Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > Habitatge
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Habitatge

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general (actualitzada a 08.04.2008)

1. Publicitat en la venda o lloguer de l’habitatge
2. Les clusules del contracte de venda o lloguer de l’habitatge
3. Els professionals relacionats amb l’habitatge
3.1. El promotor
3.2. El constructor
3.3. L’administrador de finques
3.4. L’agent immobiliari
4. La compra de l’habitatge
4.1. L’oferta per a la venda - documentaci precontractual
4.2. Requisits per vendre habitatges en construcci o rebre quantitats a compte
4.3. Requisits per vendre habitatges acabats d’obra nova o rebre quantitat a compte
4.4. Documentaci que s’ha de lliurar al comprador
4.4.1. Habitatges nous
4.4.2. Habitatges de segona m
4.5. La signatura del contracte de compravenda
4.6. La responsabilitat
4.7. Les despeses de la compravenda
4.8. Recomanacions
5. El lloguer d’un habitatge
5.1. L'oferta per al lloguer
5.2. Documentaci que s’ha de lliurar al llogater
5.3. La durada
5.4. La renda
5.5. Les despeses a crrec del llogater
5.6. La fiana
5.7. Les obres
5.8. Recomanacions

1. Publicitat en la venda o lloguer de l’habitatge
Tots els agents que intervenen en l’edificaci i la rehabilitaci d’habitatges i la prestaci de serveis immobiliaris, com ara els promotors, els propietaris, els agents immobiliaris i els administradors de finques s’han d’acollir a la normativa que prohibeix la publicitat illcita.

D’acord amb la LleiLlei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatgeEnllaç extern,les caracterstiques essencials que ha de tenir la publicitat sn:

 • Es prohibeix expressament la publicitat no vera de manera que l’oferta, la promoci i la publicitat adreades a la venda o l'arrendament d'habitatges s'han d'ajustar als principis de veracitat.
 • No pot ocultar dades fonamentals dels objectes a qu es refereixen.
 • No pot induir als destinataris a cap error amb repercussions econmiques.
 • El comprador pot exigir ulteriorment, encara que no figurin expressament en el contracte de transmissi, les dades, les caracterstiques i les condicions relatives a la construcci, la situaci, els serveis, les installacions, l'adquisici, la utilitzaci i el pagament dels habitatges que s'inclouen en l'oferta, la promoci i la publicitat.
 • No es pot comercialitzar ni publicitar immobles per compte d'altri sense tenir prviament la nota d'encrrec corresponent.

El contingut mnim que ha de tenir la publicitat:

a) La localitzaci de l'habitatge.
b) L'estat de l'habitatge ofert, i si ja s acabat, en fase de construcci o noms projectat, en cas d'obra nova.
c) El nmero i la data de caducitat de la llicncia d'obres, en el cas de la primera transmissi d'habitatges en edificis acabats o en obres.
d) La superfcie til i la superfcie construda, en el cas d'habitatges de nova construcci. En cas d'annexos, la superfcie d'aquests s'ha de fer constar de manera diferenciada.
e) El nmero de referncia del registre d'homologaci, el distintiu collegial i el nmero de collegiaci de l'agent, si s'escau.
f) El responsable de la comercialitzaci de la promoci, amb l'adrea i el telfon de contacte, en cas d'obra nova.

Anar a inici de pgina

2. Les clusules del contracte de venda o lloguer de l’habitatge
Les clusules del contracte de venda o lloguer de l’habitatge han de ser:

 • Concretes, clares i senzilles en la redacci, amb possibilitat de comprensi directa i sense referncies a textos o documents que no hagin estat facilitats prviament o simultniament a la formalitzaci del contracte.
 • No poden ser abusives. Es consideren en tot cas abusives totes les estipulacions no negociades que, en contra de la bona fe, estableixen un desequilibri important entre els drets i les obligacions de les parts en perjudici dels consumidors, i tamb les clusules que vinculen el contracte noms a la voluntat dels empresaris o professionals, les que comporten privaci de drets bsics dels consumidors i les que comporten manca de reciprocitat.
 • Sempre en cas de dubte preval el principi pro consumidor, s a dir, la interpretaci ms favorable als consumidors.

I d’acord amb la Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecci dels consumidors i usuaris, recordem que les segents clusules tenen carcter d’abusives:

 • La imposici al consumidor de les despeses derivades de documentaci i tramitaci que per llei correspongui al professional.

En particular, en la compravenda d’habitatges:

 • L’estipulaci que el consumidor ha de carregar amb les despeses derivades de la preparaci de la titulaci que per la seva naturalesa corresponguin al professional (obra nova, propietat horitzontal, hipoteques per finanar la construcci o la seva divisi o cancellaci).
 • L’estipulaci que obligui al consumidor a subrogar-se en la hipoteca del professional de l’habitatge o imposi penalitzacions en els supsits de no subrogaci.
 • L’estipulaci que obligui al consumidor al pagament de tributs on el subjecte passiu s el professional.
 • L’estipulaci que imposi al consumidor les despeses derivades de l’establiment dels accessos als subministraments generals de l’habitatge, quan aquesta hagi de ser entregada en condicions d’habitabilitat.

Anar a inici de pgina

3. Els professionals relacionats amb l’habitatge

3.1. El promotor
Sn promotors les persones que decideixen, impulsen, programen i financen les obres d’edificaci o rehabilitaci d’habitatges, tant si sn per a s propi com si sn per a tercers.

Les obligacions que han d’assumir els promotors sn:

a)Tenir un dret sobre el solar que els faculti per fer les obres corresponents.
b) Disposar d’un projecte tcnic d’obra i llicncia d’edificaci i les autoritzacions administratives preceptives.
c) Lliurar als adquirents dels habitatges la documentaci i la informaci exigibles (veure doc.precontractual). En el cas dels autopromotors, l'obligaci correspon als constructors.
d) Subscriure les assegurances i les garanties que siguin establertes per l'ordenament jurdic. Aquesta obligaci no s exigible als autopromotors individuals d'un nic habitatge unifamiliar per a s propi.
e) Subscriure una plissa d'assegurana o un aval que garanteixi la devoluci de les quantitats rebudes a compte del preu total convingut, ja siguin qualificades amb el nom d'arres, senyal o reserva o amb qualsevol altra denominaci, en el cas que s'incompleixi l'obligaci de lliurar l'habitatge en les condicions pactades; en el cas que les obres no comencin o acabin, sigui per la causa que sigui, en el termini convingut; en el cas que no s'obtingui la cdula d'habitabilitat; en el cas que hi hagi hagut una doble venda, o en el cas que l'habitatge s'hagi transms a tercers protegits per la publicitat registral. La devoluci tamb inclou els interessos moratoris que s’acreditin, sens perjudici de les indemnitzacions que corresponguin per incompliment del venedor.

Anar a inici de pgina

3.2. El constructor
Sn constructors les persones que assumeixen el comproms d'executar les obres totals o parcials d'edificaci o rehabilitaci d'habitatges, amb subjecci al projecte i al contracte corresponents. En aquest sentit, la Llei preveu la creaci d’un registre de constructors d’habitatges, la inscripci en el qual comportar que el constructor hagi assumit, amb carcter previ, un triple comproms: la documentaci de les obres que hagin de fer, la prestaci d’una atenci especial a la prevenci dels riscos laborals i l’establiment d’un sistema d’atenci al consumidor.

Tenen l’obligaci de subscriure les assegurances i les garanties que siguin establertes per l’ordenament jurdic.

Anar a inici de pgina

3.3. L’administrador de finques
Els administradors de finques sn les persones que es dediquen de manera habitual i retribuda a prestar serveis d’administraci i d’assessorament als titulars de bns immobles i a les comunitats de propietaris d’habitatges.

Han d’actuar:
 • Amb eficcia, diligncia, responsabilitat i independncia professionals.
 • Amb subjecci a la legalitat vigent i als codis tics establerts en el sector.

Amb una consideraci especial envers la protecci dels drets dels consumidors. A ms, la Llei els obliga, amb la finalitat de garantir els drets dels consumidors, a subscriure una assegurana de responsabilitat civil, que poden constituir per mitj del collegi o associaci professional corresponent.

Anar a inici de pgina

3.4. L’agent immobiliari
Els agents immobiliaris sn les persones que es dediquen a prestar serveis de mediaci, assessorament i gesti en transaccions immobiliries amb relaci a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessi de bns immobles i dels drets corresponents, inclosa la constituci d'aquests drets.

La Llei estableix uns requisits per a l’exercici de la seva activitat, d’entre els quals, destaquem:
a) Disposar d'un establiment obert al pblic a aquest efecte, llevat que la comercialitzaci dels serveis immobiliaris s'efectu a distncia per via electrnica o telemtica, en el qual cas cal acreditar una adrea fsica de l'agent responsable.
b) Tenir la capacitaci legal requerida.
c) Constituir i mantenir una garantia, amb vigncia permanent, que els permeti respondre de les quantitats que rebin en l'exercici de llur activitat mediadora mentre no les posin a disposici dels destinataris.
d) Constituir i mantenir una plissa de responsabilitat civil, amb vigncia permanent, que els permeti respondre de l'exercici de l'activitat mediadora.
Tamb preveu que el Govern, amb la finalitat d'afavorir la transparncia en el sector de l'habitatge i garantir la protecci dels consumidors, ha de crear un registre obligatori d'agents immobiliaris.
Entre les obligacions que corresponen als agents hi ha:
a) Actuar amb diligncia, responsabilitat i independncia professionals, amb subjecci a la legalitat vigent i als codis tics establerts en el sector i amb una consideraci especial envers la protecci dels drets dels consumidors i usuaris d'habitatges, i no fer referncies ni emprar noms, en cap cas, que indueixin o puguin induir els consumidors o usuaris a error respecte a la veritable naturalesa de l'empresa o l'establiment o dels serveis que presten.
b) Abans d'iniciar una oferta d'un immoble, subscriure amb els propietaris d'habitatges que els encomanin la transacci d'un habitatge una nota d'encrrec que els habiliti per fer-ne oferta i publicitat, per percebre quantitats o per formalitzar amb tercers qualsevol precontracte o contracte.
Aix doncs, la Llei del dret a l’habitatge prohibeix que els agents immobiliaris facin cap oferta ni publicitat d’immobles de tercers sense que s’hagi subscrit abans la nota d’encrrec corresponent on cal incloure sempre:
a) La identitat de l'agent i el nmero d'inscripci en el registre d'agents immobiliaris.
b) La identitat dels propietaris de l'immoble i, si s'escau, la de llur representant.
c) El termini de durada de l'encrrec.
d) La descripci de l'operaci encomanada.
e) La identificaci de la finca o de les finques, amb especificaci de les dades registrals, les crregues, els gravmens i les afectacions de qualsevol naturalesa.
f) El rgim de protecci de l'habitatge, si s'escau.
g) El preu de l'oferta.
h) Els aspectes jurdics que afectin l'immoble d'una manera rellevant, que la persona que encarrega la transacci ha de posar de manifest, sota la seva responsabilitat, sobretot pel que fa a procediments judicials pendents per qestions relacionades amb l'immoble.
i) La retribuci de l'agent i la forma de pagament. La retribuci de l'agent ha de consistir en un percentatge del preu o en un import fix i en cap cas no es pot percebre retribuci de les dues parts que intervenen en la transacci per la mateixa operaci, llevat que hi hagi un acord exprs en aquest sentit.
j) Els drets i les obligacions de les parts, amb indicaci de les facultats concedides a l'agent.
Els agents immobiliaris abans de signar cap contracte han d’haver verificat les dades facilitades pel propietari, la titularitat, les crregues i gravmens.

A banda d’aix, tamb s’obliga que els agents immobiliaris tinguin a disposici dels consumidors fulls oficials de reclamaci i denncia, i tinguin en un lloc visible de llurs establiments un cartell informador de l'existncia dels fulls.

Anar a inici de pgina

4. La compra de l’habitatge
La compra d'un habitatge, tant si es tracta d'una casa o d'un pis nous, com d'habitatges de gran rehabilitaci o d'ocasi (de segona m), s una de les decisions econmiques ms importants que fem al llarg de la nostra vida. Per tant, totes les precaucions que es puguin seguir en el moment de fer la compra sn poques.

Abans de comprar cal informar-se molt b i continuar mantenint un assessorament durant i desprs del lliurament de les claus. Segons de les condicions econmiques de qu partim podem accedir a un habitatge de protecci oficial (finanat per l'Administraci i amb un preu mxim de venda o de lloguer), a una obra rehabilitada o potser preferim adquirir un habitatge nou, que encara no s’ha construt (l’anomenada venda sobre plnol).

Independentment d'aquests tipus d'habitatges, s molt recomanable que si us cal recrrer a un crdit hipotecari, la quota mensual de la hipoteca no superi el 35% dels vostres ingressos familiars mensuals. D'altra banda, si us agrada un municipi concret o una zona, podeu demanar a l'ajuntament que us informi sobre el desenvolupament urbanstic previst per a la zona. D'aquesta manera us evitareu sorpreses.

Quan s'ha decidit l'habitatge que es vol adquirir, se'n pot fer una reserva durant un curt perode de temps. Normalment es pacten les arres penitencials, quantitat que el comprador perd si es desdiu de la compra i que el venedor ha de retornar duplicada al comprador si s ell qui se'n desdiu, per han de restar ben reflectides en el contracte.

Tamb hi ha una altra opci, que s subordinar la compra a la concessi del prstec hipotecari.

Anar a inici de pgina

4.1. L’Oferta per a la venda. Documentaci precontractual
Tots els agents que intervenen en l’edificaci, la rehabilitaci i la prestaci de serveis immobiliaris s’han de subjectar a les normes reguladores de l’oferta.

La documentaci mnima que ha de rebre la persona interessada a adquirir un habitatge abans d'avanar qualsevol quantitat a compte del preu final s:
a) La identificaci de l'agent que interv en la transacci.
b) La identificaci de l'habitatge, amb l'expressi de la superfcie til d'aquest i la dels annexos.
c) La referncia de la inscripci registral.
d) El preu total de la transmissi, amb la indicaci dels impostos que la graven i que legalment corresponen al comprador i de les altres despeses inherents al contracte que li sn imputables.
e) Els terminis d'inici de les obres i de lliurament de l'habitatge, si es tracta d'una oferta de transmissi d'habitatges en projecte o construcci.
f) La indicaci del rgim de protecci i el pla d'habitatge al qual es troba acollit, si es tracta d'una oferta d'habitatge amb protecci oficial.
Aquesta documentaci mnima s’ha d’ampliar amb la documentaci que tot seguit s’esmenta en el cas que la quantitat que s'ha de lliurar a compte superi l'1% del preu fixat per a la transmissi:
a) La descripci de les caracterstiques essencials de l'habitatge, com ara els materials emprats en la construcci, l'orientaci principal, el grau d'allament trmic i acstic, les mesures d'estalvi energtic, els serveis i les installacions de qu disposa, tant individuals com comuns de l'edifici o complex immobiliari de qu forma part, i el nmero de llicncia d'obres i les condicions generals i especfiques per a la seva concessi, en el cas de la primera transmissi.
b) L'antiguitat de l'edifici, els serveis i les installacions de qu disposa, tant individuals com comuns, i l'estat d'ocupaci de l'habitatge, en el cas de la segona transmissi i les successives.
c) La identificaci registral de la finca, amb la referncia de les crregues, els gravmens i les afectacions de qualsevol naturalesa i la quota de participaci fixada en el ttol de propietat, si s'escau.
d) L'import de les quotes i les derrames comunitries, i tamb el de les despeses comunitries pendents de pagament, en el cas de la segona transmissi i les successives d'habitatges en rgim de propietat horitzontal.
e) Les condicions econmiques i financeres de la transmissi, especialment la forma i els terminis de pagament, amb indicaci de si s'exigeix o no una entrada inicial, si s'escau, i els interessos que s'acreditin i la forma d'aplicar-los.
f) En el cas d'una oferta de transmissi d'habitatges en projecte o construcci, informaci sobre la llicncia d'obres i, si les obres s'han acabat, una cpia de la llicncia de primera ocupaci.
g) En el cas d'una oferta d'habitatge amb protecci oficial, la indicaci de la data de la qualificaci provisional o definitiva i el rgim de drets i deures, amb l'expressi de les limitacions per als adquirents i els usuaris de l'habitatge.

En aquest sentit, es considera informaci vlida i suficient sobre les condicions fsiques de l'habitatge la continguda en la cdula d'habitabilitat o en la qualificaci definitiva, en el cas d'habitatges amb protecci oficial.

Anar a inici de pgina

4.2. Requisits per vendre habitatges en construcci o rebre quantitats a compte
Els requisits que cal complir per transmetre habitatges en construcci o rebre'n quantitats a compte sn:

a) Tenir una llicncia d'edificaci que descrigui l'immoble objecte de la transmissi.
b) Tenir la titularitat d'un dret sobre la finca que faculti per a construir-hi o rehabilitar-la i per a transmetre-la. S'ha de fer una indicaci expressa de les crregues i els gravmens que afecten tant l'habitatge com els elements comuns de l'edifici del qual forma part.
c) Tenir atorgades les garanties i les assegurances legalment exigibles.
d) Individualitzar el crdit hipotecari per a cada finca registral, si s'escau.

Anar a inici de pgina

4.3. Requisits per vendre habitatges acabats d’obra nova o rebre quantitat a compte

a) Tenir una llicncia d'edificaci que descrigui com a habitatge l'immoble que s objecte de transmissi.
b) Disposar de la connexi a la xarxa general de subministraments de manera individualitzada per a cada habitatge de l'edifici, quan el tipus de subministrament ho permeti, d'acord amb la legislaci vigent.
c) Tenir atorgades les garanties i les assegurances legalment exigibles.
d) Haver formalitzat el llibre de l'edifici corresponent.
e) Haver estat dividit el crdit hipotecari, si s'escau, entre totes les entitats registrals de l'immoble.

Anar a inici de pgina

4.4. Documentaci que s’ha de lliurar al comprador

4.4.1. Habitatges nous
En habitatges nous, en el moment del contracte:

a) El plnol de situaci de l'edifici.
b) El plnol de l'habitatge, amb l'especificaci de la superfcie til i de la construda, en cas d'habitatges de nova construcci, amb els mesuraments acreditats per tcnics competents. Si hi ha annexos, els mesuraments han d'sser diferenciats.
c) La memria de qualitats.
d) La cdula d'habitabilitat, o la cdula de qualificaci definitiva en el cas d'un habitatge amb protecci oficial.
e) El certificat d'aptitud en el cas que l'edifici hagi estat obligat a passar la inspecci tcnica de l'edifici.
f) Una nota simple informativa del Registre de la Propietat, actualitzada.
g) La documentaci relativa a les garanties de l'habitatge, amb l'especificaci dels garants, els titulars de la garantia, els drets dels titulars i el termini de durada.
h) La documentaci relativa a la hipoteca, si s'ha constitut.
i) L'escriptura de declaraci d'obra nova i divisi horitzontal, i dels estatuts de la comunitat de propietaris, si ja han estat atorgats, si s'escau.
j) La documentaci necessria per contractar els serveis i els subministraments de l'habitatge.

A ms. s molt important destacar que la Llei estableix que les despeses derivades de l'obtenci de la documentaci esmentada no han d'anar a crrec dels adquirents.

Anar a inici de pgina

4.4.2. Habitatges de segona m
En segones transmissions d’habitatges o successives, en el moment del contracte:

a) La cdula d'habitabilitat, o la cdula de qualificaci definitiva en el cas d'un habitatge amb protecci oficial.
b) El certificat d'aptitud en el cas que l'edifici hagi estat obligat a passar la inspecci tcnica de l'edifici.
c) Una nota simple informativa del Registre de la Propietat, actualitzada.
d) L'escriptura de declaraci d'obra nova i divisi horitzontal, i dels estatuts de la comunitat de propietaris, si ja han estat atorgats, si s'escau.
f) La documentaci necessria per contractar els serveis i els subministraments de l'habitatge.
A ms. s molt important destacar que la Llei estableix que les despeses derivades de l'obtenci de la documentaci esmentada no han d'anar a crrec dels adquirents.

I en habitatges en rgim de propietat horitzontal, tamb cal:
 • El certificat relatiu a l'estat de deutes dels transmitents amb la comunitat, en el qual han de constar, a ms, les despeses ordinries aprovades pendents de repartir.

Anar a inici de pgina

4.5. La signatura del contracte de compravenda
El contracte ha d'identificar les parts compradora i venedora, la descripci de l'immoble venut i els annexos (garatge, habitacions de mals endreos...), la superfcie til, les zones comunitries, i els estatuts de la comunitat de propietaris, si n'hi ha; tamb ha d'establir el preu i la modalitat de pagament, els impostos aplicables (IVA o ITP - impost de transmissions patrimonials-), les condicions de compravenda i les penalitzacions aplicables a totes dues parts en cas d'incompliment del contracte. s recomanable que es pacti la submissi de totes dues parts a un arbitratge de consum, el qual s gratut, com a via per resoldre possibles futurs conflictes.

El comprador t dret a triar el notari que ha de fer l'escriptura pblica de la compravenda.

Anar a inici de pgina

4.6. La responsabilitat
Quan es tracta d'una obra nova, el promotor ha de respondre dels danys materials segents:

 • Els danys causats per vicis o defectes d'acabament de l'obra, durant un any a partir de la data en qu el constructor fa entrega de l’obra acabada al promotor.
 • Els danys causats per vicis o defectes d'elements que incompleixen els requisits d'habitabilitat, durant tres anys.
 • Els danys causats per vicis o defectes que afecten la cimentaci, els suports, les bigues, els forjats..., durant 10 anys.

Anar a inici de pgina

4.7. Les despeses de la compravenda
Les despeses d'aquest acte es reparteixen entre el venedor i el comprador.

 • Despeses a crrec del venedor:
  • Les derivades d'un crdit hipotecari per finanar la construcci, en una obra nova.
  • Les imputables a l'escriptura d'obra nova i de divisi horitzontal de l'immoble d'obra nova.
  • L'impost sobre l'increment del valor del terreny o la plusvlua, en tots els casos.
  • Les derivades de la intervenci d'un agent immobiliari, en tots els casos.
 • Despeses a crrec del comprador:
  • El preu de compra de l'habitatge.
  • Les despeses de l'escriptura del crdit hipotecari, si n'hi ha.
  • Habitatges nous: l'IVA (7% del preu de l’habitatge excepte per als habitatges de protecci oficial que s del 4%) i l’Impost sobre Actes Jurdics Documentats (1%).
  • Habitatges de segona m: l’Impost de Transmissions Patrimonials (7%).
  • Els honoraris del notari.
  • Les despeses de la inscripci en el registre de la propietat.

Anar a inici de pgina

4.8. Recomanacions

 • S'ha d'assegurar l'habitatge per cobrir els possibles riscos derivats de casos de fora major com ara les catstrofes naturals - inundacions, terratrmols... - i per danys a tercers.
 • Heu de demanar sempre un comprovant per qualsevol quantitat lliurada a compte.

El promotor mai no pot imposar al comprador la subrogaci del seu prstec hipotecari i, per tant, si el comprador vol contractar un prstec amb una altra entitat financera, el promotor no pot carregar al comprador les despeses de cancellaci del seu prstec.

Anar a inici de pgina

5. Lloguer d’un habitatge

5.1. L'oferta per al lloguer
La informaci-documentaci mnima que s’ha de proporcionar a la persona interessada a llogar un habitatge abans de rebre qualsevol quantitat a compte:

a) La descripci i les condicions fsiques de l'habitatge, amb la indicaci de la superfcie til i dels serveis, les installacions i els subministraments d'aquest.
b) El preu total de la renda, amb el desglossament i el detall dels serveis accessoris i les altres quantitats que siguin assumides pels arrendataris, tot indicant la periodicitat de la liquidaci.
c) El termini de l'arrendament.
d) La forma d'actualitzaci del preu al llarg del termini de l'arrendament.
e) La fiana i les altres garanties que s'exigeixen als arrendataris.

En aquest sentit, es considera informaci vlida i suficient sobre les condicions fsiques de l'habitatge la continguda en la cdula d'habitabilitat o en la qualificaci definitiva, en el cas d'habitatges amb protecci oficial.

Anar a inici de pgina

5.2. Documentaci que s’ha de lliurar al llogater
Com a requisit per signar el contracte de lloguer s'ha de lliurar al llogater la documentaci segent:

 • La documentaci acreditativa de la informaci requerida en l'oferta d'arrendament.
 • Lliurament de la cdula d'habitabilitat o l'acreditaci equivalent.
 • En la formalitzaci dels contractes de lloguer de finques urbanes s obligatria la prestaci d'una fiana en els termes establerts per la legislaci sobre arrendaments urbans.

Anar a inici de pgina

5.3. La durada
La durada d'un lloguer s la pactada i si no se'n pacta cap ser d'un any. En contractes inferiors a 5 anys, obligatriament l'arrendador ha de perllongar el lloguer per terminis anuals fins a 5 anys. Si el llogater vol deixar el lloguer, ho ha de comunicar a l'arrendador com a mnim un mes abans de finalitzar el termini pactat o de les prrrogues. En cas que arribi la data final del lloguer, al cap de 5 anys com a mnim, i cap de les dues parts no comuniqui la voluntat de finalitzar-lo, el contracte queda automticament prorrogat per terminis anuals fins a un mxim de 3 anys ms.

Anar a inici de pgina

5.4. La renda
La renda s la quantitat que el llogater ha de pagar a l'arrendador i que ha de ser pactada per totes dues parts.

La renda s'actualitza cada any finalitzat de vigncia del contracte. Durant els primers 5 anys de lloguer s'aplica la variaci de l'IPC dels darrers 12 mesos. A partir del sis any de vigncia del contracte, l'actualitzaci es pot basar en l'IPC o en els pactes acordats per totes dues parts.

Anar a inici de pgina

5.5. Les despeses a crrec del llogater
Les despeses d'aigua, llum, gas i telfon corresponen al llogater.
Les despeses de la comunitat de propietaris i dels tributs sobre l'habitatge (IBI, escombraries...) tamb corresponen al llogater, si aix consta per escrit.

Anar a inici de pgina

5.6. La fiana
En el moment de signar un contracte de lloguer, el llogater ha de dipositar una fiana en metllic equivalent a un mes de renda, que li ser retornada quan finalitzi el contracte, excepte si hi ha incompliment d'alguna clusula del contracte. Durant els primers 5 anys del contracte no s’actualitza la fiana.

Les parts podran pactar qualsevol tipus de garantia del compliment per l’arrendatari de les seves obligacions de l’arrendament, addicional a la fiana en metllic.

Anar a inici de pgina

5.7. Les obres
L'arrendador t l'obligaci de fer totes les reparacions necessries per conservar l'habitatge en condicions d'habitabilitat, excepte que el deteriorament sigui imputable al llogater.

El llogater t l’obligaci de suportar les obres de millora que decideixi fer el propietari si aquestes no es poden ajornar fins a la fi del contracte; tanmateix, el llogater t l'opci d'escollir entre la rescissi del contracte, i per tant deixar l'habitatge, o una disminuci de la renda amb una indemnitzaci per les molsties ocasionades. Si s el llogater qui vol fer obres, cal el consentiment per escrit del propietari, excepte si es tracta d'adaptar-lo a les necessitats de persones minusvlides. Les petites reparacions degudes al desgast diari de l'habitatge corresponen al llogater.

Anar a inici de pgina

5.8. Recomanacions
Mai no heu de deixar de pagar la renda, ja que aquest fet es considera causa de rescissi del contracte. Si, d’altra banda, teniu problemes perqu el propietari es nega a cobrar, podeu consignar la renda en un jutjat.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum