Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > Tintoreries
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Tintoreries

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general

1. Classificaci dels serveis
2. Preus
3. Cartell de drets de l’usuari
4. Resguard de dipsit
5. Responsabilitats de l’establiment
6. Consells prctics en cas de reclamaci a travs de l’arbitratge de consum o de la via judicial


1. Classificaci dels serveis
Els serveis tipus que ofereixen els establiments de tintoreria, de neteja txtil o de cuirs i pells es poden classificar de la manera segent:

 • Neteja txtil, que s completa quan inclou la neteja, el procediment especfic de treure les taques, el planxament mecnic i el retoc i el planxament final a m, i s simplificada si noms inclou la neteja i el planxament mecnic.
 • Rentat txtil, que en rgim d’autoservei comprn tan sols el rentat, o b el rentat i l’assecatge, i en rgim de realitzaci pel personal de la bugaderia incorpora el plegatge solament, o el planxament i plegatge.
 • Treballs de tintura, tinten les robes.
 • Neteja de cuir i pell, en establiments especials per tractar aquests articles.

Anar a inici de pgina

2. Preus

 • Els preus d'aquests serveis sn lliures, si b s’han d’anunciar en un cartell collocat en un lloc visible pel pblic a l’interior de l’establiment, amb lletres i nmeros de fcil observaci i lectura i amb una mida de lletres i guarismes no inferior a set millmetres i escrit almenys en catal.
 • S’han indicar a l’esmentat cartell els preus mxims dels diferents serveis i la resta de serveis complementaris que ofereixen referits a cadascuna de les peces d’s ms corrent (abric, gavardina, vestit de senyor, vestit jaqueta, vestit, pantal, faldilla, brusa, jersei, armilla i corbata). Aquests preus han d’indicar la quantitat total que la persona usuriaha de satisfer, amb impostos inclosos.
 • Els preus de neteja de catifes i moquetes s’ha d’indicar en el cartell anunciador per unitats de metre quadrat.
 • En aquest cartell tamb s’ha d’anunciar el preu dels possibles recrrecs que l’establiment pugui fixar en concepte d’emmagatzematge per demora del client en la recollida de les peces. En aquest cas s’ha d’especificar el termini a partir del qual s’entn produda la demora, que no pot ser inferior al tres mesos a partir de la data fixada com a acabament del servei en el resguard de dipsit de la pea.
 • Noms es pot exigir el pagament per endavant, total o parcial, de l’import del servei quan existeix conformitat expressa del client.

Anar a inici de pgina

3. Cartell de drets de l’usuari
A l'establiment ha d'haver un cartell redactat almenys en catal, de fcil observaci i lectura (lletres de mida no inferior a set millmetres) amb les indicacions segents:

 • “Aquest establiment disposa de fulls de reclamacions”
 • “ Qualsevol pagament per endavant de l’import del servei s opcional per al client”
 • “Solliciteu el corresponent resguard de dipsit i comproveu que les observacions que s’hi consignen corresponen al servei sollicitat i a les caracterstiques de la pea”
 • “Si la neteja ha estat defectuosa, podeu exigir en el moment del lliurament que la tornin a realitzar sense cap crrec”

Anar a inici de pgina

4. Resguard de dipsit
L’establiment ha de lliurar al client en el moment en qu hi deixa la pea un resguard de dipsit redactat almenys en catal i quedar-se’n una cpia. En aquest document s’han de fer constar com a mnim les dades segents:

 • Nom i NIF del propietari i adrea i telfon de l’establiment.
 • Nom, adrea o telfon del client.
 • Data de recepci i data que es preveu l’acabament del servei.
 • Hi han de constar les peces lliurades, especificant-ne la quantitat i el tipus o classe o caracterstiques.
 • Els tipus de servei a prestar per a cada pea, el seu preu i el preu total. Quan hi hagi un mateix servei sobre diverses peces s’entendr suficient una referncia global.
 • L’absncia d’especificaci del tipus de servei a prestar o del seu preu comporta l’obligaci de facturar el servei per la tarifa corresponent a la ms senzilla dels serveis tipus.
 • Si l’establiment posa objeccions importants respecte l’estat o condicions de la pea que se li lliuri, aquestes s’hauran de detallar en el resguard que es dna al client, qui tamb pot fer constar les observacions que consideri oportunes.
 • Tamb es pot fer constar al resguard de dipsit el valor de la pea, previ acord del client i l’establiment.

La presentaci del resguard s obligatria en el moment de recollir les peces. En cas de prdua d’aquest es lliuraran les peces amb la presentaci del DNI per part del client, qui ha de signar la cpia en poder de l’establiment conforme les ha rebudes.

Anar a inici de pgina

5. Responsabilitats de l’establiment

 • Prestar correctament el servei.
 • Lliurar la pea o peces en la data prevista.
 • Repassar la pea, comprovar l’etiquetatge, donar informaci sobre els problemes que puguin sorgit i fer constar en el resguard de dipsit aquestes objeccions.

Si amb posterioritat al lliurament de la pea i abans de prestar el servei, l’establiment observa problemes que no consten al resguard de dipsit haur d’advertir al client el ms aviat possible de manera que en quedi constncia. En aquest cas l’establiment no podr procedir a fer el servei sense que les objeccions s’incorporin al resguard de dipsit en poder del client i al seu duplicat o s’emeti un nou resguard amb anullaci expressa i convinguda de l’anterior.

Anar a inici de pgina

6. Consells prctics en cas de reclamaci a travs de l’arbitratge de consum o de la via judicial
s important adjuntar la documentaci segent:

 • El resguard de dipsit de la pea en la tintoreria en el cas que s’hagi perdut la pea o no s’hagi recollit per estar en desacord amb el resultat del servei.
 • La factura o tiquet de compra de la pea.
 • Full reclamacions.
 • En cas de prdua de la pea o que aquesta, a criteri del consumidor, hagi quedat inservible o molt malament com a conseqncia del servei prestat, si es demana una indemnitzaci econmica s’ha de valorar aquesta tenint en compte el preu que ens va costar la pea, el temps que fa que la vrem comprar i l’s que n’hem fet.
 • En cas que la pea malmesa formi part d’un conjunt, es reclamar tenint en compte el total del conjunt sempre i quan se n’hagin dut totes les peces a la tintoreria a netejar.
 • En cas de prdua de la pea o una deficient prestaci del servei tamb es pot exigir el retorn de l’import del servei si aquest ja hagus estat abonat.
 • No sempre un mal resultat s atribuble al servei prestat, ja que de vegades hi ha un mal etiquetatge de la pea i el servei de neteja s’ha fet correctament i d’acord amb aquest. En aquests casos cal adrear-se per reclamar al venedor o fabricant de la pea.

  Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum