Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > EtiquetatgeAltres
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Etiquetatge (altres)

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general

1. Mobles
1.1. Contingut obligatori de l'etiquetatge de mobles
2. Cosmtics
3. Productes de neteja
3.1. Lleixius
3.2. Emmagatzematge i venda
4. L'etiqueta ecolgica
4.1. Productes o serveis que poden tenir l'etiqueta ecolgica
4.2. Recomanacions
5. L'etiquetatge energtic
6. El marcatge de la CE
7. Marcatge i gesti de residus dels aparells elctrics i electrnics.
8. Els videojocs
8.1. Criteris per fer una bona elecci
8.2. Classificaci dels videojocs per edats
8.3. Pictogrames informatius del contingut dels videojocs

1. Mobles
L'etiqueta que acompanya un producte ha de donar una informaci objectiva, efica i certa, sobre les seves caracterstiques essencials.

Qualsevol moble ha de portar una etiqueta individualitzada, encara que es tracti d’un conjunt integrat de mobles si aquests sn susceptibles de la seva venda per separat. A aquesta etiqueta han de constar les dades necessries per la seva identificaci clara (cadira, sof, taula...), la identificaci de l’empresa, la composici (melamina, fusta...), condicions d’s, el preu.

Les etiquetes no poden contenir inscripcions, anagrames o dibuixos que puguin induir a error ni que puguin confondre el consumidor sobre la veritable naturalesa del producte.

Anar a inici de pgina

1.1.Contingut obligatori de l'etiquetatge de mobles
L'etiqueta dels mobles ha d'indicar, com a mnim:

La definici del producte, s a dir, el seu nom usual, llevat que sigui totalment identificable, com ara una cadira o una taula. Si t alguna caracterstica essencial, cal que l'etiqueta l'esmenti juntament a la denominaci del producte: per exemple, taula apilable, butaca convertible...

El nom i l'adrea de l'empresa fabricant, envasadora, transformadora o venedora. Aquesta identificaci permet conixer el responsable del producte. Quan es tracti de manufactures de cuir i pell, tamb s'hi ha d'indicar el nmero del registre industrial del fabricant o el codi d'identificaci fiscal del venedor.

La composici del producte. Cal indicar la composici de totes les parts del moble, tant si es veuen com si no: l'estructura (de fusta, metllica...), els revestiments (de xapa, melamina...), el farcit (d'escuma, de molles...), els acabats (de cuir, de cot...) i els guarniments decoratius.

Les condicions d's. Cal que hi constin les indicacions d'installaci i manteniment, aix com els consells d'utilitzaci per a un s correcte i segur del producte. s per aix que, en el seu cas, tamb s’hauran d’indicar les condicions especials de transport i muntatge, la ubicaci, la neteja, el manteniment general que requereix, i les normes especfiques de seguretat infantil o de possible contacte amb productes alimentaris. Quan l’s segur del moble depengui de les condicions de muntatge o conservaci, s’hi hauran d’indicar aquestes. Si es tracta de mobles infantils dissenyats per a nens menors de 5 anys, ho han de dir a l’etiqueta.

El preu final, amb els impostos i, si cal, el cost del transport, la installaci i el muntatge.

Anar a inici de pgina

2. Cosmtics
L’etiquetatge dels productes cosmtics t una gran importncia sobretot per dosqestions fonamentals:

 • Sn productes que caduquen, i per tant hem de tenir molt present la seva data de caducitat, ja que es poden fer malb amb el consegent risc per a la salut
 • Poden produir allrgies, i per tant ens hem de fixar molt en el llistat d’ingredients

Segons la normativa vigent, a l’etiquetatge d’un producte cosmtic ha de constar:

 • Denominaci del producte.
 • Dades del fabricant o de l’importador del producte.
 • Contingut nominal.
 • La data de caducitat mnima. Per als productes cosmtics la vida mnima dels quals excedeixi de 30 mesos, la indicaci de la data de caducitat no ser obligatria, per des de l’11 de mar de 2005 no podran posar-se en el mercat si no indiquen el termini desprs de la seva obertura durant el qual puguin utilitzar-se sense cap risc per als consumidors. Aquesta informaci s’indicar mitjanant un smbol previst, seguit del termini en mesos i/o anys.
  El smbol que indica el termini d's sense riscos desprs de l’obertura no s obligatori en els segents casos:
  • En els productes que tenen una data de caducitat inferior a 30 mesos.
  • En aquells productes on no existeixi una obertura fsica de l’envs: no hi ha contacte entre el producte envasat i l’exterior (ex.sprays)
  • En aquells producte que han d’sser usats en el moment en qu s’obren (ex.monodosis)
  • En aquells productes on no existeixi un risc de deteriorament (per microorganismes o per degradaci fsico qumica) o disminuci de l’eficcia (en productes de protecci solar) que puguin causar danys per a la salut del consumidor.
 • Les condicions d’s.
 • Nmero de lot de fabricaci. Si les dimensions del producte no ho permeten, noms haur de constar a l’embalatge.
 • Pas d’origen (si el producte no s comunitari).
 • Funci del producte.
 • Llista d’ingredients per ordre decreixent.
Indicació del termini d'ús sense riscos des de la seva opertura
Remissió al consumidor a les instruccions d'ús


Aix mateix, ni la denominaci d’aquests productes ni els seus embalatges o envasos pot donar lloc a confusi amb medicaments o aliments.

El responsable de posar el cosmtic en el mercat podr consignar a l’etiquetatge un telfon d’atenci als consumidors i/o una adrea de correu electrnic, una pgina web o qualsevol altra dada de l’empresa per tal que els consumidors puguin dirigir-se a fi d’obtenir la segent informaci:

 • Conixer la frmula qualitativa i quantitativa del cosmtic, sens perjudici de la protecci del secret professional i del dret de propietat intellectual. La informaci quantitativa es limitar a les substncies perilloses recollides en el Reglament sobre notificaci de substncies noves i classificaci, envasat i etiquetatge de substncies perilloses.
 • Conixer les dades existents sobre els efectes no desitjats per a la salut humana provocats pel producte cosmtic com a conseqncia de la seva utilitzaci.

Anar a inici de pgina

3. Productes de neteja
Es tracta d’un tema molt important, ja que parlem de productes que tots tenim a casa, potencialment perillosos i per tant si l'etiquetatge no s el correcte, no noms est en perill del dret a la informaci, si no el nostre dret a la salut i la seguretat.

s molt important que, a ms de comprar productes que estiguin ben etiquetats, prenguem una srie de precaucions de les que desprs parlarem (emmagatzematge, conservaci...).

Els productes de neteja d’s domstic es classifiquen en:

 • Detergents per a la roba, la vaixella i altres superfcies
 • Productes auxiliars per al tractament de txtils (llevataques, blanquejadors...) i de la vaixella (antical, abrillantadors...)
 • Suavitzants per a la roba
 • Productes per a la neteja de terra i parets, fustes, sanitaris...
 • Lleixius

Tots aquests productes han de seguir unes normes d’etiquetatge (els lleixius en tenen una normativa especfica) i a la seva etiqueta s’ha de poder llegir el segent:

A tots:

 • La marca comercial, denominaci i l’s al que s’ha de destinar.
 • El contingut net.
 • Les dades del fabricant, envasadora o importador.
 • Les normes d’s, sobretot si s incompatible amb qualsevol altre producte.
 • Tots han de portar les segents llegendes:
  • “no ingerir”
  • “mantenir fora de l’abast dels nens”
  • “en cas d’intoxicaci truquin al Servei Nacional d’Informaci Toxicolgica, t. 915620420"
 • Han d’indicar els components, si estan en una concentraci superior al 0.2%
 • Codi de l’envs, ja que aix el fabricant pot conixer la data d’envasat


A alguns:

 • La incompatibilitat amb altres productes (si hi ha).
 • S’ha d’indicar si s o no biodegradable.
 • Els productes que tinguin un PH menor a dos o igual o major a 11.5, han de portar la llegenda “evitar contacte amb pell o mucoses”.
 • Els detergents que continguin una quantitat de clor actiu superior a 57 grams han de dir: “perill, producte irritant” i “ en cas de contacte amb els ulls i la pell, renteu immediatament amb aigua” i han de portar el pictograma d’irritant, que s la creu de Sant Andreu.
 • Les instruccions d’s i dosis adequades, quan l'omissi d’aquesta informaci pugui causar una incorrecta utilitzaci. Els detergents destinats a la neteja de txtil mitjanant mquines automtiques han d’indicar les quantitats recomanades.
Inflamable
Comburent
C: corrosiu; Xn: nociu
Irritant
Tòxic
C: corrosiu; Xn: nociu
Explosiu
Perillós per al Medi Ambient

Anar a inici de pgina

3.1. Lleixius
Es classifiquen en dos tipus, segons el seu contingut de clor actiu:

 • Lleixius diluts: clor actiu en quantitat menor a 57 gr./l
 • Lleixius concentrats: tenen clor actiu entre 57 gr./l i 110 gr./l

Envasat

 • Els lleixius diluts es poden vendre en envasos de fins a dos litres i mig de capacitat i els concentrats, en envasos d’un litre.
 • Aquests envasos han de ser estancs, forts i slids, amb anses resistents (els de ms d’un litre), no retornables i ni l’envs ni l’etiqueta poden tenir un disseny que susciti la curiositat infantil.

Etiquetatge

 • No pot suscitar la curiositat infantil.
 • Ha d’indicar la paraula “lleixiu” i si s dilut o concentrat.
 • Els lleixius aptes per desinfectar aigua han de dir “apte per a la desinfecci d’aigua de beguda”.
 • Han de seguir totes les normes mencionades per a la resta de productes de neteja.

Anar a inici de pgina

3.2. Emmagatzematge i venda
Perqu puguin ser venuts al costat de productes alimentaris han de reunir les segents condicions:

 • Han d’estar separats materialment dels productes alimentaris, i els comeros han de garantir el seu allament.

Han d’estar envasats i embalats d’acord amb els segents requisits: que els embalatges siguin resistents a la compressi equivalent a dos metres d’apilat i han de suportar l’impacte d’una caiguda d’un metro d’alada sense que es produeixin fuites del producte.

Anar a inici de pgina

4. L'etiqueta ecolgica
Les etiquetes ecolgiques identifiquen i certifiquen, de forma oficial, que els productes o serveis que acompanyen sn respectuosos amb el medi ambient.

Les caracterstiques que han de complir els productes i els serveis que tenen l'etiqueta ecolgica es basen en estudis cientfics i en l'impacte del producte al llarg la seva vida til. Per aix, es tenen en compte les matries primeres, el consum d'aigua i d'energia, la contaminaci de l'aigua, les emissions a l'atmosfera i la generaci de residus, entre d'altres. D'altra banda, els productes i serveis han de superar unes comprovacions que demostrin la seva qualitat d's.

Aquestes sn les etiquetes ecolgiques a Catalunya:

Distintiu de garantia de qualitat ambiental
Etiqueta ecològica de la Unió Europea
Etiqueta ecolgica de la Uni Europea
Productes i serveis amb l'etiqueta Enllaç extern

En tots dos casos, la Direcci General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge s l'organisme competent per gestionar-les i atorgar-les (consulteu "EcoProductes i EcoServeis" al web del Departament de Medi Ambient Link extern).

Anar a inici de pgina

4.1. Productes o serveis que poden tenir l'etiqueta ecolgica

 • Equipaments i material d'oficina i de la llar: ordinadors de sobretaula, ordinadors porttils, paper per escriure i altres productes de paper i cartr.
 • Higiene i neteja domstica: detergents per a vaixelles (a m i a mquina), detergents per a rentadores, productes per a la neteja de la llar en general, paper tiss (paper higinic, paper de cuina...) i bosses d’escombraries.
 • Electrodomstics: rentadores, rentavaixelles, frigorfics...
 • Productes txtils i calat: roba de vestir i per a la decoraci, matalassos, productes de cuir i calat.
 • Materials de bricolatge i jardineria: pintures i vernissos, illuminaci elctrica, adobs per al sl, productes de plstic, cartr i cartronet, suro, etc.
 • Olis regenerats i productes que els incorporen.
 • Calderes de calefacci i aigua calenta sanitria.
 • Productes i sistemes d'estalvi d'aigua.
 • Materials compostables.
 • Serveis d'allotjament turstic: hotels, cmpings, installacions de joventut, residncies i cases de pags.

Anar a inici de pgina

4.2. Recomanacions
Doneu preferncia als productes i als serveis que tenen el distintiu de garantia de qualitat ambiental o l'etiqueta ecolgica de la Uni Europea.

Podeu preguntar al venedor per qu un producte o un servei no porta el distintiu de garantia de qualitat o l'etiqueta ecolgica de la UE.

Anar a inici de pgina

5. L'etiquetatge energtic

Etiqueta energètica

L'etiqueta energtica s la que hi ha en els electrodomstics i informa sobre el consum d'energia i altres recursos essencials, aix com tamb sobre dades complementries relatives a cada tipus d'aparell, de manera que el consumidor, quan adquireix un electrodomstic, pugui escollir el ms adequat a les seves necessitats i possibilitats.
Actualment, aquest tipus d'informaci es troba en rentadores, frigorfics, congeladors i frigorfics congeladors d's domstic, sempre que aquests aparells siguin alimentats per xarxa elctrica. Progressivament s'ha d'anar imposant en altres electrodomstics, com ara rentavaixelles, escalfadors, fonts de llum i aparells d'aire condicionat.

Aquesta etiqueta est dividida en quatre zones, que recullen respectivament:

Les dades relatives al fabricant i al model d’electrodomstic.
La classe d'eficincia energtica de l'aparell, indicada amb fletxes de diversos colors. La lletra A significa la mxima eficcia, mentre que la G la mnima possible. Si l'aparell ha obtingut l'etiqueta ecolgica europea, el smbol que ho indica pot estar en aquesta zona.
Les dades especfiques per a cada tipus d'electrodomstic.
El soroll que l'aparell emet mentre funciona, mesurat en decibels i sempre que calgui indicar-ho.
Tingueu present que la major part de l'energia que es produeix al mn encara depn de fonts energtiques exhauribles (carb, petroli, gas, etc.). Per aix, cal tenir conscincia de la necessitat d'estalviar energia quan utilitzem els nostres electrodomstics, i una bona manera de fer-ho s seguir les recomanacions indicades pels fabricants en els fullets d'instruccions d's.

Us recomanem que adquiriu electrodomstics amb ndexs d'eficincia energtica elevats, tot i que el seu preu pugui ser superior. Us compensar l'estalvi energtic al llarg de la vida til de l’aparell. Per a ms informaci consulteu la "Base de dades d'aparells energticamente eficients" que trobareu a l'apartat d'Enllaos.

Anar a inici de pgina

6. El marcatge de la CE
Les sigles CE sn presents en una gran quantitat de productes. Indiquen que els productes han estat fabricats seguint les directrius comunitries de seguretat i atribueixen la responsabilitat d'aquest procs de fabricaci al fabricant, al seu representant a la Uni Europea o al responsable de la seva comercialitzaci. Aquestes directrius comunitries de seguretat estan enfocades en dues direccions:

 • Garantir la seguretat de les persones, els animals i els bns quan s'utilitzin aquests productes.
 • Garantir la lliure circulaci del producte dins del mercat interior de la Uni Europea.

La marca CE s una marca de seguretat, no t cap valor comercial afegit.

No tots els productes han de dur aquesta marca, sin noms aquells per als quals han estat dictades les normes de seguretat concretes que els afecta, com ara mquines, aparells electrodomstics, joguines...

Anar a inici de pgina

7. Marcatge i gesti de residus dels aparells elctrics i electrnics

Marcatge residus aparells elèctrics i electrònics

A partir del 13 d’agost del 2005 cada productor haur d’adoptar les mesures necessries perqu els residus d'aparells elctrics i electrnics (rentadores, aspiradores, ordinadors, calculadores, telfons, rdios, videojocs, mquines de cosir, eines de trepar, ...) que hagi posat en el mercat siguin recollits de forma selectiva i tinguin una correcta gesti ambiental, tret que es reutilitzin com a aparells sencers. En relaci amb els aparells elctrics i electrnics posats en el mercat a partir del 13 d’agost del 2005 establiran sistemes per recollir i gestionar el tractament dels residus procedents dels seus aparells i finanaran els costos inherents a aquesta gesti, i no se’ns mostraran als consumidors de manera separada en el moment de la venda. Ara b, respecte als costos de gesti dels aparells d’aquest tipus existents en el mercat abans del 13 d’agost del 2005, es veuran repercutits en el preu final, en el moment de la seva venda a partir del 13 d’agost del 2005, quan reportin residus, per s’haur d’especificar a la factura.

Com a usuaris d'aparells elctrics i electrnics utilitzats a les nostres llars haurem de lliurar-los, quan ens desfem d'ells, perqu siguin gestionats correctament i aquest lliurament ser, almenys, sense cost per a l'ltim possedor. Aix, quan adquirim un nou producte, que sigui de tipus equivalent o realitzi les mateixes funcions que l'aparell que rebutgem, podrem lliurar-lo en l'acte de la compra al distribudor, que far la recepci temporalment, sempre que contingui els components essencials i no inclogui altres residus no pertanyents a l'aparell.

D’altra banda, les entitats locals de ms de 5.000 habitants hauran d’assegurar a travs dels seus sistemes municipals la recollida selectiva dels residus d'aparells elctrics i electrnics procedents de les llars, mentre que en els municipis de 5.000 habitants o menys, o les seves agrupacions, es portar a terme en els termes que estableixi la normativa de la respectiva comunitat autnoma.

Ser exigible tamb a partir del 13 d'agost de 2005 l'obligaci de marcatge dels aparells per tal d’identificar el productor i deixar constncia que han estat posats en el mercat desprs d’aquesta data (excepcionalment, si no pogus etiquetar-se per la dimensi o per la funci que ha de desenvolupar, el smbol s'estampar a l'envs, en les instruccions d's i en la garantia).

Aix, l'obligaci de subministrar als gestors de residus d'aparells elctrics i electrnics informaci de desmuntatge i recollida, l'obligaci de marcat i l'obligaci dels productors d'establir sistemes de gesti dels residus dels seus propis aparells i del seu finanament abans esmentat, ser exigible a partir del 13 d'agost de 2005. Mentre que la prohibici d'utilitzar substncies perilloses en els aparells elctrics i electrnics i d'utilitzar peces i components amb aquestes substncies en la reparaci, ampliaci i reutilitzacin d'aquests aparells noms ser exigible als aparells posats en el mercat a partir del 1 de juliol de 2006.

Per a ms informaci podeu consultar el web de l'Agncia de Residus de Catalunya Enllaç extern

Anar a inici de pgina

8. Els Videojocs

8.1. Criteris per fer una bona elecci del videojoc

El videojoc no s una joguina, s un producte d’oci interactiu.

A l’hora de comprar un videojoc:

 • Informem-nos dels diferents tipus de videojocs que hi ha al mercat (d’acci, aventures, estratgia, esports, educacionals, fantasia, histrics, simuladors, puzles…).
 • Triem el videojoc ms adequat a l’edat, personalitat i sensibilitat de l’usuari, especialment si s menor d’edat.
 • Supervisem tot l’etiquetatge del videojoc:
  • El Codi PEGI s el codi de conducta de la indstria europea del software interactiu que regula la classificaci per edats, l’etiquetatge, la promoci i la publicitat dels productes de software Interactiu.
  • Ha d’indicar la ra social i l’adrea del fabricant o importador o del venedor.
  • Ha d’incorporar les instruccions d’s i les seves caracterstiques.
  • Ha d’estar etiquetat en catal i/o castell, si es distribueix a Catalunya.
 • Conservem els catlegs comercials i la seva publicitat.
 • Demanem i conservem la factura o el tiquet de compra, sn la nostra garantia.
 • s una garantia comprar en un establiment adherit a una Junta Arbitral de Consum.
 • Recordem que tos els establiments disposen de Fulls Oficials de Reclamaci/Denncia.

Anar a inici de pgina

8.2. La classificaci dels videojocs per edats
El Codi europeu d’autoregulaci PEGI (Pan European Game Informationlink extern) s un sistema voluntari de classificaci per edats i continguts per a videojocs i jocs d’ordinador que solen incorporar molts videojocs en el seu etiquetatge.

La classificaci del joc apareixer en la part frontal inferior i en la part del darrere del videojoc, i afecta a l’adequaci del contingut visual per mai al grau de dificultat o habilitats que requereix. Aquests logotips mostren l’edat recomanada amb la que es classifica el videojoc.

Indicadors d'edat per a majors de:
Més de 3 anys
Més de 7 anys
Més de 12 anys
Més de 16 anys
Més de 18 anys

Anar a inici de pgina

8.3. Pictogrames informatius del contingut dels videojocs
Sn els descriptors del joc, icones mostrades a la part del darrere de la capsa que descriuen el tipus de contingut que es trobar en el joc.

Cada videojoc, excepte els classificats 3+, mostrar, a ms, un o ms pictogrames de contingut en la part del darrere, indicant les caracterstiques concretes per les quals es classifica el videojoc dins d’una determinada edat.

Indicaci de pictogrames informatius:
Discrminació

Tinguem present que qualsevol descriptor mostrat juntament amb un 16+ indicar un major nivell del contingut representat que el mateix descriptor en un videojoc de 12+, i un nivell ms baix que un descriptor d’un videojoc de 18+.

El descriptor de por ser utilitzat en major freqncia en els 7+ per indicar que el joc no cont res especfic per tot i aix pot espantar a nens petits.

Recomanacions per fer un s responsable i reflexiu dels videojocs

• Siguem prudents i reflexius en el moment de la compra.
• Coneguem el contingut dels videojocs amb els que juguen els nostres fills i valorem la seva convenincia.
• Controlem l’s del videojoc que fan els menors d’edat, el temps que hi dediquen i impliquem-nos en el seu s responsable.
• Si detectem defectes en el videojoc hem de dirigir-nos a l’establiment on s’ha adquirit i adjuntar el tiquet de compra.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum