Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > DretsLinguistics
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Drets lingüístics

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general (actualitzada a 17.03.2008)

1. Els antecedents jurdics
2. Els documents civils i mercantils
2.1. Els documents privats
2.2. Els contractes d’adhesi
2.3. Els xecs, els pagars, els talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres
2.4. El tiquet, la factura i l’albar
3. Les empreses pbliques de la Generalitat i de les corporacions locals i les seves empreses concessionries
4. Les empreses de servei pblic
5. L’atenci al pblic
5.1. L’obligaci d’entendre
5.2. La senyalitzaci, els cartells d’informaci i els documents d’oferta
6. La informaci a les persones consumidores i usuries
6.1. L’etiquetatge, l’embalatge i les instruccions d’s
6.2. Els productes artesanals, la denominaci d’origen, comarcal i de qualitat
7. Els documents pblics
8. Reconeixement i protecci de l’arans
9. Les infraccions administratives
10. Recomanacions

1. Els antecedents jurdics
D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Poltica Lingstica, la llengua prpia de Catalunya s el catal.

La Llei 3/1993, de 5 de mar, de l’estatut del consumidor [pdf Document d'Adobe Acrobat, 206.8 Kb], dedica el captol IV als drets lingstics dels consumidors. Als efectes d’aquesta Llei es consideren consumidors les persones fsiques o jurdiques de qualsevol nacionalitat o residncia que, com a destinataris finals, fan l’adquisici, fan s o gaudeixen, dins el territori de Catalunya, de bns i de serveis per al seu consum o s particular, familiar o collectiu, sempre que el provedor tingui carcter empresarial o professional o sigui la mateixa Administraci pblica.

Anar a inici de pgina

2. Els documents civils i mercantils

2.1. Els documents privats
Els documents privats, contractuals o no, qualsevol que sigui la naturalesa, s’han de redactar en la llengua oficial que les parts acordin (per exemple: un contracte privat de compravenda d’un habitatge estar redactat en la llengua que les parts acordin).

Anar a inici de pgina

2.2. Els contractes d’adhesi
Si es tracta de contractes d’adhesi, normats, contractes amb clusules tipus o amb condicions generals, s’han de redactar en la llengua que escullin els consumidors i consumidores i han d’estar a disposici immediata dels clients i clientes en exemplars separats en catal i en castell (per exemple: un contracte de serveis financers, un contracte d’assegurances, un prstec, una hipoteca…).

Anar a inici de pgina

2.3. Els xecs, els pagars, els talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres
Els xecs, els pagars, els talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres als seus clients i clientes han d’sser redactats com a mnim en catal, sens perjudici que es pugui utilitzar el castell a petici del client.

Anar a inici de pgina

2.4. El tiquet, la factura i l’albar
El tiquet, la factura, l’albar, etc. sn considerats documents mercantils i, per tant, es poden redactar en qualsevol de les dues llenges oficials, llevat que la norma especfica imposi la redacci en catal per a un sector o activitat determinats. Els diversos decrets i ordres especfics els trobareu a l’apartat Legislaci. Recordeu, per, que hi ha altra normativa sectorial especfica.

Anar a inici de pgina

3. Les empreses pbliques de la Generalitat i de les corporacions locals i les seves empreses concessionries
Les empreses pbliques de la Generalitat i de les corporacions locals, i tamb les seves empreses concessionries quan gestionen o exploten el servei concedit (autopistes, de ports esportius, d’estacions d’esqu…), han d’emprar normalment el catal en les seves actuacions i documentaci internes i en la retolaci, en les instruccions d’s, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin.

Han d’emprar normalment el catal en les comunicacions i les notificacions, incloses les factures i altres documents de trfic, adreades a persones residents en l’mbit lingstic catal, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castell si ho demanen.

Anar a inici de pgina

4. Les empreses de servei pblic
Les empreses i les entitats pbliques o privades que ofereixen serveis pblics, com ara les de transport, de subministraments, de comunicacions i d’altres (les de telefonia fixa i mbil, comunicacions per Internet, correus, ferrocarrils, taxis, lnies d’autobusos, companyies aries i les de subministrament d’aigua, llum, gas…), han d’emprar, almenys, el catal en la retolaci i en les comunicacions megafniques.

Les comunicacions i les notificacions escrites adreades a persones residents a Catalunya, incloses les factures i altres documents de trfic, s’han de fer almenys en catal, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castell si ho demanen.

Anar a inici de pgina

5. L’atenci al pblic

5.1. L’obligaci d’entendre
Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestaci de serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya (encara que tinguin els serveis organitzats des de fora) han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores en qualsevol de les llenges oficials a Catalunya. Aix significa l’obligaci d’entendre, com a mnim, a qualsevol ciutad que s’expressi en les dues llenges, sense que comporti l’obligaci de parlar en una o altra llengua.

Anar a inici de pgina

5.2. La senyalitzaci, els cartells d’informaci i els documents d’oferta
La senyalitzaci i els cartells d’informaci general de carcter fix, ja siguin a l’aparador, a l’interior o a l’exterior de l’establiment (per exemple: l’horari comercial) i els documents d’oferta de serveis (catlegs, prospectes, un fullet de venda de productes…) per a les persones consumidores i usuries dels establiments oberts al pblic han d’sser redactats almenys en catal.

