Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > Seguretat productes
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Seguretat dels productes

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general (actualitzada a 06.02.2008)

1. Introducci
2. Qu s’entn per producte segur?
3. A quin tipus de producte s’aplica el Reial decret 1801/2003?
4. Avaluaci de la seguretat
5. Quan es presumeix que un producte s insegur?
6. Qui s productor?
7. Deures dels productors
8. Qui s distribudor?
9. Deures dels distribudors
10. Deures comuns de productors i distribudors
11. Mesures correctores dels productors i distribudors
12. Qu s la xarxa d’alerta?
13. Quines sn les mesures que l’Agncia Catalana del Consum ha d’adoptar per a protegir la seguretat i salut de les persones consumidores i usuries?

1. Introducci
Una de les preocupacions ms grans de les persones consumidores s que els productes que puguin adquirir en el mercat siguin segurs.

La Uni Europea, conscient de la importncia de la prevenci en matria de seguretat dels productes, va dictar la Directiva 2001/95/CEEnllaç extern, que s’ha transposat a l’Estat espanyol mitjanant el Reial decret 1801/2003Enllaç extern, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes. L’objectiu del decret s donar fe de la seguretat dels productes posats al mercat.

La Directiva imposa que a tots els estats membres hi hagi autoritats competents per a exercir potestats que garanteixin la salut i la seguretat de les persones i que adoptin les mesures adequades. A la vegada, estableix mecanismes de coordinaci entre els diferents estats de la Uni Europea.

Anar a inici de pgina

2. Qu s'entn per producte segur?
Es considera segur qualsevol producte que, en condicions d’s normal o raonablement previsibles, no presenti cap risc o nicament riscos mnims compatibles amb l’s del producte i considerats admissibles, tenint en compte els elements segents:

 • Les caracterstiques del producte, en particular la composici i l’envs.
 • L’efecte que pot tenir sobre altres productes, quan raonablement es pugui preveure la utilitzaci del primer juntament amb els segons.
 • La informaci que acompanya el producte, en particular l’etiquetatge, les instruccions d’s, els possibles avisos, les instruccions de muntatge i, si escau, la installaci i el manteniment.
 • La presentaci i publicitat del producte.
 • La categoria de persona consumidora a la qual va dirigit, en particular persones grans i infants.
Elements que cal tenir en compte per a esbrinar si un producte s segur:
 • La llei parla de productes que s’utilitzen de manera normal o raonablement previsible. s a dir, que no es pot garantir que un producte sigui segur si no s’utilitza amb la finalitat per a la qual es va fabricar.
 • No noms ha de ser segur el producte en si, sin que tamb ho ha de ser la posada en servei, la installaci o el manteniment que se’n faci.
 • La informaci que es proporciona a la persona consumidora ha de ser correcta i suficient (etiquetatge i instruccions d’s).
 • Fer cas de la categoria de persona consumidora a la qual pertany el producte. Si va adreat a collectius especialment protegits, s’han de fer uns advertiments especials.

Anar a inici de pgina

3. A quin tipus de producte s'aplica el Reial Decret 1801/2003?

 • Als productes nous
 • Als productes de segona m
 • Als productes utilitzats en el marc de la prestaci d’un servei (p. ex.: l’assecador de m en un hotel).
S’exceptuen: els venuts com a antiguitats, que es poden reparar o recompondre abans de ser utilitzats.

Anar a inici de pgina

4. Avaluaci de la seguretat
Es considera que un producte s segur quan:

 • S’ha fabricat d’acord amb tota la normativa d’obligat compliment a Espanya sobre els requisits de seguretat i salut.
 • Compleix les normes contingudes en les disposicions resultants de la transposici d’una norma europea harmonitzada.
 • En cas que aquestes normes no existeixin o quan tots els riscos no quedin coberts, els fabricants tenen en compte:
  • Les normes tcniques nacionals que siguin transposici de normes europees no harmonitzades.
  • Les normes UNE (especificacions tcniques que es publiquen al BOE).
  • Les recomanacions de la Comissi Europea que estableixen directrius sobre l’avaluaci de la seguretat dels productes.
  • Els codis de bones prctiques vigents als diferents sectors.
  • L'estat del coneixement de la tcnica en el moment de la fabricaci.

Anar a inici de pgina

5. Quan es presumeix que un producte s insegur?
Alguns dels elements que poden indicar la inseguretat dels productes sn, per exemple:

 • El fet que el producte o les installacions on es fabrica no tinguin les autoritzacions o no hagin superat els controls administratius preventius necessaris establerts amb la finalitat de protegir la salut i la seguretat de les persones consumidores i usuries. En particular quan, tot i ser una obligaci, el producte hagi estat posat al mercat sense la declaraci de conformitat CE o marcatge CE o qualsevol altra marca de seguretat obligatria.
 • El fet que no constin les dades mnimes per a identificar el productor.
 • Que un producte pertanyi a la mateixa gamma, lot o remesa de productes ja declarats insegurs.

Anar a inici de pgina

6. Qui s productor?

 • El fabricant d’un producte quan estigui establert a la UE. Tamb qualsevol persona que es presenti com a fabricant i que posi el seu nom, la marca o qualsevol altre signe distintiu al producte.
 • El representant del fabricant, si no est establert a la UE, o, si no hi ha cap representant, l’importador.
 • Els altres professionals de la cadena de comercialitzaci, en la mesura en qu les seves activitats poden afectar les caracterstiques del producte.

Anar a inici de pgina

7. Deures dels productors

 • Posar al mercat nicament productes segurs.
 • Informar les persones consumidores i usuries dels riscos que no siguin immediatament perceptibles sense els avisos previs adequats i que puguin derivar d’un s normal o previsible del producte, atesa la seva naturalesa, les condicions de duraci i les persones a les quals va destinat.
 • Dins dels lmits de les seves activitats i en funci de les caracterstiques dels productes, els productors:
  • Han d’estar contnuament informats dels possibles riscos que es puguin presentar, i informar-ne convenientment els distribudors.
  • En el moment en qu hi hagi prou indicis que es poden trobar productes al mercat que presenten riscos per a les persones consumidores, incompatibles amb el deure general de seguretat, han d’adoptar totes les mesures oportunes (sense necessitat que les administracions les requereixin) per a evitar-los, i aqu s’inclou el deure d’informar les persones consumidores, la retirada de productes del mercat o la recuperaci dels productes afectats directament de les persones consumidores. Aix mateix, n’hauran d’informar immediatament l’Administraci competent de la comunitat autnoma corresponent.
  • Han d’indicar en el producte o envs les dades i la referncia del producte o el lot de fabricaci i conservar aquestes dades durant tres anys. Pel que fa als productes amb data de caducitat o de consum preferent, aquest termini es pot reduir a un any a partir de la fi d’aquesta data.

Anar a inici de pgina

8. Qui es distribudor?
Qualsevol professional de la cadena de comercialitzaci, sempre que la seva activat no afecti les caracterstiques de seguretat dels productes.

Anar a inici de pàgina

9. Deures dels distribudors

 • Distribuir productes segurs.
 • Actuar amb diligncia durant l'emmagatzematge, el transport i l’exposici dels productes.
 • Participar en la vigilncia dels productes:
  • Informar immediatament els rgans administratius competents i els productors de tots els riscos dels quals tinguin coneixement.
  • Mantenir i proporcionar, durant com a mnim tres anys una vegada esgotat el producte, la documentaci identificativa per a conixer l’origen dels productes.
  • Collaborar en totes les actuacions que emprenguin els productors i les administracions competents per a evitar aquests riscos.

Anar a inici de pàgina

10. Deures comuns de productors i distribudors
Quan han posat al mercat productes insegurs, tenen el deure de :

 • Comunicar els fets als rgans administratius competents de la comunitat autnoma corresponent (a Catalunya, l’Agncia Catalana del Consum). Per a comunicar-los, s’ha d’emplenar i enviar aquest formulari, que cont la informaci segent:
  • Les dades que permetin identificar amb precisi el producte o lot de productes.
  • La descripci complerta del risc.
  • Tota la informaci disponible per a localitzar el producte.
  • La descripci de l’actuaci iniciada per a prevenir el risc.
 • Mantenir controlats els productes sotmesos a mesures restrictives fins que l’rgan administratiu competent en determini la destinaci final.
 • Collaborar amb els rgans administratius competents en les actuacions que es facin per a evitar els riscos potencials que es derivarien dels seus productes. En particular, han de facilitar tota la informaci que se’ls demani, inclosa la informaci protegida pel secret comercial o industrial.
 • Prohibir que els productes considerats insegurs en l’mbit de la UE siguin comercialitzats a tercers pasos.

Anar a inici de pàgina

11. Mesures correctores dels productors i distribudors
Els productors i els distribudors tenen l’obligaci de prendre les mesures correctores adequades per a evitar els riscos que presenti un producte.
La Comissi Europea ha editat una guia, sobre l’aplicaci d’aquest tipus de mesures, que pot ser molt til tant per als productors com per als distribudors: Seguridad de los productos en Europa: una gua de las acciones correctoras incluida la retirada de los productos del mercado.
Com a mesures correctores cal assenyalar :

 • El deure d’informar les persones consumidores (mitjanant anuncis d’advertiment).
 • La retirada de productes del mercat.
 • La recuperaci dels productes directament de les persones consumidores.
 • La reparaci o modificaci del producte (en cas que sigui possible).

Anar a inici de pàgina

12. Qu s la xarxa d’alerta?
Dins l’mbit d’aplicaci del RD 1801/2003Enllaç extern, es crea un sistema estatal d’intercanvi rpid d’informaci (SIRI) en forma de xarxa, integrat en el sistema europeu d’alerta (RAPEX)Enllaç extern, amb la finalitat de facilitar i intercanviar informaci sobre les actuacions realitzades i les mesures adoptades per les diferents administracions en cas de risc greu. Vegeu, en aquest web, l’apartat Xarxa d’alertes.

En l’mbit estatal, els rgans competents en matria de consum de les comunitats autnomes han d’informar el Ministeri de Sanitat i Consum, a travs de l’Institut Nacional del Consum, quan un producte insegur hagi estat comercialitzat a la resta de l’Estat espanyol. Alhora, l’INC ho comunicar a la resta de comunitats autnomes (veure web de l'INCEnllaç extern). La informaci, la facilitar la comunitat autnoma on tingui la seu el responsable de la fabricaci o comercialitzaci. Aquest sistema de comunicaci s la xarxa d’alerta, que t la finalitat de transmetre qualsevol informaci relativa a l’existncia d’un risc greu. Aix, doncs, pot ser:

 • Informaci que permeti identificar el producte.
 • Informaci del productor i del distribudor.
 • Informaci sobre les cadenes de comercialitzaci i distribuci del producte a les comunitats autnomes o pasos de dest.
 • Descripci del risc i resultat de les proves o anlisis per a avaluar el risc.
 • Totes les mesures de reacci adoptades per a fer front a un risc.
 • Els requeriments als productors o distribudors, sempre que incloguin una recomanaci sobre la manera de corregir l’incompliment que hagi ocasionat el risc greu.
 • Les actuacions voluntries que hagin emprs els distribudors i productors.
 • Totes les modificacions que sorgeixin posteriorment seran notificades a mesura que es produeixin.

Si el producte s’ha comercialitzat a altres pasos, el Ministeri de Sanitat i Consum n’informar la Comissi Europea a travs del RAPEX.

Anar a inici de pàgina

13. Quines sn les mesures que l’Agncia Catalana del Consum ha d’adoptar per a protegir la seguretat i la salut de les persones consumidores i usuries?
Les mesures sn tant preventives com posteriors al risc.

Mesures preventives:

 • Fer verificacions de la seguretat dels productes.
 • Exigir tota la informaci necessria a les parts interessades.
 • Recollir mostres de productes per a analitzar-los.
 • Fer advertiments als productors i distribudors. En cas que no facin cas de l’advertiment, fer-los un requeriment.

Mesures posteriors al risc:
Tan bon punt es tingui coneixement del risc d’un producte, s’adoptaran les mesures adients i proporcionades al nivell de risc per tal de garantir la salut i la seguretat de les persones consumidores.

 • Prohibici temporal de la comercialitzaci: es prohibir la posada al mercat de tots els productes que hagin estat declarats insegurs.
  Si el risc que presenta el producte es pot evitar aplicant modificacions al producte mateix, es comunicar aquesta opci al responsable de la comercialitzaci. L’aixecament de la prohibici tan sols ser possible quan el responsable hagi acreditat davant l’rgan administratiu competent que el producte s’ha adaptat a la normativa, amb butlletins analtics o declaracions de conformitat correctores. Si el producte ha estat rectificat, caldr que inclogui un element de diferenciaci que el permeti identificar dels altres.
 • Immobilitzaci cautelar: s’adoptar entre els productes amb indicis evidents de risc per a la seguretat i la salut.
  Entre aquests indicis tenim l’alerta sobre el producte, un butllet analtic o b la comprovaci objectiva realitzada per un inspector.
 • Retirada del producte insegur que s’ha posat al mercat.
 • Recuperaci del producte entre les persones consumidores que l’hagin adquirit.
 • Coms i destrucci.

Anar a inici de pàgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum