voluntari

Per poder resoldre un conflicte mitjanant l’arbitratge de consum n'hi ha prou que la persona consumidora presenti una sollicitud i que l'empresa, o accepti aquesta via de manera expressa i voluntria o estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum (vegeu). Un cop es produeix aquest fet, podem parlar que hi ha conveni arbitral.

El conveni arbitral haur de constar per escrit, en un document signat o en un intercanvi de cartes, telegrames, etc. Tanmateix, el conveni arbitral podr adoptar la forma de clusula incorporada a un contracte, en un acord independent entre les parts o, fins i tot, un intercanvi d'escrits del qu es desprengui l'acord.
Gratut

Es tracta d'un procediment sense costos judicials. No obstant aix, si les parts opten per contractar un advocat que els representi o els assessori, les despeses que generi seran a crrec de qui l'hagi contractat.

D’altra banda, en cas que faci falta un peritatge, el cost anir a crrec de la part o parts que l'hagin demanat, o b a crrec de l’Administraci si s l’rgan Arbitral qui ho demana.

- Executiu

La decisi de l’rgan Arbitral vincula ambdues parts en conflicte, i t els mateixos efectes que una sentncia judicial i no s possible un recurs sobre el qu ha decidit.

A ms, si una de les parts no compleix el que estableix el laude o resoluci final del conflicte, l'altra t la possibilitat de demanar al jutge de primera instncia que l'obligui a fer-ho. Aquest jutge no entra en el fons de l'assumpte, noms fa complir el laude.

Es considera infracci en matria de consum l'incompliment d'un laude arbitral.

- gil

El procediment arbitral de consum s gil, i t uns terminis curts per donar audincia a les parts i per dictar el laude.

- Objectiu

s un mecanisme efica per donar una soluci a un conflicte amb total imparcialitat i independncia.

Anar a inici de pgina

2. Presentaci d'una sollicitud
Un cop presentada la sollicitud d’arbitratge, ha de ser admesa a trmit pel president de la Junta Arbitral de Consum. El president pot inadmetre aquelles sollicituds d’arbitratge que resultin infundades o aquelles en les que no s’apreci afectaci dels drets i legtims interessos econmics dels consumidors o usuaris. A ms, no poden ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes que versin sobre intoxicaci, lesi, mort o els conflictes en qu hi hagi indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat per danys i perjudicis directament derivada d’aquests.
D’aquesta manera, nicament poden ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes sorgits entre els consumidors i usuaris i les empreses o professionals derivats de la compra d’una producte o la contractaci d’un servei.
Admesa la reclamaci, si consta conveni arbitral, en el termini de 30 dies s’inicia el procediment arbitral, es notifica a les parts, i es dna un termini de 15 dies hbils al reclamat perqu presenti les allegacions i els documents que consideri oportuns.
En el cas que no consti conveni arbitral, es trasllada a la part reclamada la sollicitud perqu en un termini de 15 dies hbils accepti l’arbitratge proposat i presenti les allegacions o els documents que consideri oportuns.
La data de l’entrada d’acceptaci de l’arbitratge s la data en qu es considera iniciat el procediment arbitral.
Si la part reclamada no accepta l’arbitratge, el president de la Junta Arbitral de Consum ordena l’arxiu de la sollicitud.
En ambds casos, un cop iniciat el procediment arbitral, el termini per dictar laude s de 6 mesos, prorrogables en determinats casos.

Anar a inici de pgina

3. Tramitaci de l'arbitratge. Designaci, audincia, proves

Iniciat el procediment arbitral, el president de la Junta Arbitral de Consum designar l'rgan Arbitral que coneixer del conflicte. Aquest resoldr les peticions de la part reclamant i les de la part reclamada, ja que, aquesta tamb pot formular les pretensions a la part reclamant que consideri oportunes relacionades amb els fets reclamats. Aquestes tenen el nom de reconvenci.
Audincia. Designat l’rgan Arbitral, es procedeix a citar elsmembre d'aquesti les parts a un dia i hora per tal que compareguin a l’acte de l’audincia. . L’assistncia a aquest acte no s obligatria, no obstant les parts podran designar un representant perqu comparegui en el seu nom.
Aquesta audincia tamb pot ser escrita o per videoconferncia.
Proves. En l’acte de l’audincia, les parts han de venir provedes de totes aquelles proves que donin suport a les seves allegacions (sobretot en cas de peces objecte de la sollicitud d’arbitratge). Les proves que es sollicitin en l’audincia, si s’escau, han de ser autoritzades per l’rgan Arbitral. Tanmateix, aquest, d’ofici i noms quan ho estimi oport, pot practicar les proves que siguin necessries per a la resoluci del cas.
Laude. El laude s la resoluci amb la qual es dna per finalitzat el procediment arbitral. No s possible presentar una altra sollicitud d’arbitratge o demanda judicial sobre els mateixos fets.
Recurs i aclariment. Tot i no ser possible impugnar la decisi de l’rgan Arbitral, hi ha possibilitats d’anullar-lo pels segents supsits taxats en el termini de dos mesos des de l’emissi del laude davant l’Audincia Provincial:
a) Que el conveni arbitral no existeixi o no sigui vlid.
b) Que no hagi estat degudament notificada la designaci d’un rbitre o de les actuacions arbitrals o no hgim pogut, per qualsevol ra, fer valer els nostres drets.
c) Que els rbitres hagin resolt qestions no sotmeses a la seva decisi.
d) Que la designaci dels rbitres o el procediment arbitral no s’hagi ajustat a l’acord entre les parts, a excepci que aquest acord sigui contrari a una norma imperativa d’aquesta llei o, a falta de l'acord esmentat, que no s’hagi ajustat a aquesta llei.
e) Que els rbitres hagin resolt sobre qestions no susceptibles d’arbitratge.
f) Que el laude sigui contrari a l’ordre pblic.
Emesa la decisi a travs del laude, qualsevol de les parts pot sollicitar un aclariment per a la correcci d’una errada de clcul, de cpia o tipogrfica, per a l’aclariment d’un punt o part concreta del laude o per al complement del laude respecte de peticions formulades i no resoltes. En cap cas, aquesta sollicitud no serveix per mostrar el desacord amb la decisi de l’rgan Arbitral.. El termini per presentar-lo s de 10 dies des de la notificaci del laude.
Incompliment. En el cas que una de les parts no compleixi el laude dictat, l’altra part pot instar-ne el compliment fors. En aquest cas, es facilitar tota la documentaci necessria per tal que pugui sollicitar-ne l’execuci davant els jutjats de primera instncia del lloc on s’hagi ems el laude.

Anar a inici de pgina

Preguntes freqents

© 2011 Agència Catalana del Consum