Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > CentresBronzejat
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Centres de bronzejat

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general (actualitzada a 14.03.2008)

1. Advertiment per a la utilitzaci dels bancs solars
2. Fullets informatius
3. Informaci per als establiments que prestin serveis de bronzejat artificial

Els centres de bronzejat artificial, el que coneixem vulgarment com a raig UVA, han proliferat en els ltims temps, i ja sn molts els consumidors d’aquests establiments.
Els centres de bronzejat artificial sn establiments que utilitzen comercialment un banc solar o una mquina d'emissi de raigs ultraviolats que permeten enfosquir la pigmentaci de la pell. Poden ser centres exclusius de bronzejat, per tamb podem trobar-nos aquest tipus de serveis a centres d’esttica, perruqueries, gimnasos.... Tots ells han de complir amb la normativa.

Els centres de bronzejat artificial no necessiten una autoritzaci per exercir la seva activitat, sin que han de realitzar, a travs del portal CAT365 o de l'Agncia Catalana del Consum, una comunicaci normalitzada que inclogui la descripci tcnica dels aparells i materials de qu disposen, aix com del personal i de la seva formaci.

El personal que s’encarregui de l’activitat de banc solar ha de tenir formaci sanitria de titulaci mitjana o superior o haver superat els corresponents cursos de formaci homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut.

Els centres de bronzejat artificial estan obligats a exposar un cartell visible al pblic on s’indiquin les informacions segents:

1. Advertiment per a la utilitzaci dels bancs solars

 • s obligatori l’s d’ulleres de protecci ocular adequades, per evitar lesions oculars.
 • s obligatori desmaquillar-se i retirar tots els cosmtics de la pell, abans d’exposar-se als raigs ultraviolats per evitar reaccions indesitjades.
 • s obligatori treure’s totes les joies i altres elements ornamentals del cos abans de les sessions.
 • s prohibit utilitzar els raigs ultraviolats a menors de 18 anys i es desaconsella a les dones embarassades.
 • Els perfums i colnies provoquen un augment de la fotosensibilitat, per tant s recomanable no usar aquests productes abans de l’exposici als raigs.
 • No us apliqueu cremes de protecci solars.
 • Els aparells emissors de raigs ultraviolats tenen una llum intensa. No mireu a l’emissor quan l’aparell est en funcionament.
 • No us exposeu als raigs ultraviolats durant els perodes en qu prengueu medicaments que augmentin la sensibilitat a aquests raigs, per exemple, antibitics, antidepressius,
 • omnfers, antisptics locals o generals. En cas de dubte, consulteu el vostre metge.
 • Respecteu un perode de 48 hores entre les dues primeres exposicions.
 • No us exposeu al sol i als bancs solars el mateix dia.
 • Seguiu les instruccions i recomanacions respecte de la durada, els intervals d’exposici i les distncies a les lmpades.
 • Les radiacions ultraviolades poden provocar cncer de pell. Consulteu un metge si us surten taques, erupcions o czemes a la pell, i tamb en casos d’antecedents de patologies cutnies.
 • Hi hauran de figurar els diferents fototipus de pell, els efectes biolgics de les radiacions, segons el tipus de pell, el temps mxim a l’exposici dels raigs i el temps d’espera entre les sessions, en funci de les caracterstiques tcniques del banc solar i del fototipus de pell.

Anar a inici de pgina

2. Fullets informatius

 • S’ha de facilitar a les persones usuries un fullet explicatiu amb les indicacions segents:
  • s obligatori l’s d’ulleres de protecci en exposar-se a les radiacions ultraviolades que emeten els bancs solars per evitar lesions oculars, com inflamaci de la crnia o cataractes.
  • Les radiacions UVA poden ser especialment perilloses en usuaris de pell molt blanca i estan contraindicades per a persones que es cremin sense bronzejar-se, que presentin insolaci, que hagin tingut un cncer de pell o condicions que predisposin a l’esmentat cncer. Les persones que hagin tingut antecedents familiars tamb han d’evitar utilitzar-les.
  • Les radiacions ultraviolades poden afectar greument la pell i els ulls; les exposicions intenses i repetides poden provocar un envelliment prematur de la pell, aix com un augment del risc de desenvolupar un cncer de pell; els danys causats a la pell sn irreversibles.
  • Les exposicions als ultraviolats artificials estan prohibides als menors de divuit anys i no sn aconsellables per a les dones embarassades.
  • S’han de prendre les precaucions necessries en els perodes de tractament amb certs medicaments, entre d’altres antibitics, somnfers, antidepressius i antisptics locals o generals, ja que augmenten la sensibilitat a les radiacions, com tamb ho fan els cosmtics.
 • Per tant s’han de prendre les precaucions segents:
  • Utilitzeu sempre ulleres de protecci adequades durant tota l’exposici.
  • Retireu b els cosmtics abans de l’exposici i no apliqueu cap filtre solar.
  • Absteniu-vos d’exposar-vos a les radiacions ultraviolades durant els perodes de tractament amb medicaments. En cas de dubte consulteu el metge.
  • No us exposeu al sol i al banc solar el mateix dia.
  • Respecteu 48 hores entre la primera i la segona exposici.
  • Seguiu les recomanacions relatives a la durada, la intensitat d’exposici i la distncia de la lmpada.
  • Consulteu el metge si us surten butllofes a la pell, ferides o vermellors.
 • En el fullet han de constar les dades de l’establiment.
 • La persona usuria haur de signar un document conforme ha llegit les indicacions i l’establiment haur de conservar aquest document durant cinc anys.
 • Els centres hauran de facilitar a l’usuari una fitxa personalitzada per tal de fer les anotacions del control i seguiment de les sessions d’exposici i dosis rebudes.
 • Els establiments han de disposar d’un cartell informatiu on s’indiquin els preus amb els impostos inclosos.
 • Els preus de les sessions han d’anar indicades amb perodes de temps per minuts.
 • Els establiments han de lliurar una factura o comprovant del servei.
 • Els establiments estan obligats a disposar de fulls de reclamacions.
 • Els establiments estan obligats a portar un llibre de manteniment dels bancs solars i a sotmetre els seus aparells a una revisi peridica anual, que ser realitzada per les Entitats d’Inspecci i Control concessionries de la Generalitat de Catalunya (ECA i ICICT). La realitzaci de la revisi i l’estat correcte del banc solar s’evidenciaran amb una etiqueta visible a l’aparell de color groc (la de color vermell indica que la mquina s fora de servei).

Etiqueta conforme

Etiqueta correcta

Etiqueta desfavorable

Etiqueta desfavorable
 • La persona titular s responsable dels incompliments dels preceptes de la present normativa.
 • Els aparells han de tenir el marcatge CE, conforme compleixen la normativa europea de seguretat de productes.
 • L’incompliment del que aqu es disposa s denunciable davant l'Agncia Catalana del Consum.

Anar a inici de pgina

3. Informaci per als establiments que prestin serveis de bronzejat artificial
Tots els establiments que presten serveis de bronzejat artificial, entre els quals s’inclouen tamb els establiments que disposen de bancs solars amb funcionament automtic mitjanant monedes, targetes o qualsevol altre tipus de mecanisme, que permeti a les persones usuries fer s directe d’aquests aparells, han de complir, d’acord amb la normativa vigent; les segents obligacions:

 • Realitzar la comunicaci normalitzada que inclou la descripci tcnica dels bancs solars i materials de qu disposen, aix com el personal i la seva formaci:

Com?
Per mitjans telemtics del portal de l’Administraci Oberta de Catalunya
Consulteu al web Cat365 "Establiments amb serveis de bronzejat artificial" , amb accs a travs d’usuari i password o b presencialment a:

Logotip Agncia Catalana del Consum
Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Telfon 93551 66 66Fax: 93 484 93 20
Correu electrnic consum@gencat.cat
Agncia Catalana del Consum (Girona)
Migdia, 50-52
17003 Girona
Telfon972 940 100 Fax: 972 940 160
Agncia Catalana del Consum (Lleida)
Av. Segre, 7
25007 Lleida
Telfon973 728 000 Fax: 973 727 778
Agncia Catalana del Consum (Tarragona)
Pompeu Fabra, 1
43004 Tarragona
Telfon977 251 717 Fax: 977 251 725
Agncia Catalana del Consum (Terres de l'Ebre)
Llotja, 4
43500 Tortosa
Telfon977448 490 Fax: 977 448 496

Quan?
Abans de l’inici de l’activitat de prestaci de serveis de bronzejat artificial, i tamb abans de la posada en funcionament de nous bancs solars o bancs solars en els quals s'han produt modificacions essencials.

 • Portar un llibre de manteniment per a cadascun dels bancs solars en qu hi consti, com a mnim, la informaci segent:
  • dades del titular
  • dades de l’establiment
  • dades de l’empresa subministradora i installadora
  • dades del banc i en el qual hi inscriguin tots els canvis d’elements consumibles dels bancs, fent constar especficament qui ha realitzat els esmentats canvis i tamb els canvis de titularitat i ubicaci
 • Sotmetre els seus aparells a una revisi peridica anual, que ser realitzada per les Entitats d’Inspecci i Control concessionries de la Generalitat de Catalunya (ECA i ICICT). La realitzaci de la revisi i l’estat correcte de l’aparell s’evidenciaran amb una etiqueta visible a l’aparell.

Com?
Demanant la revisi a una de les EIC concessionries de la Generalitat amb qui podeu contactar a travs dels segents telfons:

ICICT, SA
Telfon93 478 11 31
Correu electrnicwww.icictsa.com

ECA
Telfon902 349 349
Correu electrnicwww.eca.es

Quin cost t?
D’acord amb les tarifes vigents els preus de les revisions peridiques sn:

 • Per cada inspecci peridica reglamentria d’un banc solar: UVA-B1: 150 euros
 • Quan es fa la inspecci simultnia de ms d’un banc solar installat al mateix establiment, pel segon i cadascun dels aparells successius: UVA-B2: 62 euros

Quan ha de fer-se?
Com a mnim un cop a l’any i sempre que es facin modificacions en els bancs solars que afectin a les seves caracterstiques.

Com s’evidencia la realitzaci de la revisi peridica?
L’entitat que ha fet el control emetr un certificat de cadascuna de les revisions i controls que realitzin i trametran cpia al titular de l’activitat.
A ms a ms la realitzaci de la revisi i l’estat correcte del banc solar s’evidenciaran amb una etiqueta visible a l’aparell.

 • Disposar de personal amb formaci suficient: El personal que s’encarregui de l’activitat del banc solar ha de disposar de la formaci suficient:
  • Titulaci sanitria mitjana o superior
  • Curs homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut (els Tcnics superiors en Esttica estan eximits de realitzar el curs de formaci per al personal que presta serveis en centres de bronzejat artificial)
 • Facilitar informaci a les persones usuries del servei a travs de:
  • Rtol a l’entrada on es prohibeix l’s als menors de 18 anys.
  • Cartell d’advertiments per a la utilitzaci dels bancs solars.
  • Taula informativa amb els diferents fototipus de pell, efectes biolgics de les radiacions segons el tipus de pell, permanncies mximes a l’exposici dels raigs i temps d’espera entre les sessions, en funci de les caracterstiques tcniques dels bancs solars i l’emissor ultraviolat.
 • Advertiments al banc solar. A cada banc solar ha de constar, en lloc visible amb carcters no inferiors a 6mm, els segents advertiments:
  • I. Atenci: Raigs ultravilotats.
  • II. Respecteu les condicions i precaucions d’s indicats als cartells informatius.
  • III. Utilitzeu sempre ulleres de protecci adequades.
 • Fitxa personalitzada que els centres hauran de facilitar a l’usuari per tal de fer les anotacions del control i seguiment de les sessions d’exposici i dosis rebudes.
 • Informaci obligatria per a nous usuaris: fullet informatiu.
 • En el fullet hi ha de constar les dades de l’establiment.
 • La persona usuria haur de signar un document conforme ha llegit les indicacions i l’establiment haur de conservar aquest document durant cinc anys.
 • Informaci de preus: Cartell informatiu, visible al pblic i collocat en la recepci o l’entrada on s’informi dels preus de tots els serveis que es presten.
  • Incloent impostos i especificant conceptes
  • En cas que s’indiqui preu per sessions ha d’especificar-se la durada.
 • Informaci en catal: Tota la informaci exposada al pblic com a mnim en catal.
 • Fulls de reclamaci a disposici de les persones usuries i rtol que ho indica.
 • Lliurar ulleres netes de protecci ocular contra els raigs ultraviolats a cada persona usuria del servei.
 • Disposar de farmaciola equipada per l’assistncia de primers auxilis, pel cas d’una reacci per excessiva exposici als raigs ultraviolats.
 • Disposar d’installacions suficients, d’acord amb les caracterstiques de l’establiment, on les persones usuries puguin canviar-se de roba, dutxar-se i deixar la roba guardada.

Formaci del Personal
El personal que s’encarregui de l’activitat del banc solar ha de disposar de la formaci suficient:

Titulaci sanitria mitjana o superior:

 • llicenciat en medecina
 • diplomat en infermeria
 • fisioterapeuta
 • llicenciat en farmcia
 • Tcnic superior en esttica (eximit de realitzar el curs de formaci per al personal que presta serveis en centres de bronzejat artificial).

Curs homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut:

 • Contingut mnim
 • Centres amb cursos homologats:

Idermalia
C/ Huelva, 84, 1r 1a
08020 Barcelona
Telfon93 303 71 62
Correu electrnicinfo@idermalia.com
Responsable del curs:
Sr. ngel Boza
Serco Sistemas, SA
Av. Pau Casals 22, 4rt. 1a
08023 Barcelona
Telfon93 417 09 00
Fax: 93 417 10 00
Responsable del curs:
Dra. Gala Valero
Pick Norton, SL
Aquesta entitat imparteix cursos arreu del territori de Catalunya segons demanda.
Rey Francisco, 28
28008 Madrid
Telfon91 547 37 30 Fax: 91 559 45 31
Correu electrnicarcoirispino@infonegocio.com
Responsable del curs:
Sr. Jaime Ramirez
SOR Internacional, SA
Girona, 153 baixos
08037 Barcelona
Telef: 93 458 80 06
Telfon93 207 30 07
Correu electrnicsorisa@sorisa.com
Persona de contacte:
Sra. Nuria Serrano
PCI Design SL
Consell de Cent, 384, baixos
08009 Barcelona
Telfon93 247 00 86 Fax: 93 247 84 37
Correu electrnicPci@pcidesign.net
Persona de contacte:
Sr. Josefa Lozano
Gremi Artes d'Esttica i Bellesa de Catalunya
Diputaci,290, pral. 2a
08009 Barcelona
Telfon93 301 79 80 Fax: 93 301 87 20
Correu electrnicinfo@gremiestetica.com
Persona de contacte:
Sra. Maria Rosa
Enseanzas Orthos, SA
Crsega, 371
08037 Barcelona
Telfon93 207 73 03
Correu electrnicocupacional@orthos.es
Responsable del curs:
Sra. Pepa Bertran

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum