Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > Inspeccio
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Inspecció

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general (actualitzada a 18.03.2008)

1. En qu consisteix la inspecci de disciplina del mercat i consum?
2. Quines sn les seves funcions?
3. Quins organismes sn competents per fer la inspecci de disciplina del mercat i consum?
4. Qui fa la inspecci de disciplina del mercat i consum?
5. Com s’inicia una inspecci de disciplina del mercat i consum?
6. Qu pot fer la inspecci de disciplina del mercat i consum en les seves actuacions?
7. Quines sn les obligacions dels inspeccionats?
8. Qu son les Actes d’Inspecci?
9. Quines sn les possibles conseqncies d’una inspecci de disciplina del mercat i consum?

1. En qu consisteix la inspecci de disciplina del mercat i consum?
La inspecci de consum consisteix a comprovar, investigar i controlar l’adequaci dels productes i serveis a la normativa vigent amb la finalitat que en les relacions entre l’oferta i la demanda es respectin les disposicions sobre ordenaci del mercat i defensa dels drets i interessos dels consumidors i dels usuaris.

Anar a inici de pgina

2. Quines sn les seves funcions?

 • Controlar el compliment de les disposicions vigents en les matries prpies de la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.
 • Controlar l’adequaci a la normativa vigent dels establiments que ofereixen productes i serveis al mercat.
 • Controlar els requisits de seguretat, informaci i drets econmics dels consumidors i usuaris en relaci als productes i serveis al seu abast en el mercat.
 • Investigar les infraccions en matria dels drets dels consumidors i usuaris, amb la finalitat de comprovar-ne l’abast, les causes i les responsabilitats dels presumptes autors.
 • Emetre els informes relatius a les seves actuacions.
 • Informar i assessorar els agents econmics del mercat per millorar el compliment de la normativa.
 • Aquelles que li encomanin els rgans competents del Departament d'Economia i Finances.

Anar a inici de pgina

3. Quins organismes sn competents per fer la inspecci de disciplina del mercat i consum?

 • A Catalunya, la inspecci de disciplina del mercat i consum correspon alDepartament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya en els termes que preveu la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris,
 • Segons la legislaci de rgim local, corresponen als Ajuntaments en l'mbit de les competncies en matria de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, les actuacions inspectores i l'adopci de mesures precautries que corresponguin.
 • Recentment, el Departament competent en matria de consum ha signat convenis amb diferents Consells Comarcals catalans a travs dels quals, entre d’altres acords, s’han delegat en aquests organismes determinades competncies d'inspecci de consum.

Anar a inici de pgina

4. Qui fa la inspecci de disciplina del mercat i consum?
Les tasques d'inspecci de disciplina del mercat i consum sn desenvolupades pels inspectors/es de consum, els/les quals seran considerats/des, en l’exercici de les seves funcions, agents de l’autoritat i podran sollicitar el suport de qualsevol altra autoritat.

Per accedir als establiments o installacions on hagin d’exercir la seva tasca, acreditaran la seva condici mitjanat un document lliurat a tal fi per l’Administraci amb competncies d’inspecci de disciplina del mercat i consum de la que depenguin

Els/les inspectors/es de consum estan obligats/des a guardar secret sobre els assumptes que coneguin per ra de la seva funci i hauran de guardar la deguda cortesia i facilitar als inspeccionats la informaci que necessitin amb vista al compliment de la normativa vigent en les matries de disciplina del mercat i consum.

Anar a inici de pgina

5. Com s’inicia una inspecci de disciplina del mercat i consum?
Les actuacions de control i investigaci de la inspecci poden iniciar-se d’ofici a conseqncia de/d’:

 • Ordre Superior.
 • Iniciativa prpia derivada d’una actuaci prvia ordenada per l’rgan superior o b quan s’observi, per part de l’inspector/a, qualsevol incompliment flagrant en les matries de disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris.
 • Denncia pblica o de part.
 • En el transcurs de campanyes o actuacions programades per a l’orientaci i el control del mercat o del consum.

Les Campanyes consisteixen en actuacions programades d’inspecci i control de qualitat de productes o serveis per tal d’assolir uns objectius en un perode de temps determinat i sobre un sector o sectors del mercat dins d’un mbit territorial prviament definit.

Es poden programar en diferents fases: fase informativa, fase de compliment de la normativa, de presa de mostres, de comprovaci de la publicitat dels preus i cartells d’informaci als consumidors, de comprovaci de l’etiquetatge de productes alimentaris o industrials...

Amb les campanyes es pretn racionalitzar les tasques d’inspecci de tal manera que l’actuaci sobre un sector o sectors del mercat pugui tenir un seguiment i valoraci de l’avaluaci d'aquests pel que fa al compliment de la normativa que el regula.

Anar a inici de pgina

6. Qu pot fer la inspecci de disciplina del mercat i consum en les seves actuacions?

 • Accedir als establiments de les empreses on es produeixen, s’elaboren, s’emmagatzemen o es distribueixen productes o es realitzen prestacions de serveis.
 • Accedir a la documentaci industrial, mercantil i comptable de les empreses objecte d’inspecci.
 • Practicar les preses de mostres dels productes o mercaderies de les empreses.
 • Presa de mostres: Amb la finalitat de comprovar l’adequaci dels productes o de les mercaderies que s’elaboren, es distribueixen o es comercialitzen a les prescripcions establertes de composici, elaboraci, conservaci, inscripcions de registre, si s’escau, i el compliment dels requisits d’etiquetatge, presentaci i publicitat, els inspectors estan facultats per efectuar les corresponents preses de mostres.
 • Procedir a la immobilitzaci cautelar i al coms de productes o mercaderies.
 • La intervenci cautelar de mercaderies t per objecte privar a un possible infractor, per via de l’autoritat, d’un producte que sembla constituir el resultat, la prova o el mitj d’una infracci. L’objecte d’aquesta intervenci cautelar s assegurar el compliment de la resoluci que dicti l’rgan competent.
 • El coms s la prdua de la mercaderia per part del seu propietari, resolta per la jurisdicci competent. l’autoritat a qui correspon resoldre l’expedient pot acordar, com a sanci accessria, el coms de la mercaderia adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada o que pugui implicar risc per als consumidors. Les dites mercaderies han de ser destrudes si la seva utilitzaci o el seu consum constitueixen un perill per a la salut pblica o la seguretat dels usuaris.
 • Assistir amb altres agents de l’autoritat competent al tancament o a la clausura d’establiments.
 • Requerir la informaci necessria amb vista a l’aclariment dels fets objecte de la inspecci. Anar a inici de pgina

7. Quines sn les obligacions dels inspeccionats?

 • Subministrar les dades requerides sobre l’activitat que exerceixen, sobre les installacions i establiments i en relaci amb els productes i els serveis.
 • Exhibir la documentaci industrial, mercantil i, en el seu cas, la comptable, que acrediti les transaccions comercials i els preus.
 • Facilitar la cpia o reproducci d’aquesta documentaci.
 • Accedir a la presa de mostres dels productes que fabriquin, distribueixin o comercialitzin.

8. Qu son les Actes d’Inspecci?
Les actes sn els documents que estn la inspecci de disciplina de mercat i consum on es recullen els resultats de les actuacions d’investigaci i control i on es fa una valoraci arran dels possibles incompliments detectats.

A les actes es consignaran:

 • Lloc, data i hora de la inspecci.
 • Identificaci de l’/de la inspector/a.
 • Nom cognoms, DNI i carcter de la representaci de la persona que atn les actuacions inspectores.
 • Nom o ra social i NIF de l’empresa o entitat de qu es tracti.
 • Relaci dels fets constitutius d’infracci.
 • Valoraci inicial dels fets o incompliments detectats.
 • Mesures cautelars i correctores.


En finalitzar l’acta es lliurar una cpia a l’empresa o entitat objecte d’inspecci.

Si els/les inspectors/es aprecien algun fet que pot sser constitutiu d’infracci, n’han d’aixecar l’acta corresponent, en la qual han de fer constar les dades personals del presumpte infractor, les dades relatives a l’empresa inspeccionada i el fet damunt dit.

Anar a inici de pgina

9. Quines sn les possibles conseqncies d’una Inspecci de Disciplina del mercat i Consum?
L’rgan competent per sancionar, en vista de les diligncies practicades per la inspecci i dels informes emesos, pot acordar una de les segents actuacions:

 • L’ampliaci de les actuacions d’investigaci i d’informaci.
 • L’advertiment previ a l’aplicaci de la multa coercitiva.
 • La incoaci d’expedient sancionador.
 • La inhibici a favor d’un altre rgan competent, si s’escau.
 • L’arxiu de les diligncies.

  Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum