Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > VendesForaEstabliment
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Vendes fora de l'establiment

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general (actualitzada a 31.03.2008)

1. Definici
1.1 Contractes exclosos
2. Documentaci a lliurar al consumidor
3. L’exercici del dret de desistiment per part de la persona consumidora
3.1. Conseqncies de l’exercici de desistiment
4. Devoluci de l’import rebut per part de l’empresari
5. Desistiment d’un contracte vinculat a finanament
6. Llocs on es poden observar bsicament aquest tipus de vendes
6.1. Les vendes en el transcurs d'una excursi
6.1.1. Recomanacions
6.2. La venda a domicili

1. Definici
Les vendes o contractes celebrats fora dels establiments mercantils sn els que es fan entre l’empresari i la persona consumidora quan es dna alguna de les segents circumstncies:

• quan tenen lloc fora de l’establiment mercantil de l’empresari (per ex. en una reuni en un hotel).
• quan tenen lloc a l'habitatge de la persona consumidora o al lloc de treball (llevat que hagi estat sollicitat per la persona consumidora).
• quan tenen lloc en un mitj de transport pblic.

Anar a inici de pgina

1.1. Contractes exclosos
En queden exclosos:

 • Els contractes celebrats a distncia (vegeu el tema de consum vendes a distncia) i les comunicacions comercials per via electrnica.
 • Els contractes per un import inferior a 48,08 euros.
 • Els contractes relatius a la construcci, venda i arrendament de bns immobles.
 • Els contractes d’assegurances i valors mobiliaris.
 • Els contractes documentats notarialment.
 • Els contractes relatius a productes d’alimentaci, begudes, productes consumibles d’s corrent a la llar subministrats per empresaris que habitualment realitzen desplaaments.
 • Els contractes en qu concorrin les tres circumstncies segents:
  • Quan es realitzin sobre la base d’un catleg que la persona consumidora hagi tingut temps de consultar en absncia de l’empresa.
  • Quan s’hagi previst un contacte continuat entre l’empresari i la persona consumidora pel que fa a l’operaci que es realitza.
  • Quan el catleg i el contracte mencionin clarament el dret de la persona consumidora a desistir del contracte durant un termini que ha de ser, com a mnim, de set dies naturals o quan estableixi el dret de retornar el producte durant un termini igual que l’esmentat, que comena a comptar a partir de la data de recepci.

Anar a inici de pgina

2.Documentaci que cal lliurar a la persona consumidora

• El contracte o l’oferta contractual formalitzats per escrit en doble exemplar i acompanyats d’un document de desistiment que anir signat i datat de prpia m per la persona consumidora.
• El contracte per escrit ha de contenir, en carcters destacats i just a sobre del lloc reservat a la signatura de la persona consumidora, una referncia clara, comprensible i precisa del seu dret a desistir del contracte i dels requisits i conseqncies del seu exercici ,incloses les modalitats de restituci del producte o servei rebut.
• Un cop subscrit el contracte, l’empresari en lliurar a la persona consumidora un dels exemplars i tamb el document de desistiment.
• El document de desistiment s’ha d’identificar clarament com el que s, ”el document de desistiment”, i ha d’incloure el nom i l’adrea de la persona a qui s’ha d’enviar i les dades d’identificaci del contracte i dels contractants.

Correspon a l’empresari provar el compliment d’aquestes obligacions.
L’incompliment d’aquests requisits podr donar lloc, a instncies de la persona consumidora, a l’anullaci del contracte.

Anar a inici de pgina

3. L’exercici del dret de desistiment per part de la persona consumidora
El dret de desistiment d’un contracte s la facultat que teniu com a persones consumidores de deixar sense efecte un contracte celebrat, notificant-ho a l’empresari segons el termini establert, sense necessitat de justificar-vos i sense penalitzaci.

La persona consumidora disposa d’un termini mnim de set dies hbils per a exercir el dret de desistiment, s a dir, per deixar sense efecte el contracte celebrat, sense necessitat d’allegar cap causa i sense penalitzaci, des de la recepci mateixa del producte o des de la celebraci del contracte de prestaci de serveis.
Per a determinar aquest termini, es t en compte la data d’emissi de la declaraci de desistiment.

El desistiment no est subjecte a cap formalitat i n’hi ha prou que l’acrediteu amb qualsevol forma admesa en dret. En qualsevol cas, es considera vlid l’enviament del document de desistiment o tamb la devoluci dels productes rebuts.

Correspon a la persona consumidora provar que ha exercitat el seu dret de desistiment. Per tant, s convenient que ho faci de manera que en quedi constncia (per ex., mitjanant burofax).

Si l’empresari no compleix el deure d’informaci i documentaci sobre el dret de desistiment, el termini per a desistir s de tres mesos a comptar des que es va lliurar el producte o en qu s’hagus celebrat el contracte, si l’objecte fos la prestaci de serveis. Si el deure d’informaci i documentaci es compleix durant el termini de tres mesos, el termini dels set dies hbils comena a comptar des d’aquell mateix moment.

No obstant aix, el termini s de set dies naturals des de la recepci del document de desistiment, si aquest s posterior al lliurament del producte o a la celebraci del contracte de prestaci de serveis.

Anar a inici de pgina

3.1. Conseqncies de l’exercici de la desistiment

 • Un cop exercit el dret de desistiment, les parts s’hauran de restituir recprocament les prestacions.
 • L’exercici del dret de desistiment no implica cap despesa per a la persona consumidora.
 • Es considera lloc de compliment el lloc on la persona consumidora hagi rebut la prestaci.
 • La persona consumidora i usuria no ha de reemborsar cap import per la disminuci del valor del producte que sigui conseqncia del seu s conforme a all pactat o a la seva naturalesa, o per l’s del servei.
 • La persona consumidora tindr dret al reembossament de les despeses necessries i tils que hagus dedicat al producte.
  La impossibilitat per part de la persona consumidora de retornar l’objecte per prdua, destrucci o per qualsevol altra causa no la priva de la possibilitat d’exercir el dret de desistiment (quan la impossibilitat de devoluci s imputable a la persona consumidora, aquesta quedar obligada a abonar-ne el valor de mercat en el moment de l’exercici del dret de desistiment).
 • Si l’empresari ha incomplert el deure d’informaci i documentaci sobre el dret de desistiment la impossibilitat de devoluci noms ser imputable al consumidor quan aquest hagi oms les diligncies que li sn exigibles en els seus propis assumptes.
 • Els drets conferits al consumidor sn irrenunciables (per ex., la persona consumidora no pot renunciar, d’una compra feta al seu domicili particular, al dret que t a retornar el producte si no li agrada, dins dels set dies hbils segents a partir de la data de recepci).
 • En el cas de les activitats de venda de productes o prestaci de serveis fora d’un establiment mercantil o d’un establiment fix, els fulls de reclamaci o denncia els portaran les persones venedores, les persones operries o les persones prestadores de serveis i els lliuraran a la persona consumidora o usuria que ho solliciti, encara que no hagi formalitzat cap tracte comercial amb l’empresa.

Anar a inici de pgina

4. Devoluci de l’import rebut per part de l’empresari
Quan la persona consumidora hagi exercit el dret de desistiment, l’empresari li ha de retornar els imports que li ha abonat sense cap retenci de despeses. La devoluci s’ha de fer tan aviat com sigui possible i en tot cas, en el termini de trenta dies des del desistiment.

Un cop transcorregut aquest termini i si no heu recuperat els diners abonats, teniu el dret de reclamar-ne el doble, sens perjudici de la indemnitzaci pels danys i perjudicis causats en all que excedeixi d’aquest import.

Anar a inici de pgina

5. Desistiment d’un contracte vinculat a finanament
Si desistiu d’un contracte que ha estat finanat mitjanant un crdit concedit pel mateix empresari o per una tercera persona d’acord amb l’empresari, el desistiment tamb implica la resoluci del crdit sense cap penalitzaci.

Anar a inici de pgina

6.Llocs on es poden observar bsicament aquest tipus de vendes

6.1. Les vendes en el transcurs d'una excursi
Aquest tipus de vendes acostuma a fer-se en excursions d'un dia, de preu molt baix, les quals inclouen el transport en autocar, el dinar i un regal atractiu, per de poc valor. La captaci de clients es fa sovint distribuint fullets a les bsties particulars. Aquest sistema de venda es dirigeix especialment a la gent gran, i els articles que s'ofereixen durant les excursions acostumen a ser:

• Productes txtils: mantes, edredons, coixins, matalassos...
• Productes per a la llar: bateries de cuina, jocs de coberts, electrodomstics...

Abans de signar cap contracte de compra, fixeu-vos que en el producte o en l’embalatge constin:

• Les dades del fabricant.
• La descripci i les caracterstiques de l'article.
• Les instruccions de muntatge en el vostre idioma.
• Les condicions d's i de manteniment.
• El Certificat d'Homologaci.

Anar a inici de pgina

6.1.1.Recomanacions

 • No us refieu del venedor que en el contracte noms fa constar, com a adrea, un apartat de correus.
 • Penseu si realment necessiteu el producte i no us sentiu obligats a comprar-lo. No compreu mai empesos noms pel que fan els altres.
 • Fixeu-vos a qui es carreguen les despeses de lliurament a domicili. Aquesta informaci s’acostuma a fer constar en la lletra petita del contracte. Assegureu-vos que ho enteneu tot i que us conv la forma de pagament que us proposen.
 • No cregueu en els productes miraculosos que es presenten com el remei per a tots els mals. Noms els professionals poden tractar problemes de salut.
 • Recordeu que teniu el dret de desistiment, s a dir, que disposeu d'un termini mnim de set dies hbils a partir del moment en qu rebreu el producte, durant el qual podeu retornar-lo i recuperar la quantitat pagada. La persona venedora est obligada a adjuntar el document de desistiment al full de comanda.

Anar a inici de pgina

6.2. La venda a domicili

 • La venda a domicili s la venda en qu la persona venedora es desplaa al domicili del comprador per fer la venda.
 • Cal que sempre demaneu l’acreditaci de la persona venedora per assegurar-vos que realment representa l'empresa venedora.
 • En aquest tipus de vendes, la persona consumidora tamb disposa de set dies hbils per a decidir si vol retornar el producte.
 • Per a evitar situacions no volgudes, s important que rumieu si teniu necessitat d'adquirir el producte que us ofereixen; no compreu de manera impulsiva.
 • Cal tenir una especial precauci amb els finanaments o els pagaments a termini. No signeu cap document que no entengueu i, encara menys si l’apartat on han de constar les quantitats s en blanc.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum