Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > ReparacioProductes
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Reparació de productes

Imatge de navegaciInformaci general
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general (actualitzada a 11.03.2008)

1. Informaci dels preus i dels drets de la persona usuria
2. Emmagatzematge i recollida del producte
3. Negatives a la prestaci del servei
4. Documents importants
4.1. El resguard de dipsit
4.2. El pressupost previ
4.3. La factura
5. Les peces de recanvi
6. Avaries o defectes inesperats
7. Garantia de les reparacions dels productes de naturalesa duradora
8. Serveis prestats en el domicili de la persona usuria

Ens referim als drets que tenen les persones consumidores i usuries pel que fa als serveis de reparaci dels productes de naturalesa duradora (reparaci, instal•laci, conservaci i manteniment) que es portin a terme en el territori de Catalunya.

• Aparells d's domstic que, per a funcionar, necessitin qualsevol mena d’energia: electrodomstics, lmpades, aparells de gas, aparells de telefonia, aparells electrnics i aparells electrotcnics.
• Instruments i material d’ptica, fotografia, rellotgeria i msica.
• Eines de bricolatge i jardineria d’utilitzaci directa per part del consumidor.
• Material informtic.
• Bicicletes, joguines i material esportiu.

Hi ha diferents tipus d'establiments relacionats amb l’assistncia tcnica:

Establiments prestadors del servei: efectuen directament el servei sobre el producte mateix.
Establiments d’intermediaci: fan d'esglaons intermedis entre la persona usuria i la persona prestadora del servei, s a dir, tenen contacte directe amb la persona usuria, si b aquesta no el t amb la persona prestadora del servei. Poden cobrar despeses addicionals a les que factura l’establiment prestador del servei, sempre que les tinguin exposades per mitj de publicitat i se n’hagi informat prviament la persona usuria. Aquestes despeses addicionals constaran en una factura o rebut independent de la factura principal que empara la prestaci efectiva del servei.
Establiments de marca: sn aquells que disposen d’una autoritzaci del responsable de la comercialitzaci de l’aparell, fabricant, representant de marca o importador. Els que no disposin d’aquesta autoritzaci no poden ostentar ni utilitzar marques, indicacions o qualsevol altre element que pugui induir la persona usuria a error o confusi respecte al carcter d’establiment de marca.

1. Informaci dels preus i dels drets de la persona usuria
Tots els establiments han de mostrar de manera visible el preu per hora de treball, les despeses de transport, l'emmagatzematge i els desplaaments. Els preus sn totals i complets, s a dir, inclouen impostos i crregues (IVA...).
Tots els establiments han de tenir un cartell que informi dels drets dels usuaris:

• “Tota persona usuria t dret a un pressupost previ per escrit dels serveis que solliciti. Tanmateix, la renncia al pressupost s’ha de consignar tamb per escrit”.
• “La persona usuria est obligada a pagar despeses de pressupost quan l’ha sollicitat i, un cop li ha estat lliurat formalment, no l’hagi acceptat. Les despeses del pressupost corresponen a la quantitat que l’establiment faci pblic en la llista de preus”.
• “Tots els serveis estan garantits almenys durant tres mesos des que es lliura el b, d’acord amb les condicions especificades en el Decret”.
• “Aquest establiment disposa de fulls de reclamaci oficials, a disposici de la persona usuria que els solliciti”.

Anar a inici de pgina

2. Emmagatzematge i recollida del producte
L'emmagatzematge d'un producte s'ha de pagar, sempre que l'establiment n'hagi informat i que hagi passat un mes des de la data de recollida (la persona prestadora s qui n’ha de provar la data).

La persona usuria perd el dret de recuperar all que lliura als establiments un cop transcorreguts tres anys des de la data del resguard de dipsit.

Tres mesos abans d’exhaurir-se aquest termini, l’establiment ha de comunicar de manera fefaent a la persona dipositant la data de venciment.

Anar a inici de pgina

3. Negatives a la prestaci del servei
Un establiment no es pot negar a prestar un servei, llevat dels casos segents:

  • Si es tracta d'un establiment d'intermediaci que no ha comercialitzat el producte objecte del servei.
  • Si es tracta d'un establiment de marca i el producte s d'una marca diferent de la de l'establiment o si es tracta de models no comercialitzats a la Uni Europea.
  • Si el producte no s susceptible de ser objecte de la prestaci o si la prestaci pot comportar un funcionament anormal del producte (en aquest cas s’ha d’informar per escrit dels motius que justifiquen la negativa a prestar el servei).

Anar a inici de pgina

4. Documents importants

4.1. El resguard de dipsit
L'establiment us ha de lliurar un resguard acreditatiu del dipsit efectuat, que pot ser substitut pel pressupost per escrit. Les dades que ha d'incloure el resguard de dipsit sn les segents:

• nmero d’ordre correlatiu i identificaci de l’aparell, marca i model
• la identificaci de l'establiment, nom, domicili i NIF
• identificaci de la persona consumidora
• data d’entrada i data possible del lliurament del producte reparat
• descripci dels danys i anomalies visibles, i dels serveis que s’hi han de fer
• firma de la persona usuria i de la persona autoritzada per l’establiment

En cas de renncia del pressupost, aquesta haur de constar per escrit en aquest document, degudament signada per la persona usuria dipositant.

L'acci o dret de recuperar els productes lliurats per part de les persones consumidores o usuries que els han lliurat perqu siguin reparats prescriur al cap de tres anys a partir del moment del lliurament.

Anar a inici de pgina

4.2. El pressupost previ
La renncia al pressupost previ ha de constar per escrit en el resguard de dipsit, de manera clara i amb carcters de mida no inferior als de la resta del document.

En cas que no consti la renncia escrita al pressupost, l’establiment est obligat a confeccionar un pressupost previ del servei per escrit, amb una validesa mnima de trenta dies des que es comunica a l’usuari.

Al pressupost han de constar les dades segents:

• Nmero d’ordre correlatiu.
• Marca, model, referncia i nmero de srie del b lliurat.
• Nom, domicili i NIF de l’establiment.
• Identificaci de la persona usuria.
• Motiu del servei i diagnstic de les anomalies o intervencions.
• Despeses a satisfer per la prestaci del servei, i referncia de les peces de recanvi que s’han de fer servir i del preu.
• Termini de validesa.
• Termini previst de durada de realitzaci del servei.
• Data de lliurament i signatura d’un responsable de l’establiment.
• Data de l’acceptaci o no, i espais reservats perqu hi signi la persona usuria.

Els preus pressupostats en cap cas no podran ser superiors als anunciats, sigui quin sigui el concepte al qual s’apliquin.

En cas que la persona usuria no accepti el pressupost, el producte li ha de ser lliurat en el mateix estat en qu fou dipositat, sempre que tcnicament sigui possible. Quan no sigui possible tcnicament, s’haur de fer constar aquesta circumstncia a la factura.

L’establiment podr cobrar per l’elaboraci del pressupost no acceptat les quantitats que hagin estat especificades a la persona usuria segons la llista de preus.

L’establiment haur de conservar durant un any, des de la recollida del producte, els pressupostos i resguards de dipsit.

Heu de tenir present que el resguard s necessari per a poder recollir el producte quan ja estigui reparat. En cas de prdua, la identitat de la persona consumidora s’haur d’acreditar amb el DNI.

Anar a inici de pgina

4.3. La factura
L’establiment ha de lliurar a la persona usuria una factura on han de constar les dades segents:

• Nmero d’ordre correlatiu.
• Nom, domicili i NIF del titular de l’establiment.
• Identificaci de la persona usuria.
• Marca, model, referncia i nmero de srie del producte objecte del servei.
• Operacions i intervencions realitzades.
• Temps de m d’obra emprat i peces utilitzades, amb l’expressi dels seus imports desglossats.
• Altres conceptes facturats: desplaament, transports, etc., indicant-ne els imports.
• Impostos aplicables i quantitat total a pagar.
• Indicaci que el servei est garantit com a mnim durant tres mesos.
• Data i signatura d’un responsable de l’establiment.

Els conceptes facturats no poden superar els pressupostats o els anunciats i sempre es correspondran al temps real d’ocupaci, pel que fa a la m d’obra.

Pel que fa als desplaaments i transports, noms es podran cobrar una sola vegada en cada prestaci del servei, encara que aquest servei afecti diversos productes.

Anar a inici de pgina

5. Les peces de recanvi
Les peces de recanvi han de ser noves, excepte si la persona usuria accepta per escrit el canvi per peces usades o recuperades; les peces canviades han de ser retornades al consumidor, excepte si l'aparell est en garantia.

En els productes de naturalesa duradora, la persona consumidora i usuria t dret a un servei tcnic adequat i a disposar de recanvis durant el termini mnim de cinc anys a partir de la data en qu el producte deixa de fabricar-se.
Es prohibeix incrementar els preus dels recanvis quan s’apliquin en les reparacions i carregar per m d’obra, trasllat o visita quantitats superiors als costos mitjans estimats en cada sector. A ms, s’han de diferenciar a la factura els diversos conceptes. La llista de preus dels recanvis ha d’estar a disposici del pblic.

Anar a inici de pgina

6. Avaries o defectes inesperats
Si el prestador del servei detecta cap avaria o defecte quan la persona consumidora ja ha acceptat el pressupost, ha de fer un altre pressupost addicional que ha de ser novament acceptat per la persona consumidora.

Si l'establiment ha rebut l'encrrec de fer la reparaci sense cap pressupost, ha d'informar la persona usuria dels problemes afegits, sempre que les despeses addicionals superin el 10% del valor de mercat de l'aparell.

Anar a inici de pgina

7. Garantia de les reparacions del productes de naturalesa duradora
Les reparacions dels productes de naturalesa duradora (aparells d's domstic que funcionin amb qualsevol tipus d’energia: electrodomstics, lmpades, aparells de gas, aparells de telefonia, aparells electrnics, aparells electrotcnics, instruments i material d’ptica, fotografia, rellotgeria i msica, eines de bricolatge i jardineria, material informtic, bicicletes, joguines i material esportiu) tenen una garantia de tres mesos des del lliurament del producte.

S’exclou aquesta garantia en el cas que el producte hagi estat manipulat per tercers o se n’hagi fet un s inadequat per part de la persona usuria.

La garantia s total sobre les intervencions efectuades i afecta totes les despeses que un servei posterior pugui generar.

Si durant el termini de garantia surt una anomalia o defecte com a conseqncia del servei efectuat o es reprodueix el defecte, la persona usuria ho ha de comunicar a l’establiment on el va dur a reparar. Si aquest no est d’acord amb l’apreciaci respecte a la cobertura de la garantia, la persona usuria ha de dur el producte a un altre establiment perqu l’examini, li prestin el servei i informin prviament d’aquesta opci a l’establiment on el va portar inicialment, a fi que aquest primer establiment tamb sigui present en el procs. El tercer que presta el servei far un informe de les causes que segons ell provoquen els defectes i anomalies del producte, i que tenen relaci amb el servei prestat originriament. En cas de persistir el desacord, les parts podran sotmetre’s a un arbitratge de consum.

Els establiments no han de respondre en els casos en qu s’hagi informat la persona usuria de manera fefaent sobre les anomalies o els defectes del producte i aquesta hagi optat per no reparar-los.

Cal recordar que en cas que en la reparaci es canvin peces, aquestes tenen un perode de garantia propi com a productes de consum d’acord amb la normativa vigent

En totes les formes de publicitat o promocions que fan els serveis de reparaci dels productes esmentats s’ha d’informar de la ra social i el domicili de l’empresa.

Anar a inici de pgina

8. Serveis prestats en el domicili de la persona usuria
Quan el servei es presti en el domicili de la persona usuria s’observaran les regles segents:

• La informaci sobre preus i drets s’ha de donar al client per escrit abans d’iniciar la prestaci del servei.
• En cas de no renncia al pressupost previ, aquest es far sempre que sigui possible en la mateixa visita al domicili, aix com la prestaci del servei, en cas d’acceptaci.
• Els operaris de l’establiment disposaran de fulls de reclamaci, a fi de lliurar-los a les persones usuries, en cas que aquestes ho sollicitin.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum