Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > ProteccióDeDades
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Protecció de dades

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general (actualitzada a 18.03.2008)

1. Quines sn les “dades de carcter personal”?
2. Per qu hem de protegir les nostres dades personals?
3. Quan donem les nostres dades personals com a consumidors?
4. Qu vol dir “tractament de dades”?
5. Qu s un “fitxer”?
6. Qui s el “responsable del fitxer”?
7. Quines caracterstiques han de tenir les dades personals per ser tractades?
8. Qu s’entn per “fonts d’accs pblic “(*)?
9. Dret d’informaci en la recollida de les nostres dades personals
10. Com expressem el nostre consentiment?
11. Dret de consulta al Registre General de Protecci de Dades
12. Comunicaci de les meves dades?
13. Dret d’accs
14. Dret de rectificaci o cancellaci
15. Dret d’oposici
16. Dades sensibles
17. Fitxers de morosos
18. Publicitat i prospecci comercial
19. Correu brossa / correu massiu / Spam
20. Reclamacions
21. Agncia Catalana de Protecci de Dades
22. Agncia Espanyola de Protecci de Dades

1. Quines sn les “dades de carcter personal”?
Qualsevol informaci ( nom, cognoms, adrea, telfon, data de naixement, DNI, adrea de correu electrnic, una imatge, una veu,...) referent a una persona fsica que es pugui identificar directament o indirectament.

Anar a inici de pgina

2. Per qu hem de protegir les nostres dades personals?

 • Les dades personals pertanyen a la persona a qui es refereixen, cadasc de nosaltres s titular de les seves dades personals, per tant, sn propietat nostra, podem decidir a qui les volem donar i a qui no les volem donar si no estem ben segurs, (hi ha algunes excepcions on estem obligats a facilitar-les: contractes laborals, administraci pblica per a l’exercici de les seves competncies...) .
 • Perqu s un dret fonamental: el Dret Fonamental a la Protecci de Dades Personals.
 • Per garantir i protegir les llibertats pbliques i els drets fonamentals de les persones fsiques, i especialment del nostre honor i la nostra intimitat personal i familiar.
 • Per tenir el control de les nostres dades, per saber perqu es faran servir.

Anar a inici de pgina

3. Quan donem les nostres dades personals com a consumidors?
En determinats casos les hem de donar necessriament, per exemple quan sollicitem un servei, quan contractem la llum, l’aigua, el gas, un servei de telecomunicacions, quan obrim un compte corrent, quan contractem un viatge, quan fem una compra per Internet, quan reservem una habitaci d’hotel, quan ens matriculem en un curs d’angls, quan formalitzem una relaci laboral, una relaci de negocis, una relaci administrativa...

Anar a inici de pgina

4. Qu vol dir “tractament de dades”?
Qualsevol acci que es realitzi amb les nostres dades, de carcter automatitzat o manat, que permet recollir-les, gravar-les, conservar-les, elaborar-les, modificar-les, bloquejar-les i cancellar-les, aix com les cessions de dades (revelaci de dades) que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferncies.

Anar a inici de pgina

5. Qu s un “fitxer”?
s un conjunt de dades personals, sigui quina sigui la forma o la modalitat de creaci, emmagatzematge, organitzaci i accs.

Anar a inici de pgina

6. Qui s el “responsable del fitxer”?
La persona fsica o jurdica, de naturalesa pblica o privada o rgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, el contingut i l’s del tractament de les dades personals.

Ha de garantir la seguretat de les dades personals i evitar l’alteraci, la prdua i el tractament o l’accs no autoritzat.

Tota persona que t accs a les dades est obligatda al secret professional i al deure de guardar-les.

Anar a inici de pgina

7. Quines caracterstiques han de tenir les dades personals per ser tractades?
No hem de donar sempre totes les dades que ens demanen, noms aquelles que sn estrictament necessries per poder contractar un servei o complir una obligaci.

 • Noms es poden recollir, per ser tractades, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relaci amb l’mbit i la finalitat determinades, explcites i legtimes per a les quals s’han obtingut.
 • Han de ser exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la nostra situaci actual.
  Es prohibeix la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o illcits.
 • Les dades de carcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar per finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals hagin estat recollides. No es considera incompatible el tractament posterior d’aquestes dades amb finalitats histriques, estadstiques o cientfiques.
 • Han de ser cancellades quan hagin deixat de ser necessries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides.

Anar a inici de pgina

8. Qu s’entn per “fonts d’accs pblic “(*)?
Els fitxers que poden ser consultats per qualsevol persona, com el cens promocional, els repertoris telefnics –d’acord amb la normativa especfica- i les llistes de persones que pertanyen a grups de professionals que continguin nicament les dades de nom, ttol, professi, activitat, grau acadmic, direcci i indicaci de la pertinena al grup, els diaris, els butlletins oficials i els mitjans de comunicaci.

Anar a inici de pgina

9. Dret d’informaci en la recollida de les nostres dades personals
Quan ens sollicitin dades personals hem de ser prviament informats de manera expressa, precisa i inequvoca:

 • De l’existncia d’un fitxer, de la finalitat de la recollida i dels destinataris de la informaci.
 • Del carcter obligatori o no de la resposta a les preguntes que ens plantegin.
 • De les conseqncies d’obtenir les nostres dades o de la nostra negativa. De la possibilitat d’exercir els drets d’accs, rectificaci, cancellaci i oposici.
  De la identitat i la direcci del responsable del tractament.

Anar a inici de pgina

10. Com expressem el nostre consentiment?

 • El tractament de dades personals requereix el nostre consentiment inequvoc, llevat que la llei disposi una altra cosa.
 • Entenem que el consentiment s qualsevol manifestaci de la voluntat, lliure, inequvoca, especfica i informada, mitjanant la qual consentim el tractament de les nostres dades personals.
 • Aquest consentiment pot ser revocat quan hi hagi una causa justificada per fer-ho.
 • No cal el nostre consentiment quan les dades de carcter personal figuren en fonts accessibles al pblic (*), sempre que no vulnerin els nostres drets i llibertats fonamentals. En qualsevol cas podem exercir els drets d’accs, de rectificaci, de cancellaci i d’oposici davant el responsable del fitxer.

Anar a inici de pgina

11. Dret de consulta als registres de protecci de dades
Qualsevol de nosaltres pot conixer l’existncia de tractaments de dades de carcter personal, les seves finalitats i la identitat del responsable del tractament. a travs del Registre General de Protecci de Dades Enlla extern.
Especficament, en el cas de fitxers i tractaments d’entitats del sector pblic (Generalitat de Catalunya, ajuntaments, universitats, consorcis...) podeu consultar el Registre de Protecci de Dades de Catalunya . Podeu exercir aquest dret enviant un correu electrnic a http://mailto:consultes.apdcat@gencat.net o enviant un escrit a l’Agncia Catalana de Protecci de Dades, C/ Llacuna, 166, 7 - 08018 Barcelona.

El Registre s de consulta pblica i gratuta.

Un cop obtinguem la identificaci del responsable del fitxer podrem exercir davant del mateix els drets d’accs, de rectificaci, de cancellaci i d’oposici.

Anar a inici de pgina

12. Comunicaci de les meves dades?
Noms poden ser comunicades a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legtimes del cedent i del cessionari amb el nostre consentiment previ.

Anar a inici de pgina

13. Dret d’accs
Tenim dret a dirigir-nos al responsable del fitxer o tractament per tal de sollicitar i obtenir gratutament informaci de les nostres dades personals sotmeses a tractament, l’origen de les dades i les comunicacions fetes o que es prevegin fer.
s gratut.

Anar a inici de pgina

14. Dret de rectificaci o cancellaci
Nosaltres podem dirigir-nos al responsable del fitxer perqu rectifiqui o cancelli les nostres dades.
El responsable del tractament t l’obligaci de fer efectiu el nostre dret de rectificaci o cancellaci en el termini de 10 dies.
Han de ser rectificades o cancellades si el tractament de les dades personals no s’ajusta a la llei o siguin inexactes o incompletes.
Les dades personals han de ser conservades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o les relacions contractuals entre el responsable del tractament i nosaltres. S’han de cancellar quan han deixat de ser necessries per a la finalitat que tenien.
s gratut.

Anar a inici de pgina

15. Dret d’oposici
En els casos en qu no sigui necessari el nostre consentiment per al tractament de les dades personals, i sempre que una llei no disposi el contrari, podem oposar-nos al seu tractament quan hi hagi motius fonamentats i legtims relatius a una situaci personal concreta. En aquest supsit el responsable del fitxer ha d’excloure del tractament les nostres dades.
Nosaltres podem oposar-nos a qu les nostres dades siguin tractades amb finalitats publicitries o de prospecci comercial, mitjanant una sollicitud.
s gratut.

Anar a inici de pgina

16. Dades sensibles o especialment protegides
Ning no pot ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religi o creences.

Noms amb el consentiment exprs i per escrit poden ser objecte de tractament las dades personals que revelin la ideologia, l’afiliaci sindical, la religi i les creences.

Les dades personals que facin referncia a l’origen racial, a la salut i a la vida sexual noms poden ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d’inters general, aix ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expressament.

Anar a inici de pgina

17. Fitxers de morosos
Est perms tractar les dades personals relatives al compliment o l’incompliment d’obligacions dinerries facilitades pel creditor.

 • La inclusi de dades personals en aquests tipus de fitxers noms es podr efectuar quan existeixi un deute cert, venut i exigible i que hagi resultat impagat i desprs que el creditor ens hagi requerit el pagament del deute.
 • No poden incloure’s en aquests fitxers dades personals sobre les quals existeixi un principi de prova documental que aparentment contradigui algun d’aquests requisits. Aquesta circumstncia tamb fa desaparixer cautelarment la dada personal desfavorable en cas que ja s’hagus incls en el fitxer.
 • El creditor ha d’assegurar-se que concorren tots aquests requisits exigits abans de notificar les dades al responsable del fitxer.
 • El responsable del fitxer ens ha de notificar que ha incls les nostres dades personals en el fitxer, fent una referncia de les que hagin estat incloses aix com del dret a recollir informaci de totes elles, en el mxim de 30 dies a comptar des del registre de la dada.
 • Es notifica la inclusi de les dades personals al fitxer al nostre ltim domicili conegut, cada deute concret i determinat amb independncia que tingui el mateix o diferents creditors.
 • El responsable del fitxer ha de poder acreditar la notificaci, la data de lliurament o l’intent de lliurament.
  Quan nosaltres ho sollicitem, el responsable del tractament ens han de comunicar les dades, les avaluacions i apreciacions que li hagin estat comunicades durant els ltims 6 mesos i el nom i l’adrea de la persona o entitat a qui s’hagin revelat les dades.
 • Noms es poden registrar i cedir les dades de carcter personal determinants per enjudiciar la nostra solvncia econmica i que no es refereixin, quan siguin adverses, a ms de 6 anys, sempre que responguin amb veracitat a la nostra situaci actual.
 • Un cop pagat el deute, s’ha de cancellar la dada refent a aquest. El creditor ha de comunicar la inexistncia del deute al responsable del fitxer perqu rectifiqui aquesta dada. La comunicaci s’ha de fer en el menor temps possible, i en tot cas en una setmana.
 • Tenim el drets d’accs, de rectificaci i de cancellaci de les nostres dades personals incloses en aquests tipus de registres de solvncia patrimonial i crdit.
 • Quan ho sollicitem, el responsable del fitxer t l’obligaci d’atendre el dret d’accs, de rectificaci i de cancellaci.

Anar a inici de pgina

18. Publicitat i prospecci comercial

 • Aquells que es dediquin a la recopilaci d’adreces, repartiment de documents, publicitat, venda a distncia, prospecci comercial i altres activitats anlogues, poden utilitzar els noms, les adreces, o altres dades de carcter personal que figurin en fonts accessibles al pblic (*) o hagin estat facilitades per nosaltres o s’hagin obtingut amb el nostre consentiment.
 • Quan les nostres dades personals procedeixen de fonts accessibles al pblic (*), en cada comunicaci ens han d’informar de l’origen de les dades, de la identitat del responsable del tractament i dels drets que ens assisteixen.
 • En exercici del dret d’accs, tenim dret a conixer l’origen de les nostres dades i les comunicacions efectuades o que es prevegin fer.
 • Tenim el dret d’oposar-nos al tractament de les nostres dades amb aquesta finalitat, amb la petici prvia i sense despeses, cas en qu ens han de donar de baixa del tractament i s’han de cancellar les informacions nostres que figurin en el tractament, amb la simple sollicitud.

Anar a inici de pgina

19. Correu brossa / correu massiu (Spam)

 • Est prohibit l’enviament de comunicacions publicitries o promocionals no sollicitades realitzades a travs de correus electrnics o altres mitjans de comunicaci electrnica equivalents que prviament no haguessin estat sollicitades o expressament autoritzades pels seus destinataris.
 • No caldr quan existeixi una relaci contractual prvia, sempre que el prestador hagus obtingut de manera lcita les dades de contacte del/de la destinatari/ria i les utilitzs per a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva prpia empresa que siguin similars als que inicialment hagin estat objecte de contractaci amb el client. En tot cas, el prestador haur d’oferir al/a la destinatari/ria la possibilitat d’oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals mitjanant un procediment senzill i gratut, tant en el moment de recollida de les dades com en cadascuna de les comunicacions comercials que li dirigeixi.

Anar a inici de pgina

20. Reclamacions

 • Les actuacions contrries als preceptes de la llei poden ser objecte de reclamaci davant l’Agncia de Protecci de Dades (empreses) o de l’Agncia Catalana de Protecci de Dades (organismes i entitats pbliques).
 • Si ens deneguen totalment o parcialment l’exercici dels drets d’accs, rectificaci, cancellaci, o oposici, ho hem de posar en coneixement de l’Agncia de Protecci de Dades corresponent.
 • Si , com a conseqncia de l’incompliment de la llei pel responsable o encarregat del tractament , patim danys o lesions, tenim dret a ser indemnitzats.
 • Assegurem-nos de la identitat del responsable del tractament de les dades personals; podem accedir al Registre General de Protecci de Dades o en cas d’entitats del sector pblic tamb al Registre de Protecci de Dades de Catalunya.
 • Per denunciar els fets podem utilitzar els formularis de l’Agncia Espanyola de Protecci de Dades http://www.agpd.es/ link externo de l’Agncia Catalana de Protecci de Dades http://www.apdcat.net/link extern, segons el cas.
 • Dirigeix-te, per tal de rebre assessorament, a l’Oficina Municipal o Comarcal d’Informaci als Consumidors ms propera, a l’Agncia Catalana del Consum o als Serveis Territorials de Comer, Turisme i Consum. Podeu consultar les adreces al 012 o en aquest mateix web : Adreces d'inters: Oficines Municipals d'Informaci al Consumidor.

Anar a inici de pgina

21. Agncia Catalana de Protecci de Dades
L’Agncia Catalana de Protecci de Dades exerceix la seva autoritat de control sobre els tractaments de dades personals duts a terme per la Generalitat de Catalunya, pels ens que integren l’Administraci local, i per les universitats en l’mbit territorial de Catalunya, pels organismes i les entitats autnomes que depenen de l’Administraci de la Generalitat o dels ens locals i pels consorcis dels quals formen part, de conformitat amb el que estableixen la Llei orgnica 15/1999, del 13 de desembrelink extern , de protecci de dades de carcter personal, i les disposicions que la desenvolupen.

L’Agncia Catalana de Protecci de Dades tamb exerceix les seves competncies en relaci amb els fitxers creats per les administracions, els organismes i les entitats a qu es refereix l’apartat 1 quan siguin gestionats per entitats pbliques o privades en la prestaci de serveis pblics, siguin o no concessionries d’aquests, o per associacions o fundacions, o per les societats civils o mercantils en les quals la Generalitat o els ens locals tinguin la participaci majoritria del capital, quan porten a terme activitats per compte d’una administraci pblica.

Agència Catalana de Protecció de Dades
Agncia Catalana de Protecci de Dades
www.apdcat.net link extern
E-Mailconsultes.apdcat@gencat.net
Telèfon902 011 710

 • Models per exercir els drets d’accs, d’oposici, rectificaci i cancellaci a www.apdcat.net/ link extern.
 • Podeu accedir al Registre de Protecci de Dades de Catalunya enviant un correu electrnic a consultes.apdcat@gencat.net o enviant un escrit a l’Agncia Catalana de Protecci de Dades, C/ Llacuna, 166, 7 - 08018 Barcelona.

Anar a inici de pgina

22. Agncia Espanyola de Protecci de Dades
Vetlla pel compliment de la legislaci sobre protecci de dades i controla la seva aplicaci, en especial en all relatiu als drets d’informaci, accs, rectificaci, oposici i cancellaci de dades, pel que fa a les dades gestionades per empreses i entitats diferents a les anteriors.

Agéncia Española de Protección de Datos
Agncia Espanyola de Protecci de Dades

www.agpd.es/ link extern
E-Mailciudadano@agpd.es
Telèfon901 100 099

Al web de la Agncia Espaola de Proteccin de Datos link externtrobareu:

 • Models de sollicitud per exercir els vostres drets i interposar una reclamaci.
 • Podreu accedir al Registre General de Protecci de Dades.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum