Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai d'Empreses > Us informem > Procediments
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Procediments

 1. FORMULARI DE NOTIFICACIÓ DE PRODUCTES PERILLOSOS
 2. REGISTRE D'EMPRESES DE BRONZEJAT ARTIFICIAL (RESBA)
 3. INFORMACIÓ PER ALS ESTABLIMENTS QUE PRESTEN SERVEIS DE BRONZEJAT ARTIFICIAL
 1. FORMULARI DE NOTIFICACIÓ DE PRODUCTES PERILLOSOS

  En el moment que els productors o distribudors tinguin indicis suficients d’haver comercialitzat productes que presenten riscos per als consumidors, incompatibles amb el deure general de seguretat, adoptaran totes les mesures oportunes per evitar aquests riscos (sense necessitat de requeriment per part de l’Administraci competent). Entre aquestes mesureshi hael deure d’informar els consumidors i la retirada del mercat dels productes en mans dels consumidors.

  En aquests casos informaran l’Administraci competent dels punts que inclou aquest FORMULARI

  • Identificaci del productei fotografia.
  • Descripci del risc.
  • Mesures que s'han pres o es prendran.
  • Xarxa de comercialitzaci.
 2. REGISTRE D'EMPRESES DE BRONZEJAT ARTIFICIAL (RESBA)
  Els centres de bronzejat artificial han de figurar en un registre, el RESBA, on constaran entre d'altres dades,la descripci tcnica dels aparells i materials de qu disposen,i tambdel personal i de la seva formaci per poder exercir la seva activitat. Per demanar la inclusi en el registre s’ha de fer la corresponent comunicaci a travs del portalCAT365, o imprimir directament la “Comunicaci d'establiments que presten serveis de bronzejat artificial” i enviar-la per correu postal a l’Agncia Catalana del Consum.

  La normativa obliga que els bancs solars siguin revisats com a mnim un cop a l’any per una entitat d’inspecci i control concessionria de la Generalitat (EIC). Aquestes revisions comprovaran, entre d’altres aspectes, si la irradincia efectiva i la longitud d’onasn conformes als requisits de seguretat exigibles d’acord amb el Reial Decret 1002/2002.

  Dades de les entitats concessionries a contactar:
  TVRheinland
  Tel.934781131
  ECA
  Tel. 902349349
  web: www.eca.es

  Tambcal recordar l’obligatorietat de tenir actualitzat el llibre de manteniment, el certificat de formaci corresponent i la informaci per als usuaris.

  Per a ms informaci: Temes de Consum. Centres de bronzejat
 3. INFORMACIÓ PER ALS ESTABLIMENTS QUE PRESTEN SERVEIS DE BRONZEJAT ARTIFICIAL
  Tots els establiments que presten serveis de bronzejat artificial, entre els quals s’inclouen tamb els establiments que disposen de bancs solars amb funcionament automtic mitjanant monedes, targetes o qualsevol altre tipus de mecanisme, que permeti a les persones usuries fer s directe d’aquests aparells, han de complir, d’acord amb la normativa vigent, les segents OBLIGACIONS:

  a) Realitzar una comunicaci normalitzada, que inclou la descripci tcnica dels bancs solars i materials de qu disposen, com tamb del personal i la seva formaci:

  • Cm?
   Per mitjans telemtics del portal de l’Administraci Oberta de Catalunya
   ("Establiments amb servei de bronzejat artificial"), amb accs a travs d’usuari icontrasenya o b presencialment a:
  Agncia Catalana del Consum
  C. de Pamplona, 113
  08018 BARCELONA
  Tel: 93516666
  Fax: 93551644
  consum@gencat.cat
  Girona
  Plaa Pompeu Fabra, 1
  17002 GIRONA
  Tel: 872975000
  Fax: 872975424
  Lleida
  Av. Segre, 7
  25007 LLEIDA
  Tel: 973728000
  Fax: 973727778
  Tarragona
  Pompeu Fabra, 1
  43004 TARRAGONA
  Tel: 977251717
  Fax: 977251725
  Terres de l'Ebre
  Carrer Llotja 4
  43500 TORTOSA
  Tel: 977448490
  Fax: 977448496
  • Quan?
   Abans de l’inici de l’activitat de prestaci de serveis de bronzejat artificial, i tamb abans de la posada en funcionament de nous bancs solars o bancs solars en els quals s'han produt modificacions essencials.
  • Cartell d’ADVERTIMENTS per a la utilitzaci dels bancs solars:
   Una vegada realitzada la comunicaci, l'Agncia Catalana del Consum us facilitar el cartell d’ADVERTIMENTS per a la utilitzaci del bancs solars
  b) Portar un llibre de manteniment per a cadascun dels bancs solars en qu hi consti,
  com a mnim, la informaci segent:
  -dades del titular
  -dades de l’establiment
  -dades de l’empresa subministradora i installadora
  -dades del banc
  i en el quales consignarantots els canvis d’elements consumibles dels bancs i es far constar especficament qui ha realitzat els esmentats canvis i tamb els canvis de titularitat i ubicaci.
  c) Sotmetre els seus aparells a una revisi peridica anual, que ser realitzada per les entitats d’inspecci i control concessionries de la Generalitat de Catalunya (ECA i ICICT). La realitzaci de la revisi i l’estat correcte de l’aparelles posaran de manifestamb una etiqueta visible a l’aparell.
  • Com fer la revisi?
   S'ha dedemanara una de les EIC concessionries de la Generalitat, ambla qualpodeu contactar a travs dels mitjans segents:
  TVRheinland
  Tel.934781131
  ECA
  Tel. 902349349
  L’entitat que ha fet el control emetr un certificat de cadascuna de les revisions i controls que realitzi i trametr unacpia al titular de l’activitat. Aix mateix, la realitzaci de la revisi i l’estat correcte del banc solares posaran de manifestamb una etiqueta visible a l’aparell.
  • Quin cost t?
   D’acord amb les tarifes vigents els preus de les revisions peridiques sn:
  Per a cada inspecci peridica reglamentria d’un banc solar: UVA-B1: 150 euros
  Quan es fa la inspecci simultnia de ms d’un banc solar installat al mateix establiment, per al segon i cadascun dels aparells successius: UVA-B2: 62 euros.
  • Quan ha de fer-se?
   Com a mnim un cop a l’any i sempre que es facin modificacions en els bancs solars que afectin les seves caracterstiques
  d) Disposar de personal amb formaci suficient:
  Titulaci sanitria mitjana o superior
  Curs homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut. (Els tcnics superiors en esttica estan eximits de fer aquest curs)
  e) Facilitar informaci a les persones usuries del servei a travs de:
  • un rtol a l’entradaque indiqui quese'n prohibeix l’s als menors de 18 anys.
  • un cartell d’ADVERTIMENTS per a la utilitzaci dels bancs solars
  • una taula informativa amb els diferents fototipus de pell, efectes biolgics de les radiacions segons el tipus de pell, permanncies mximes a l’exposici dels raigs i temps d’espera entre les sessions, en funci de les caracterstiques tcniques dels bancs solars i l’emissor ultraviolat.
  • ADVERTIMENTS al banc solar: A cada banc solar hi han de constar, en lloc visible i amb carcters no inferiors a 6 mm, els segents advertiments:
   - Atenci: raigs ultraviolats
   - Respecteu les condicions i precaucions d’s indicades als cartells informatius
   - Utilitzeu sempre ulleres de protecci adequades
  • una fitxa personalitzada que els centres hauran de facilitar a l’usuari per tal de fer les anotacions del control i seguiment de les sessions d’exposici i dosis rebudes.Informaci obligatria per a nous usuaris: Fullet informatiu:
   - En el fullet hi han de constar les dades de l’establiment.
   - La persona usuria haur de signar un document conforme ha llegit les indicacions i l’establiment haur de conservar aquest document durant cinc anys.
  • Informaci de preus: Cartell visible per al pblic i collocat en la recepci o l’entrada on s’informi dels preus de tots els serveis que es presten.
   - Incloent-hi impostos i especificant conceptes
   - En cas que s’indiqui preu per sessions ha d’especificar-se'n la durada
  • Informaci en catal: Tota la informaci exposada al pblic ha de ser com a mnim en catal.
  • Fulls de reclamaci a disposici de les persones usuries i rtol que ho indiqui.

  f) Lliurar ulleres netes de protecci ocular contra els raigs ultraviolats a cada persona usuria del servei.
  g) Disposar de farmaciola equipada per al’assistncia de primers auxilis per al cas d’una reacci per excessiva exposici als raigs ultraviolats.
  h)Disposar d’installacions suficients, d’acord amb les caracterstiques del l’establiment, on les persones usuries puguin canviar-se de roba, dutxar-se i deixar la roba guardada.

  Formaci del Personal
  El personal que s’encarrega de l’activitat del banc solar ha de disposar de la formaci suficient:
  • Titulaci sanitria mitjana o superior:
   - llicenciatura en medecina
   - diplomatura en infermeria
   - fisioterpia
   - llicenciatura en farmcia
   - tcnic/a superior en esttica (eximits de fer el curs de formaci per al personal que presta serveis en centres de bronzejat artificial)
  • Curs homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut.
  • Contingut mnim (resoluci)
  Centres amb cursos homologats:
  1. IDERMALIA
  Xinesca, 37, local
  08340 VILASSAR DE MAR
  Tel.: 937 541 097
  Fax: 937 541 097
  A/e.: info@idermalia.com
  Responsable del curs:
  Sr. ngel Boza
  2. PICK NORTON SL
  Aquesta entitat imparteix cursos arreu del territori de Catalunya segons demanda.
  Carlos Paino, 16
  28047 Madrid
  Tel.: 915 473 730
  Fax: 915 594 531
  A/e: picknorton@pinodist.com
  Responsable del curs:
  Sr. Javier del Rincn
  3. SOR Internacional SA
  Moians, 13. Pol Ind Can Casablancas
  08912 Sant Quirze del Valls
  Tel.: 937216 920
  Fax: 937214 774
  A/e: sorisa@sorisa.com
  Responsable del curs:
  Sra. Pepi Guillem
  4. Gremi Artes d'Esttica i Bellesa de Catalunya
  Casp, 130, despatx 12
  08013 Barcelona
  Tel.: 932 465 589
  A/e: info@gremiestetica.org
  Responsable del curs:
  Srta. Rebeca
  5. Enseanzas Orthos, SA
  Crsega, 371
  08037 BARCELONA
  Tel.: 932 077 303
  Fax: 932 077 967
  A/e.: ocupacional@orthos.es
  Responsable del curs:
  Sra. Slvia Pont

© 2011 Agència Catalana del Consum