S’exceptuen d’aquesta obligaci les marques, els noms comercials i els rtols emparats per la legislaci de la propietat industrial.

Anar a inici de pgina

6. La informaci a les persones consumidores i usuries

6.1. L’etiquetatge, l’embalatge i les instruccions d’s
Les dades que figuren en l’etiquetatge i en l’embalatge i les instruccions d’s dels productes que es distribueixen en l’mbit territorial de Catalunya poden figurar en catal, en castell o en qualsevol altra llengua de la Uni Europea. Veure la normativa especfica de cada producte.

Anar a inici de pgina

6.2. Els productes artesanals, la denominaci d’origen, comarcal i de qualitat
Les dades obligatries i les informacions voluntries addicionals que figuren en l’etiquetatge de productes catalans que gaudeixen de denominaci d’origen, de denominaci comarcal o de denominaci de qualitat i dels productes artesanals que es distribueixen en l’mbit territorial de Catalunya han d’sser necessriament, com a mnim, en catal.

Anar a inici de pgina

7. Els documents pblics
Sn els autoritzats per notaris o altres funcionaris competents (per exemple: l’escriptura d’una propietat, el testament…).

Abans de redactar el document, s’ha de preguntar explcitament als usuaris quina llengua escullen; en cap cas la tria d’una o de l’altra ha de comportar retard en la redacci i l’autoritzaci del document. Tampoc no pot comportar cap sobrecost. Si no s’escull expressament la llengua, el document es redacta en catal.

Els despatxos dels notaris i altres fedataris pblics han d’estar en condicions d’atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les llenges oficials.

Anar a inici de pgina

8. Reconeixement i protecci de l’arans
L’arans, varietat de la llengua occitana prpia de la Vall d’Aran, es regeix, pel que fa al seu s, per la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el rgim especial de la Vall d’Aran i, supletriament, pels preceptes de la Llei de poltica lingstica, els quals mai no poden sser interpretats en perjudici de l’s de l’arans.

Anar a inici de pgina

9. Les infraccions administratives
Les persones consumidores poden posar en coneixement dels organismes competents en matria de consum l’actuaci d’una empresa que vulnera els drets lingstics reconeguts per la llei (vegeu l'apartat Reclama/denncia d'aquest web), mitjanant el Full Oficial de Reclamaci/Denncia de qu disposen la majoria d’establiments.

Trobareu ms informaci al tema de consum Reclamacions/denncies.

Anar a inici de pgina

10. Recomanacions

 • Expresseu-vos lliurement en catal en els establiments comercials, tant oralment com per escrit; us han d’entendre.
 • Fixeu-vos en les senyalitzacions i els cartells d’informaci general de carcter fix de l’establiment (sortida, caixa, begudes...) perqu han de ser sempre, almenys, en catal.
 • Tingueu en compte que els documents d’oferta de serveis (catlegs, prospectes...) han de ser redactats sempre, almenys, en catal.
 • Recordeu que teniu dret a disposar dels documents privats en catal (contracte privat de compra-venda...), sempre que aix ho acordin les parts.
 • No oblideu que els contractes d’adhesi (contracte de serveis financers, d’assegurances, de subministraments...) han d’estar a la vostra disposici en catal.
 • Pareu atenci amb els xecs, pagars, talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres; han de ser sempre, com a mnim, en catal.
 • Fixeu-vos que les empreses de serveis pblics (transports, subministrament, comunicacions...) han d’emprar sempre, almenys, el catal en la retolaci i en les comunicacions megafniques.
 • Tingueu present que les dades obligatries i les informacions voluntries addicionals dels productes artesanals i els catalans que gaudeixen de denominaci d’origen, comarcal i de qualitat, han de ser, necessriament, com a mnim, en catal.
 • Atenci quan demaneu en els establiments de restauraci les cartes de plats, de vins, de postres, els mens; perqu han de ser, com a mnim, en catal, aix com el llistat de preus.
 • Tingueu en compte que podeu escollir la redacci en catal d’un document notarial. Si hi ha ms d’un/a atorgant, en la llengua que acordin. Si no s’escull expressament la llengua, el document s’ha de redactar en catal.
 • Recordeu que els establiments de reparaci d’electrodomstics han de disposar sempre de tota la documentaci i informaci, almenys, en catal.
 • Penseu que teniu dret a un pressupost de prestaci de serveis a domicili redactat, almenys, en catal.
  Recordeu que els establiments de neteja txtil i els tallers de reparaci de vehicles autombils han d’exhibir al pblic un cartell d’informaci als usuaris redactat, almenys, en catal.
 • No oblideu que les grues han d’exhibir al pblic, almenys en catal, els preus aplicables per quilmetre recorregut i per serveis concrets.
 • Tingueu present que els contractes que us lliurin les agncies de viatges han de ser redactats, almenys, en catal.
 • Si com a consumidors i consumidores no respecten els vostres drets lingstics, demaneu els fulls oficials de reclamaci/denncia i trameteu el full destinat a l’Administraci, a l’Oficina Municipal o Comarcal d’Informaci al Consumidor ms propera, a l’Agncia Catalana del Consum(vegeu l'apartat Adreces d'inters d'aquest web).

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum