Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > Aparcaments
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Aparcaments

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general

1. Definici i modalitats de prestaci del servei
2. Obligacions del titular de l’aparcament
3. Deures de l'usuari/a
4. Responsabilitats
5. Retirada del vehicle

1. Definici i modalitats de prestaci del servei
L’aparcament, com a servei per a una persona consumidora, es pot definir com:

 • l’activitat mercantil en qu una persona cedeix un espai en un local o recinte del qual s titular per a l’estacionament de vehicles de motor.
 • l’activitat que implica un deure de vigilncia i custdia d’un vehicle durant el temps d’ocupaci a canvi d’un preu determinat en funci del temps real de prestaci del servei.

Modalitats de la prestaci:

Es consideren modalitats de la prestaci d’aquest servei:

 • l’estacionament amb reserva de plaa, en el qual el titular de l’aparcament s’obliga a mantenir durant tot el perode de temps pactat una plaa d’aparcament a disposici plena de l’usuari.
 • l’estacionament rotatori, en el qual el titular de l’aparcament s’obliga a facilitar una plaa d’aparcament per un perode de temps variable, no prefixat.

En aquesta modalitat d’estacionament rotatori el preu es pactar per minut d’estacionament, sense possibilitat d’arrodoniment a unitats de temps no efectivament consumides o utilitzades.

No es consideren aparcaments, d’acord amb la llei vigent que regula els contractes d’aparcament de vehicles:

 • els estacionaments en les denominades zones d’estacionament regulat o en la via pblica, tant si s’exigeix el pagament d’una taxa com si no.
 • els estacionaments no retributs directament o indirecta.
 • qualsevol altre tipus d’estacionament que no reuneixi els elements esmentats ms amunt.

Anar a inici de pgina

2. Obligacions del titular de l’aparcament

 • Facilitar-nos, sempre que se’ns hagi perms l’entrada, un espai per aparcar el vehicle.
 • Entregar a l’usuari en format paper o en qualsevol altra suport durador que permeti la seva conservaci, inclosos els suports que permetin l’accs a registres telemtics o electrnics, un justificant o resguard de l’aparcament. En el justificant es far constar, en tot cas, la identificaci del vehicle i si l’usuari fa entrega al responsable de l’aparcament de les claus del vehicle. D’aquesta obligaci d’identificaci estaran exempts els aparcaments d’s exclusiu per a clients d’establiments comercials amb sistemes de control d’accs l’horari dels quals coincideixi amb el de l’establiment. El vehicle s’identificar mitjanant la seva matrcula o qualsevol marcador que permeti aquesta identificaci en el justificant o resguard de l’aparcament entregat a l’usuari.
 • En l’estacionament rotatori es far constar en el justificant, a ms, el dia, hora i minut d’entrada.
 • Restituir-nos el vehicle en les mateixes condicions en qu l’hem deixat, com tamb els accessoris i components que s’hi trobin incorporats funcionalment (de manera fixa i inseparable) i que siguin habituals i ordinaris, per la seva naturalesa o valor, al tipus de vehicle de qu es tracti.

En tot cas, hem de retirar nosaltres mateixos els accessoris no fixos i extrables, com radiocassets i telfons mbils, ja que el titular de l’aparcament no es fa responsable de la seva restituci.

 • Indicar per qualsevol mitj que possibiliti el seu coneixement abans de contractar i de manera fcilment perceptible els preus, horaris i les normes d’s i funcionament de l’aparcament, tamb ne el cas que sigui prctica habitual de l’aparcament requerir l’usuari l’entrega de les claus del vehicle.
 • Disposar de fulls de reclamaci.

Hi ha aparcaments que disposen d’un servei especial de custdia (a l’exterior ha d’haver-hi la informaci suficient que ens permeti identificar aquest servei). Hem de tenir en compte que el titular pot establir preus diferents o complementaris per a la guarda i vigilncia dels objectes que custodi.

En aquests casos, poden responsabilitzar-se dels accessoris que no estiguin incorporats funcionalment al vehicle de manera fixa i inseparable, sempre que:

 • els hgim declarat expressament i el responsable de l’aparcament n’hagi acceptat la custdia.
  prenguem les prevencions i mesures de seguretat que se’ns indiquin, com pot ser l’aparcament del vehicle i el dipsit dels objectes en un lloc habilitat per a la seva vigilncia.

Anar a inici de pgina

3. Deures de l’usuari

 • Hem d’abonar el preu fixat per a l'aparcament en les condicions acordades.
 • Hem de mostrar el resguard o justificant i, en cas de prdua, acreditar el nostre dret sobre el vehicle per poder-lo retirar.
 • Hem de declarar els accessoris especials en cas que utilitzem el servei especial de custdia esmentat ms amunt, si l’aparcament en disposa, i dipositar-los en els llocs i amb les mesures establertes per a aquests casos pel titular de l’aparcament.
 • Hem de seguir les normes i instruccions dels responsables de l’aparcament respecte a l’s i la seguretat de l’aparcament i dels seus empleats i usuaris.

Anar a inici de pgina

4. Responsabilitats

 • El titular de l’aparcament ha de respondre dels danys i perjudicis que ens ocasioni, com a usuaris i propietaris del vehicle, per l’incompliment total o parcial de les seves obligacions de vigilncia i custdia del vehicle en els termes exposats.
 • D’altra banda, com a usuaris, som responsables davant l’empresari i els altres usuaris, dels danys i perjudicis que ocasionem per l’incompliment dels nostres deures o per la mala conducci dins el recinte.
 • Si som propietaris del vehicle, encara que no en siguem usuaris, hem de respondre solidriament dels danys i perjudicis que ocasioni, excepte que hgim lliurat les claus del vehicle al responsable de l’aparcament.
 • El titular de l’aparcament t el dret de retenci sobre el vehicle en garantia del pagament del preu de l’aparcament.
 • Si volem reclamar una indemnitzaci per danys i perjudicis contra el titular de l’aparcament, els usuaris podem sollicitar la mediaci i l’arbitratge en una junta arbitral de consum.

Anar a inici de pgina

5. Retirada del vehicle

El titular de l’aparcament pot utilitzar el procediment previst a l’article 71 del text articulat de la Llei sobre trnsit, circulaci de vehicles a motor i seguretat vial per retirar un vehicle, si aquest roman estacionat de forma continuada en el mateix lloc de l’aparcament per un perode de temps superior a 6 mesos, de manera que se’n pressuposi l’abandonament. El titular de l’aparcament s qui ha de provar l’abandonament del vehicle i el transcurs del perode de 6 mesos.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum