Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > VehiclesReparacionsGrues
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Vehicles Reparacions-Grues

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general (actualitzada a 31.03.2008)

1. Tallers de reparaci
1.1. Obligacions dels tallers
1.2. El pressupost
1.3. El resguard
1.4. La factura
2. El transport de vehicles avariats (Grues)
2.1. La factura
2.2. Recomanacions
3. Com puc reclamar?

1. Tallers de reparaci
Els tallers de reparaci de vehicles poden ser:

 • Tallers genrics o independents, no vinculats a cap fabricant. Aquests no poden fer referncia a cap marca que pugui induir a error al consumidor.
 • Tallers de marca, vinculats a un fabricant en concret.

Tamb es poden classificar segons la seva branca d’activitat en tallers:

 • De mecnica
 • D’electricitat
 • De carrosseries
 • De pintura

Placa distintiu

Per saber la branca d’activitat d’un taller determinat, ens haurem de fixar en la placa-distintiu que aquests estan obligats a mostrar de forma perfectament visible des de l’exterior.

Placa distintiu

Anar a inici de pgina

1.1. Obligacions dels tallers
Els tallers estan obligats a exhibir els elements informatius segents:

 • Un cartell on s’indiquin els preus aplicables per hora de treball i per serveis concrets, i tamb pels altres serveis que realitzin, amb inclusi dels impostos, crregues o gravmens.
 • El cartell amb els drets del consumidor, editat per l'Agncia Catalana delConsum.
 • El cartell informatiu de l’horari de prestaci de servei al pblic.
 • Els tallers de marca hauran de tenir a disposici del pblic els catlegs i tarifes actualitzades de les peces que emprin en les seves reparacions, i les taules de temps de treball, facilitades pel fabricant del vehicle.
 • Els tallers no oficials de marca tindran a disposici del pblic albarans o factures acreditatives del preu i l’origen de les peces emprades a la reparaci.

Anar a inici de pgina

1.2. El pressupost
Abans de dur a terme una reparaci, el taller est obligat a confeccionar un pressupost per escrit on constin les dades segents:

 • Dades del taller.
 • Dades de l’usuari.
 • Identificaci del vehicle.
 • Les reparacions que s’han de dur a terme i els elements que han de reparar-se o substituir-se.
 • Data i signatura del prestador del servei.
 • Data prevista de lliurament del vehicle reparat.
 • Indicaci del temps de validesa del pressupost.
 • Data i signatura d’acceptaci de l’usuari.

Hem de saber que:

La renncia al pressupost noms es pot fer per escrit.

 • El pressupost t un perode de validesa mnim de 12 dies.
 • La no acceptaci del pressupost implica el pagament de l’import per la seva elaboraci i el retorn del vehicle en les condicions anlogues a les que tenia quan fou lliurat.
 • Si el taller est adherit a una Junta Arbitral de Consum, en cas de conflicte, podrem resoldre la reclamaci de manera rpida i gratuta.

Anar a inici de pgina

1.3. El resguard
En tots els casos en qu un vehicle resti dipositat en un taller, ja sigui per confeccionar un pressupost o per dur a terme una reparaci, s’haur de lliurar un resguard acreditatiu del dipsit, en el que hauran de constar les dades segents:

 • Identificaci del taller
 • Dades de l’usuari.
 • Identificaci del vehicle, especificant si el dipsit d’aquest s per dur a terme la confecci de pressupostper a la reparaci.
 • Descripci de la reparaci.
 • Si s lliurat per fer pressupost, treballs que s’han de dur a terme per al diagnstic de l’avaria. S’ha de fer referncia a l’import que es cobrar en cas de no encarregar-se la reparaci al mateix taller.
 • Data prevista de lliurament, b del pressupost, b del vehicle reparat.
 • Data i signatura de qui presta el servei.


La presentaci del resguard s obligatria tant per retirar el pressupost com per retirar el vehicle.
En els casos que hi hagi pressupost, aquest far de resguard de dipsit.

Durant la reparaci del vehicle, el taller haur d’informar a l’usuari/ria de les avaries o defectes amagats que no s’haguessin detectat, i noms podr dur-ne a terme la reparaci amb l’acceptaci prvia del client.

Hem de saber que:

Si per circumstncies sobrevingudes i alienes a la voluntat del taller no es pot fer el lliurament del vehicle en la data fixada en el pressupost o en el resguard de dipsit se li ha de comunicar al client al ms aviat possible.

L’usuari pot anullar l’encrrec en qualsevol moment, per haur d’abonar els treballs realitzats fins al moment.

Anar a inici de pgina

1.4. La factura
Un cop efectuada la reparaci, el taller ens ha de lliurar una factura escrita, signada, segellada i desglossada, on ha de fer constar:

 • Qualsevol tipus de crrec acreditat
 • Les operacions que s’han realitzat
 • Relaci de les peces i elements que s’hagin emprat
 • Les hores de treball
 • A cada concepte se li ha d’assenyalar el seu import
 • Garantia de les reparacions, que en cap cas pot ser inferior a 3 mesos llevat si es tracta de vehicles industrials, que ser de 15 dies. En qualsevol cas la garantia es considerar extingida si el vehicle ha recorregut ms de 2000 Km.


Hem de saber que:

El taller ens pot cobrar despeses d’estada, sempre i quan les hagi fet constar en el resguard, quan passats tres dies des que ens han comunicat que podem retirar el pressupost o el vehicle reparat, no ens pronunciem al respecte.

 • La garantia de les reparacions ha d’incloure material, ma d’obra, despeses de transport, desplaament d’operaris i impostos, excepte quan el vehicle ha estat manipulat per tercers o la nova avaria sigui atribuble a un mal s del vehicle per part de l’usuari.
 • El taller podr no garantir les peces aportades per l’usuari.
 • En tot cas, l’usuari, prviament al pagament de la factura, t dret a comprovar en el mateix taller els treballs que s’hagin dut a terme.
 • Els tallers de reparaci de vehicles estan obligats a tenir a disposici del pblic fulls oficials de reclamacions i una cpia del Decret que regula l’activitat.
 • L’usuari sempre t dret a la devoluci de les peces substitudes.

Anar a inici de pgina

2. El transport de vehicles avariats (Grues)
Quan un ciutad t la necessitat de sollicitar els serveis d'una grua de transport de vehicles avariats o accidentats sovint es troba en una situaci d'indefensi, provocada generalment per la tensi que causa un accident o una avaria amb el propi vehicle. Per aix, cal que l'usuari tingui la informaci necessria sobre aquest tipus de servei i aix poder exigir els seus drets i, en cas que detecti conductes irregulars contrries als seus interessos o quan sigui vctima d'un abs, pugui fer les demandes adequades i reclamar la reparaci dels danys.

Els vehicles grua han de dur en un lloc visible des de l’exterior del vehicle un cartell que indiqui els preus dels serveis, aix com els seus increments, i el preu per quilmetre recorregut, amb els impostos inclosos. Les lletres d'aquest rtol han de tenir unes mides no inferiors a 7 mm.

Abans de fer un servei, l'empresa de transport de vehicles avariats ha de lliurar a l'usuari un pressupost per escrit, en el qual han de constar les dades segents:

 • La identificaci del titular de la grua (nom, adrea de l'empresa, nmero de registre industrial i de transports, matrcula de la grua i NIF).
 • La identificaci del vehicle que s'ha de transportar (marca, model i matrcula).
 • La identificaci de l'usuari (nom, domicili i NIF).
 • La data, l’hora i el lloc de recollida del vehicle avariat.
 • L’adrea de la destinaci del vehicle avariat.
 • El preu total del servei desglossat per conceptes.
 • La signatura i el DNI del prestador del servei i la signatura d'acceptaci de l'usuari.
 • L'estat en qu es transporta el vehicle. Aquesta dada ha de constar a petici de l'usuari.

Anar a inici de pgina

2.1. La factura
El prestador del servei de transport de vehicles autombils avariats est obligat a lliurar al client una factura escrita, signada i segellada, i degudament desglossada. L'import de la factura no pot superar el del pressupost. A ms, a la factura han de constar les dades segents:

 • Les reparacions fetes, els crrecs acreditats, els quilmetres recorreguts, els punts de sortida i arribada, la data i l’hora del servei i els impostos corresponents.
 • La identificaci del responsable del servei.
 • La identificaci de l'usuari del servei.
 • El prestador del servei de transport de vehicles avariats o accidentats pot cobrar els conceptes d’enganxament i recorregut i d’aquest ltim noms podr facturar els quilmetres corresponents a l'itinerari ms curt entre el lloc de partida i el lloc d'arribada; mai no pot cobrar l'anada i la tornada.


En la factura es pot aplicar un increment per nocturnitat, entre les 10 de la nit i les 7 del mat, i de festivitat, durant les 24 hores d'un dia festiu. L'increment per dia festiu i per nocturnitat no es poden acumular.

Totes les grues estan obligades a portar els fulls oficials de reclamaci.

Anar a inici de pgina

2.2. Recomanacions
No accepteu els serveis de grues que no estiguin ben acreditades o que no facilitin tota la informaci esmentada.

Comproveu que la grua que fa l'assistncia s la que ha enviat la companyia asseguradora del vehicle; podeu fer-ho trucant una altra vegada al nmero de contacte que us facilita la companyia. Si teniu contractada l'assistncia en carretera, el servei de grua s'ha de fer sense cap crrec per a l'usuari.

Exigiu que el vehicle sigui transportat a un taller de confiana o al taller oficial de la marca.

En cap cas us poden condicionar l’acceptaci del servei amb el trasllat del vehicle a un taller determinat.

Tingueu en compte que en aquest sector els preus sn lliures i, per tant, tota la informaci relativa al servei l'heu d'haver obtingut prviament en un pressupost que us estalvi sorpreses quan rebeu la factura.

Anar a inici de pgina

3. Com puc reclamar?

Si no quedem conformes amb el servei prestat i no s possible arribar a un acord amb l’empresa, demanarem un full oficial de reclamaci i el portarem a l'Oficina Municipal o Comarcal d’Informaci al Consumidor ms propera al nostre domicili, on ens informaran de les vies ms oportunes a seguir.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum