Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Televisió Digital Terrestre (TDT)

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general

1. Qu s la TDT?
2. Qu implica la TDT?
3. Qu hem de fer amb la installaci de l’antena?
4. Qu hem de fer amb el nostre televisor?
4.1. Existeixen televisors ja preparats per rebre la TDT?
4.2. Qu vol dir “Interactivitat”?
4.3. Obligacions dels venedors d'aparells receptors de TDT ("televisors digitals integrats" o "receptors externs")
4.4. Obligacions dels venedors d'aparells no receptors de TDT (aparells de televisi, de gravaci i similars no aptes per rebre per si sols la TDT)
5. Llengua de redacci de la documentaci
6. Consells per adequar la installaci de l’antena
7. Consells per comprar el “receptor extern” / "descodificador" o el “televisor digital integrat”


1. Qu s la TDT?
s un nou sistema de televisi, un gran canvi tecnolgic.
La Televisi Digital Terrestre (TDT) substituir la televisi analgica convencional.
La implantaci ser progressiva:”l’encesa digital” es far gradualment.
El 3 d’abril de 2010 tindr lloc “l’apagada analgica” i a partir de llavors noms existir la TDT.
Estem obligats a fer aquest pas perqu no hi haur cap altra opci.
s una televisi gratuta per a tothom.

Anar a inici de pgina

2. Qu implica la TDT?

 • Una televisi millorada.
 • Ms canals de televisi gratuts.
 • Ms qualitat d’imatge i so.
 • Accs a la Societat de la Informaci (Internet, serveis d’informaci, d’entreteniment...)
 • Serveis Interactius: deixarem de ser espectadors passius per passar a ser consumidors i usuaris actius de nous serveis i continguts interactius (telecompra, jocs, teletext avanat, participaci en programes, sorteigs, concursos, etc).
 • Ms i millors formats: imatge panormica, so digital, subttols, diversos idiomes…
 • Necessitat de preparar-nos i adequar-nos als canvis que comporta.

Anar a inici de pgina

3. Qu hem de fer amb la installaci de l’antena?
Hem d’adequar-la a la TDT:

 • Hem de comprovar si tenim cobertura de TDT o no en tenim (consulteu:www.tdt.cat) o podem consultar una empresa installadora de telecomunicacions autoritzada.
 • Hem de revisar si la installaci de l’antena est en condicions.
 • Les installacions d’antenes collectives anteriors a l’any 1999, quasi segur que no estan preparades per rebre la TDT, llevat que s’hagin adequat amb posterioritat a aquesta data.
 • Hem d’avisar una empresa installadora de telecomunicacions autoritzada perqu verifiqui si l’antena i la installaci que arriben fins a la nostra llar estan adequades a aquest sistema.
 • L'empresa installadora de telecomunicacions autoritzada verifica que la installaci sigui correcta per a la recepci, o b ens indica que hem de fer unes operacions d’adaptaci de l’antena (collocar uns adaptadors de senyals o mduls); o potser hem de canviar tota la installaci collectiva de televisi (cablejat) o cal actuar en els equips de capalera.
 • Hem de saber que les empreses capacitades per actuar sobre les nostres antenes requereixen haver estat autoritzades a fer-ho. Podem consultar les empreses autoritzades en el Registre d'Installadors de Telecomunicacions de Catalunya de la STSI Link externi al Registre d'Empreses Installadores de Telecomunicacions de la SETSI Link extern.
 • Les empreses autoritzades disposen de carnets acreditatius que han de portar els seus tcnics. Cal demanar-los que ens mostrin aquesta acreditaci.

Per dur a terme aquesta adequaci, la normativa estableix unes obligacions per als installadors, mantenidors o reparadors de sistemes de recepci de televisi en edificis d’habitatges:

 • Concretament, ABANS de l’inici dels treballs, estan obligats a facilitar-nos la documentaci segent:

a) La documentaci preceptiva, prevista en matria de telecomunicacions. Aquesta documentaci vindr determinada en funci del tipus d’installaci prvia que tingui l’habitatge i segons els treballs d’adequaci que calgui dur a terme d’acord amb l’opci que determini la comunitat de propietaris amb l’assessorament de l’empresa habilitada o l’enginyer tcnic collegiat; segons aquestes circumstncies, pot caldre dur a terme una anlisi documentada –fet per l’empresa installadora-, o un estudi tcnic o projecte tcnic–fet per un enginyer i visat-, o a un acord per escrit signat per la comunitat i l’empresa autoritzada o enginyer tcnic collegiat on consti l’actuaci a realitzar i els elements que s’han d’incorporar o canviar.

b)La segent informaci com a mnim, acompanyant al document anterior o en un altre apart:

Drets de les persones usuries:

  • L’installador, mantenidor o reparador est obligat a sotmetre a signatura de la persona usuria un pressupost previ a la realitzaci dels treballs, llevat de renncia expressa d’aquest que, en tot cas, haur de constar per escrit.
  • Rebre factura degudament desglossada acompanyada del butllet d’installacions de telecomunicacions de telecomunicacions i del seu protocol de proves.
  • Els treballs realitzats hauran de quedar garantits durant un perode mnim d’1 any des de la finalitzaci d’aquests, sens perjudici d’all que disposi la normativa aplicable a la conformitat de productes. Els esmentats treballs s’entenen finalitzats en la data de lliurament de la factura. Quedaran garantits els treballs que constin a la factura i al butllet d’installaci de telecomunicacions prenent com a referncia tcnica el protocol de proves.
  • Els installadors, mantenidors o reparadors estan obligats a disposar de Fulls oficials de reclamaci denncia, a fi de lliurar-los a les persones usuries, en cas que aquests ho sollicitin”.

c) En el mateix document de l’apartat A) o en document apart s’haur de fer constar degudament especificat, el pressupost de les operacions a efectuar detallant els conceptes de m d’obra i els de materials que s’hagin d’incorporar.(Vegeu el tema Serveis a Domicili, punt 2.1. El pressupost).

 • Per poder realitzar els treballs caldr la nostra signatura, acceptant o renunciant al pressupost.
 • Al pressupost s’haur de fer constar el nmero d’inscripci al Registre Oficial que habiliti per aquesta activitat.

Desprs de realitzar els treballs estan obligats a:

 • Lliurar, degudament emplenat, el butllet d’installaci de telecomunicacions i el corresponent protocol de proves, d’acord amb la legislaci en matria de telecomunicacions.
 • Lliurar la factura, desglossada, amb els treballs realitzats i les peces emprades. La factura correspondr al butllet indicat. (Vegeu Serveis a Domicili, 2.2. La factura).
 • La factura indicar la garantia dels treballs realitzats, que com a mnim ha de ser d’1 any des de la data de finalitzaci d’aquests, sens perjudici de la normativa aplicable en matria de garanties de conformitat dels productes (vegeu el tema Garanties). La garantia afectar els treballs i installacions realitzats, que constin a la factura i al butllet, prenent com a referncia tcnica el protocol de proves.

A la factura, aix com en qualsevol altra documentaci, ofertes i publicitat s’haur de fer constar el nmero d’inscripci al Registre Oficial que habiliti per aquesta activitat.

Anar a inici de pgina

4. Qu hem de fer amb el nostre televisor?
Hem d’adequar-lo a la TDT.
• Per a cada televisor que tinguem a casa necessitem un “descodificador” o “receptor extern” o Set-Top-Box (STB) que cal connectar al televisor analgic convencional.
• Aquest aparell s’identifica amb el distintiu DVB (Digital Video Broadcasting).
• Hi ha 2 tipus de descodificadors:

Logotip DVB-T (Digital Video Broadcasting)
Logotip MHP (Multimedia Home Platform)

Els “descodificadors” tamb poden disposar de sortides d’udio digital per connectar-los a un equip de msica, o de sortides analgiques per connectar-los a un vdeo i aix poder gravar programes digitals.

Anar a inici de pgina

4.1. Existeixen televisors ja preparats per rebre la TDT?

 • S, els Televisors Digitals Integrats. Aquests aparells ja porten incorporat l’adaptador o "receptor digital" dins el xasss. Cal tenir en compte que els aparells que porten integrat el receptor digital tenen un preu ms elevat que la resta.
 • Amb el “receptor digital” incorporat podem prescindir del receptor extern.
 • No t res a veure el tipus de televisi (pantalla plana, plasma, LCD, etc) amb el receptor digital.
 • Aquest televisor s’identifica amb el distintiu DVB (Digital Video Broadcasting)
 • De la mateixa manera que per als receptors externs, tamb podem trobar dos tipus de Televisors Digitals Integrats, aquells que noms poden rebres els canals de televisi que aniran identificats amb el logotip DVB-T i aquells que, a ms, poden rebre serveis interactius, que anirant identificats tamb amb el logotip MHP.

Anar a inici de pgina

4.2. Qu vol dir “Interactivitat”?
Que podrem accedir a serveis i continguts interactius, o b gratutament mitjanant un men ja incorporat a la prpia programaci o b individualitzant la resposta mitjanant una via de retorn: la connexi de l’aparell amb la lnia telefnica o SMS.

S’entn que l’aparell t funcions interactives si permet accedir a serveis i aplicacions de valor afegit, aix com serveis d’accs a la societat de la informaci.

Anar a inici de pgina

4.3. Obligacions dels venedors d’aparells receptors de TDT (Televisors digitals integrats o receptors externs):
Han d’Indicar en qualsevol DOCUMENT D’OFERTA de manera que sigui visible i fcilment perceptible i en els APARELLS EXPOSATS per a la venda en els establiments comercials -en el mateix camp visual on constin les altres caracterstiques- , si l’aparell est preparat per rebre la TDT, d’acord amb el tipus de receptor de TDT (receptor extern o televisor digital integrat), aix com si t funcions interactives o no.

 • Si l’aparell TAN SOLS PERMET REBRE ELS SENYALS DE TDT, s’indicar amb el logotip DVB Digital Video Broadcasting (veure logotip DVB) i la indicaci “model no interactiu” i “satllit, cable o TDT” segons correspongui a receptors de televisi digital, via satllit, per cable o terrestre.
 • Si l’aparell permet INTERACTUAR amb els continguts de la TDT,a ms del logotip DVB s’indicar “model interactiu”, aix com la comptabilitat, el protocol i l’mbit territorial on s efectiva aquesta compatibilitat. Si el protocol s “MHP” es far amb el logotip MHP (veure logotip MHP).

  Anar a inici de pgina

4.4. Obligacions dels venedors d’aparells no receptors de TDT (aparells de televisi, de gravaci i similars no aptes per rebre per si sols la TDT)
Han d’indicar en un lloc visible i en el mateix camp visual que la resta de caracterstiques de l’aparell “Aparell no preparat per rebre la TDT sense receptor extern”.

Anar a inici de pgina

5. Llengua de redacci de la documentaci
Tota la documentaci que es lliuri a les persones consumidores pel que fa a les obligacions dels installadors, mantenidors o reparadors i a les obligacions dels venedors haur d’estar redactada almenys en catal.
L’etiquetatge i les instruccions d’s dels aparells han de ser en catal i/o castell.

Anar a inici de pgina

6. Consells per adequar la installaci de l’antena

 • Si cal adaptar la installaci de l’antena, abans de l’inici dels treballs, els installadors, mantenidors o reparadors ens han de lliurar la Documentaci preceptiva en matria de telecomunicacions, el document dels Drets de les persones usuries i el Pressupost (llevat que en renunciem per escrit).
 • Sollicitem un pressupost escrit previ (diagnstic amb totes les operacions tcniques que cal fer), que el prestador del servei haur de sotmetre a la nostra signatura (veure el tema de consum Serveis a domicili).
 • En el pressupost han de constar les dades segents :
  • Nom, adrea, telfon i NIF del prestador del servei.
  • Nom, adrea del client i descripci del servei sollicitat i l’adrea on s’ha de realitzar, amb la indicaci de les caracterstiques, qualitats i resultat final.
  • Quantitat, qualitat i preu dels materials a emprar.
  • Preu de la m d’obra per hora, dia, metres, superfcies, volums o altres tipus de tarifes usuals en el tipus de servei a realitzar.
  • Data aproximada d’inici i finalitzaci del servei.
  • Preu total del servei, impostos inclosos.
  • Perode de garantia del servei, d’un any com a mnim .
  • Perode de validesa de l’oferta realitzada en el pressupost.
  • Qualsevol altre esment que es consideri convenient.
  • Data i signatura o segell del prestador del servei.
   Requadre reservat per a la signatura del client on ha de constar “pressupost rebut abans de la realitzaci dels treballs”.
 • Demanem la tarifa de preus dels materials, de la m d’obra, dels transports i/o desplaaments, redactada almenys en catal.
 • Si el/la prestador/a del servei cobra per l’elaboraci del pressupost ha d’informar-nos, per escrit, de l'import. Noms procedir el cobrament de despeses de desplaament una sola vegada, encara que la confecci del pressupost comporti ms d’un desplaament.
 • El pressupost ha d'estar redactat almenys en catal.
 • El pressupost consta d’original i cpia. L’original s'ha de lliurar al client o la clienta i el prestador o prestadora ha de conservar-ne la cpia signada pel client o la clienta en senyal de conformitat.
 • Comparem preus.
 • Al final del servei, el professional o la professional ha de lliurar una factura, amb un import idntic al pressupostat, juntament amb el butllet d’installaci de telecomunicacions i el corresponent protocol de proves, d’acord amb la legislaci en matria de telecomunicacions.
 • Demanem i assegurem-nos que l'installador o la installadora professional ens mostri l’acreditaci d’installador autoritzat.
 • En la documentaci (pressupost, factura, ofertes, publicitat) ha de constar elnmero d’inscripci al Registre Oficial que habiliti per aquesta activitat.
 • Peces: queda prohibida la utilitzaci per a la realitzaci del servei de peces o materials usats, llevat d’autoritzaci prvia, per escrit, del client.
 • Els prestadors del servei han de portar Fulls Oficials de Reclamaci/Denncia, i han de ser lliurats a la persona consumidora que ho solliciti.
 • s una garantia contractar els serveis d’una empresa adherida a una Junta Arbitral de Consum.

Anar a inici de pgina

7. Consells per comprar el “descodificador” o el “televisor digital integrat

 • Fixem-nos a triar el receptor extern/descodificador o el televisor digital integrat que ms ens interessa.
 • Parem atenci en la informaci que trobem en els aparells exposats, han de venir necessriament identificats amb el logotipDVB i, si l’aparell receptor s interactiu, ha de constar tamb l'indicador MHP.
  Informem-nos detingudament de les caracterstiques de l’aparell que volem, si permet o no permet Interactuar i assegurem-nos que estigui correctament indicat.
 • Demanem assessorament al venedor o a la venedora.
 • Comparem preus.
 • Les instruccions d’s han de ser en catal i/o castell.
 • La publicitat s vinculant: podem exigir-ne el compliment.
 • Demanem i conservem la factura o el tiquet de la compra o del servei efectuat, sn la nostra garantia i han de contenir la referncia concreta del b que comprem.
 • Conservem els catlegs, les instruccions, la publicitat, s a dir, els documents que descriuen el b i n’especifiquen les seves caracterstiques.
 • El venedor o a la venedora respon del producte durant 2 anys (excepte si s de segona m, cas en el qual cal pactar el termini per mai no podr ser inferior a 1 any); si el defecte es presenta durant els sis primers mesos, es presumeix que ja hi era en el moment de la venda i si s posterior hem de provar que no s degut a un mal s.
 • s una garantia comprar un producte en un establiment adherit a una Junta Arbitral de Consum

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum