Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > VendesDistancia
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Vendes a distància

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general

1. Definici
2. Proposta de contractaci
3. Informaci prvia
4. El lliurament de la comanda
5. Dret de desistiment
5.1. Excepcions al dret de desistiment
6 Pagament amb targeta
7. Informaci
8. Drets del consumidor
9. Venda a distncia de serveis
10. La comercialitzaci a distncia de serveis financers
10.1. Informaci prvia al contracte
10.1.1. La persona provedora
10.1.2. El servei financer
10.1.3. El contracte a distncia
10.1.4. Els mitjans de reclamaci i d’indemnitzaci
10.2. Comunicaci a travs de telefonia vocal
10.3. Comunicaci de les condicions contractuals i de la informaci prvia
10.4. Dret de desistiment
10.5. Pagament del servei prestat abans del desistiment
10.6. Pagament mitjanant targeta
10.7. Serveis no sollicitats

1. Definici
Les vendes a distncia sn les que tenen lloc sense la presncia fsica simultnia del venedor i el comprador, sempre i quan la seva oferta i acceptaci es realitzin de forma exclusiva mitjanant una tcnica qualsevol de comunicaci a distncia i dins un sistema de contractaci a distncia organitzat pel venedor.

Els mitjans ms habituals de proposta de contractaci a distncia sn el correu, els catlegs amb butlleta de resposta, la telebotiga de la televisi, els anuncis de la premsa amb butlletes de comanda, el telfon, el fax i el correu electrnic; per a aquest ltim ja s’ha desenvolupat una normativa prpia la qual li s aplicable. (Vegeu tamb el tema Comer electrnic).

No ser considerada venda a distncia:

 • vendes que tenen lloc mitjanant distribudors automtics o locals comercials automatitzats.
 • vendes efectuades a subhastes, excepte les fetes via electrnica.
 • Les empreses de vendes a distncia que actun a l’mbit de ms d’una Comunitat Autnoma s’han d’inscriure en un Registre especial que funciona en el Ministeri d’Economia i Hisenda. Aquest registre recull les dades de cada Comunitat Autnoma, on cada empresa tingui el seu domicili social.
 • Les empreses no establertes a Espanya, per que practiquin aquest tipus de vendes en territori espanyol, s’han d’inscriure, a efectes informatius, en el Registre del Ministeri d’Economia i Hisenda.
 • El Ministeri d’Economia i Hisenda i les Comunitats Autnomes s’han d’informar mtuament dels canvis i modificacions que es produeixin en els seus registres.
 • Contractes relatius a bns immobles i comer electrnic: la seva eficcia vindr condicionada pel compliment dels requisits que imposi la seva legislaci especfica.

Anar a inici de pgina

2. Proposta de contractaci
En totes les propostes de contractaci ha de constar que es tracta d’una oferta comercial.

En les comunicacions telefniques, al principi de la comunicaci, s’ha de concretar amb el comprador la identitat del venedor i la finalitat comercial de la trucada.

Per a la utilitzaci de sistemes automatitzats de trucada sense intervenci humana o del telefax s necessari el previ consentiment del comprador.

En tot cas, s’han de complir les disposicions sobre: Condicions generals de la contractaci; Protecci de menors i respecte a la intimitat; Si s’utilitzen dades personals que procedeixen de fonts accessibles al pblic, s’haur de fer referncia a la llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecci de Dades de Carcter PersonalLink extern .

Anar a inici de pgina

3. Informaci prvia
Informaci abans de contractar:

 • Identitat i adrea del venedor.
 • Caracterstiques essencials del producte.
 • Preu, inclosos els impostos.
 • Despeses d’entrega i de transport.
 • Forma de pagament i modalitats d’entrega.
 • Dret de desistiment.
 • Cost d’utilitzaci de la tcnica de comunicaci a distncia (si la tarifa s diferent a la bsica).
 • Termini de validesa de l’oferta i del preu.
 • Durada mnima del contracte (contractes de subministrament).
 • Circumstncies en qu el venedor pot subministrar un producte equivalent en condicions i preu en substituci del sollicitat.
 • Indicaci de si el venedor est adherit a un sistema extrajudicial de soluci de conflictes.

Aquesta informaci s’ha de donar de manera clara, comprensible i inequvoca, i respectar els principis de bona fe i de protecci dels qui sn incapaos de contractar.

Cal el consentiment exprs del consumidor per considerar que s’ha fet la compra de qualsevol producte o servei, ja que la falta de resposta a l’oferta no es pot considerar com una acceptaci d’aquesta.

Est prohibit l’enviament de productes no sollicitats, quan aquests incloguin una petici de pagament.

Si el venedor envia el producte sense acceptaci explcita i sense haver-ho sollicitat, sense perjudici de la infracci que aquest fet suposi, el receptor no est obligat a la seva devoluci, ni se li’n podr reclamar el preu.

En cas que vulgui tornar el producte, no estar obligat a indemnitzar pels danys que aquest hagi sofert. Aix no ser d’aplicaci quan es demostri clarament que l’enviament es va fer per error.

De totes maneres, el receptor tindr dret a ser indemnitzat pels danys i perjudicis causats.

Anar a inici de pgina

4. El lliurament de la comanda
El termini per lliurar la comanda, llevat que les parts acordin una altra cosa, s de 30 dies a comptar des del dia segent de la seva notificaci.

En cas que els bns sollicitats no estiguin disponibles, s’ha d’avisar al comprador perqu pugui demanar la devoluci de l’import pagat.

La devoluci de l’import s’ha de fer, com a mxim, en 30 dies, i, de no ser aix, el comprador pot reclamar el doble de la suma que se li deu, a ms de demanar la corresponent indemnitzaci pels perjudicis soferts.

En els casos que es contempli, el b no disponible pot ser substitut per un altre de caracterstiques similars, d’igual o superior qualitat. En aquest cas, el comprador podr exercir els seu dret de desistiment en els mateixos termes que si es tracts d’un b inicialment requerit.

Anar a inici de pgina

5. Dret de desistiment
El comprador disposa d’un termini mnim de set dies hbils per revocar el contracte sense penalitzaci ni necessitar d’indicar-ne els motius.

L’exercici d’aquest dret no se sotmet a cap formalitat. N’hi ha prou que s’acrediti per qualsevol de les formes admeses en dret (per ex., burofax, telegrama...).

Es pot exigir al comprador que es faci crrec de les despeses de devoluci. No obstant aix, si el venedor pot subministrar un producte de qualitat i preu equivalent en substituci del producte sollicitat, les despeses directes de devoluci, si s’exerceix el dret de desistiment, seran per compte del venedor que haur d’haver informat al consumidor d’aquest fet.

Ser nulla qualsevol clusula que imposi una penalitzaci per l’exercici del dret de desistiment o la seva renncia a aquest.

Si el venedor no compleix amb el deure d’informaci, el termini de revocaci ser de 3 mesos des de l’entrega del b.

Si la mencionada informaci es dna dins el perode de tres mesos, el perode de set dies comenar a comptar des d’aquest moment. En cas que el comprador que exerceix el dret de revocaci addueixi la falta d’informaci, no se li podr exigir el pagament de les despeses de devoluci.

Un cop efectuat el dret de desistiment, el venedor ha de retornar les sumes abonades, sense retenir les despeses, en un perode mxim de 30 dies des del dret exercitat, si no, el comprador podr reclamar-les duplicades. Tamb podr demanar danys i perjudicis. Correspon al venedor la crrega de la prova sobre el compliment del termini.

Si el preu va ser finanat a travs del venedor o d’un tercer que ho hagus acordat prviament amb aquest, l’exercici del dret de desistiment implicar la resoluci del contracte de crdit sense cap penalitzaci per al comprador.

Un cop passat el termini de desistiment, es poden exercir les accions de nullitat i revocaci que corresponguin segons la llei.

Anar a inici de pgina

5.1 Excepcions al dret de desistiment
Tret de pacte en contrari, no s’aplicar el dret de desistiment en els segents contractes:

 • Contractes de subministrament de bns el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que el venedor no pugui controlar.
 • Contractes de subministrament de bns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats que, per la seva naturalesa, no es puguin tornar o es puguin deteriorar amb rapidesa.
 • Contractes de subministrament de gravacions sonores o de vdeos, de discs i de programes informtics que haguessin estat desprecintats pel consumidor, aix com de fitxers informtics subministrats per via electrnica, susceptibles de ser descarregats o reproduts amb carcter immediat.
 • Contractes de subministrament de premsa diria, publicacions peridiques i revistes.

Anar a inici de pgina

6. Pagament amb targeta
El titular d’una targeta de crdit utilitzada fraudulentament podr exigir la immediata anullaci del crrec.

Si la compra ha estat realitzada pel titular i l’exigncia de devoluci no s conseqncia de l’exercici del dret de desistiment o de resoluci en el termini de 3 mesos, aquest quedar obligat, davant el venedor, del rescabalament dels danys i perjudicis que l’anullaci li hagi ocasionat.

Anar a inici de pgina

7. Informaci
A ms a ms de la informaci prvia esmentada, el consumidor, un cop executat el contracte, ha de rebre la documentaci i informaci segent:

 • La factura de compra del producte.
 • Informaci per escrit sobre les condicions i modalitats de l’exercici del dret de desistiment i resoluci, aix com un document identificat clarament com de desistiment o revocaci on consti el nom i l’adrea de la persona a qui s’ha d’enviar i les dades d’identificaci del contracte i dels contraents.
 • Adrea de l’establiment del venedor on el consumidor pugui presentar les seves reclamacions.
 • Informaci relativa als serveis postvenda i a les garanties comercials existents.
 • En cas que un contracte tingui una durada indeterminada o superior a 1 any, les condicions per rescindir-lo.

Aquesta informaci s’haur de donar per escrit, o mitjanant un suport durador adequat a la tcnica de comunicaci que s’hagi emprat i en la llengua utilitzada en la proposta de contractaci.

Anar a inici de pgina

8. Informaci
Els drets que reconeix la llei als consumidors sn irrenunciables i podran ser exercits encara que la legislaci aplicable al contracte no sigui l’espanyola, sempre que el contracte presenti un vincle amb el territori de qualsevol estat membre de la Uni Europea.

Els operadors de les tcniques de comunicaci a distncia utilitzades pels provedors estan obligats a procurar, en la mesura que puguin, que els comerciants respectin els drets reconeguts als consumidors.

Anar a inici de pgina

9. Informaci
Quan es tracti de contractes negociats a distncia referents a la prestaci de serveis, inclosos els arrendaments de bns immobles fets per consumidors, tamb sn aplicables aquests drets amb les particularitats segents:

 • No sn d’aplicaci aquests drets del consumidors en els casos segents:
  • Contractes de serveis financers, com serveis d’inversi, assegurana, reassegurana, bancaris, relatius a fons de pensions i a operacions a termini i d’opci.
  • Contractes establerts amb operadors de telecomunicacions per a la utilitzaci dels telfons pblics.
  • Contractes per a la construcci de bns immobles.
  • Contractes que regulin relacions familiars i successores.
  • Contractes de societats.
 • No haur l’obligaci d’especificar l’oferta, de donar la informaci prvia, d’executar la comanda en 30 dies, ni el dret a l’exercici de desistiment, ni a la informaci escrita sobre condicions en els segents contractes de subministrament, sempre que el provedor es comprometi a subministrar els serveis en un data o perode concret:
  • Serveis d’allotjament.
  • Serveis de transport.
  • Serveis de menjars.
  • Serveis d’esbarjo.
 • L’obligaci d’informaci i documentaci no est obligada per als serveis, l’execuci dels quals es realitzi utilitzant una tcnica de comunicaci a distncia, que es prestin d’un sol cop i que la seva facturaci s’efectu per l’operador de la tcnica de comunicaci.
 • El termini de desistiment comena a comptar des del dia de la signatura del contracte o a partir del dia en qu s’hagi completat la informaci.
 • Els dies hbils els determina la llei del lloc on s’ha de prestar el servei.
 • El termini de 3 mesos per resoluci del contracte per la falta de compliment del deure d’informaci comena a comptar a partir de la data de la signatura del contracte.
 • Excepte pacte en contrari, l’adquirent no disposar del dret de desistiment, en els contractes de prestaci de serveis i en els serveis d’apostes i loteries, quan la seva execuci hagi comenat, amb l’acord del consumidor, abans de finalitzar el termini de 7 dies hbils.

Anar a inici de pgina

10. La comercialitzaci a distncia de serveis financers

 • La Llei 22/2007, d'11 de juliolEnllaç extern,sobre comercialitzaci a distncia de serveis financers destinats als consumidors considera serveis financers els serveis bancaris, de crdit o de pagament, els serveis d’inversi, les operacions d'assegurances privades, els plans de pensions i l'activitat de mediaci d'assegurances.
 • I considera persones consumidores les persones fsiques que, en els contractes a distncia, actuen amb un propsit ali a la seva activitat empresarial o professional.
 • Un contracte se celebra a distncia quan s’utilitza exclusivament una tcnica de comunicaci a distncia per a fer-ne la negociaci i la celebraci, en la qual no hi ha presncia fsica ni simultnia de la persona provedora i de la persona consumidora i que es basa en la utilitzaci de mitjans telemtics, electrnics, telefnics, fax o altres de similars.
 • En la comercialitzaci a distncia dels serveis financers, hi ha d’haver constncia de les ofertes i de la celebraci dels contractes en un suport durador.

Anar a inici de pàgina

10.1. Informaci prvia al contracte
La persona provedora del servei financer us ha de subministrar amb prou temps d’antelaci i abans que assumiu qualsevol obligaci derivada de l’oferta o del contracte a distncia, si ms no la informaci que us detallem a continuaci, indicant-ne inequvocament la finalitat comercial de manera clara i comprensible.
Independentment d’aquests requisits, sn d’aplicaci els requisits addicionals d’informaci prvia establerts en la legislaci especial que sigui aplicable al servei financer objecte del contracte a distncia.

Anar a inici de pàgina

10.1.1. La persona provedora ha de facilitar informaci sobre:

 • la identitat i l’activitat principal a qu es dedica, l’adrea geogrfica on estigui establerta i qualsevol altra adrea que calgui per a les relacions de consum.
 • en cas que hi intervingui una persona representant establerta en un Estat membre, la identitat, la qualitat en qu actua, l’adrea geogrfica, el telfon, el fax, l’adrea electrnica i la identitat completa de la persona provedora.
 • en cas que hi intervingui una persona professional, com els representants o intermediaris d’entitats financeres, la identitat, la condici en qu actua i l’adrea geogrfica.
 • si est inscrita en un registre pblic, el registre i el nmero de registre o mitjans equivalents d’identificaci en el registre.
 • si est subjecta a un rgim d’autoritzaci, les dades de la corresponent autoritat de supervisi.

Anar a inici de pàgina

10.1.2. El servei financer ha de facilitar:
 • una descripci de les principals caracterstiques.
 • el preu total, incloent-hi totes les comissions, crregues i despeses, i tots els impostos pagats a travs de la persona provedora o, quan no se’n pugui indicar un preu exacte, la base de clcul que en permeti comprovar el preu.
 • si escau, un advertiment que indiqui que el servei financer est relacionat amb instruments que impliquen riscos especials.
 • la indicaci que hi pot haver altres impostos o despeses que no es paguin a travs de la persona provedora o que no els facturi ella mateixa.
 • tota limitaci del perode durant el qual la informaci subministrada sigui vlida.
 • les modalitats de pagament i d’execuci.
 • qualsevol cost suplementari especfic inherent a la utilitzaci de la tcnica de comunicaci a distncia, en cas que es repercuteixi aquest cost.
 • en el cas dels plans de pensions, s’ha d’informar que les quantitats aportades i l’estalvi generat es destinaran nicament a cobrir les situacions previstes en el contracte i no podran ser recuperades per a cap altra finalitat que no siguin els supsits excepcionals previstos en les condicions contractuals, d’acord amb el que es preveu a la normativa aplicable.

Anar a inici de pàgina

10.1.3. El contracte a distncia ha de fer referncia a:

 • l’existncia o no del dret de desistiment i, en cas que existeixi, a la durada i les condicions per a exercir-lo, inclosa la informaci relativa a l’import que potser haureu d’abonar (pagament del servei prestat abans del desistiment), a les conseqncies de no exercir aquest dret i al fet de perdre’l quan, abans d’exercir-lo, s’executa, per petici vostra expressa, el contracte en la seva totalitat i per ambdues parts.
 • les instruccions per a exercir el dret de desistiment i ha d’indicar, entre altres aspectes, a quina adrea postal o electrnica s’ha de dirigir la notificaci del desistiment.
 • la durada contractual mnima, en cas de contractes de prestaci de serveis financers permanents o peridics.
 • qualsevol dret distint del que es preveu a la lletra A que puguin tenir les parts si mai han de resoldre el contracte anticipadament o unilateralment d’acord amb les condicions del contracte, incloent-hi les penalitzacions que pugui contenir el contracte en aquest cas.
 • l’Estat o estats membres en la legislaci dels quals es basa la persona provedora per a establir relacions amb vosaltres, abans de la celebraci del contracte.
 • les clusules contractuals, si n’hi hagus, relatives a la llei aplicable al contracte a distncia i a la jurisdicci competent per a conixer l’assumpte.
 • la llengua o les llenges en qu les condicions contractuals i la informaci prvia es presenten, i la llengua i llenges en qu es podr formalitzar el contracte i en qu es podran executar les prestacions que se’n deriven, d’acord amb la persona consumidora.

Anar a inici de pàgina

10.1.4. Els mitjans de reclamaci i d'indemnitzaci han de fer referncia:

 • als sistemes de resoluci extrajudicial de conflictes, de carcter pblic o privat, a qu podeu tenir accs i com hi podeu accedir.
 • a l’existncia de fons de garantia o altres mecanismes d’indemnitzaci, ja siguin de carcter obligatori, ja de carcter voluntari.

Anar a inici de pàgina

10.2. Comunicaci a travs de telefonia vocal
S’han de complir les regles segents:
 • al comenament de la conversa us han d’indicar clarament la identitat de la persona provedora i la finalitat comercial de la trucada que inicia.
 • prvia acceptaci expressa vostra, noms us han de subministrar la informaci segent:
  • la identitat de la persona que estableix contacte amb vosaltres i el seu vincle amb la persona provedora.
  • una descripci de les caracterstiques principals del servei financer.
  • el preu total, inclosos tots els impostos pagats a travs de la persona provedora o, quan no se’n pugui indicar el preu exacte, la base del clcul que us permeti comprovar-ne el preu.
  • la indicaci que hi pot haver impostos extres o altres despeses que no es paguin a travs de la persona provedora o que no els facturi ella mateixa.
  • l’existncia o inexistncia d’un dret de desistiment i, en cas que aquest dret estigui previst, quina durada t i quines condicions s’han de seguir per a exercir-lo, incloent-hi tamb la informaci relativa a l’import que potser haureu d’abonar (pagament del servei prestat abans del desistiment).
 • us han de fer saber que disposeu d’una informaci addicional, la qual podeu consultar si en feu una petici prvia, i us han de dir quina mena d’informaci s.

Anar a inici de pàgina

10.3. Comunicaci de les condicions contractuals i de la informaci prvia

 • La persona provedora us ha de comunicar totes les condicions contractuals i us ha de fer arribar la informaci en paper o en un altre suport durador accessible amb prou antelaci, abans no tingui lloc la possible celebraci del contracte a distncia o l’acceptaci d’una oferta i, en tot cas, abans que contracteu.
 • Si el contracte s’ha celebrat a petici vostra utilitzant una tcnica de comunicaci a distncia que no permet transmetre les condicions contractuals i la informaci exigida, la persona provedora ha de complir les obligacions de comunicaci immediatament desprs de la formalitzaci del contracte.
 • En qualsevol moment de la relaci contractual, teniu dret, si aix ho solliciteu, a obtenir les condicions contractuals en paper. A ms, teniu dret a canviar la tcnica o tcniques de comunicaci a distncia utilitzades, llevat que sigui incompatible amb el contracte celebrat o amb la naturalesa del servei financer prestat.
 • L’incompliment dels requisits relatius a la informaci prvia i a la comunicaci d’aquesta informaci prvia pot donar lloc a la nullitat del contracte.

Anar a inici de pàgina

10.4. Dret de desistiment

1. Disposeu d'un termini de catorze dies naturals per a desistir del contracte a distncia, sense penalitzaci ni necessitat d'indicar-ne els motius.

 • Quan es tracti de contractes relacionats amb assegurances de vida, el termini ser de trenta dies naturals.
 • El termini comena a crrer des del dia de la celebraci del contracte, llevat dels casos de les assegurances de vida, que comena quan us informen que el contracte ha estat celebrat. No obstant aix, si no heu rebut les condicions contractuals ni la informaci contractual, el termini per a exercir el dret de desistiment comena el dia en qu rebeu aquesta informaci.

2. El dret de desistiment no s’aplica als contractes relatius

A)als serveis financers el preu dels quals depengui de les fluctuacions dels mercats financers que la persona provedora no pugui controlar i que es puguin produir durant el termini en el transcurs del qual es pugui exercir el dret de desistiment. Entre aquests hi ha les transaccions sobre:

 • operacions de canvi de divises
 • instruments del mercat monetari
 • valors negociables
 • participacions en institucions d’inversi collectiva
 • contractes financers de futurs, inclosos els instruments equivalents que impliquen una liquidaci en efectiu
 • contractes de futurs sobre tipus d’inters
 • contractes de permuta sobre tipus d’inters, sobre divises o els vinculats a accions o a un ndex sobre accions, opcions destinades a la compra o venda de qualsevol dels instruments relacionats en els punts anteriors, inclosos els instruments equivalents que impliquin una liquidaci en efectiu. Concretament, s’inclouen en aquesta categoria les opcions sobre divises i sobre tipus d’inters.
 • contractes referenciats a ndexos, preus o tipus d’inters de mercat
 • contractes vinculats, on, almenys, un dels negocis jurdics suposa una de les transaccions esmentades en els punts anteriors. A l’efecte d’aquesta llei, es consideren contractes vinculats els negocis jurdics complexos que sn el resultat de la juxtaposici de dos negocis jurdics independents o ms, en els quals, com a resultat d’aquesta juxtaposici, l’execuci d’un depn de la de tota la resta, ja sigui simultniament o successivament.

B) als contractes d’assegurances segents:

 • contractes d’assegurana on el prenedor assumeix el risc de la inversi, i tamb contractes en els quals la rendibilitat garantida depn d'inversions assignades als mateixos.
 • els de viatge o equipatge amb una durada inferior a un mes.
 • aquells els efectes dels quals acabin abans del termini al qual es refereix l’apartat 1.
 • els que compleixin una obligaci d'assegurament del prenedor.
 • els plans de previsi assegurats.
C) als contractes totalment executats per ambdues parts, a petici expressa vostra, abans que exerciu el dret de desistiment, com les ordres de transferncia i les operacions de gesti de cobrament.
D) als crdits destinats principalment a adquirir o conservar drets de propietat en terrenys o en immobles existents o per construir, o destinats a renovar o millorar immobles.
E) als crdits garantits amb una hipoteca sobre un b immoble o amb un dret sobre un immoble.
F) a les declaracions de persones consumidores fetes amb la intervenci d’un notari, sempre que aquest doni fe que se us han garantit els drets.
G) als plans de pensions.
3. Si exerciu el dret de desistiment, ho heu de comunicar a la persona provedora en els termes previstos pel contracte abans que acabi el termini corresponent i seguint un procediment que permeti deixar constncia de la notificaci per qualsevol mitj adms en dret. Es considera que la notificaci ha estat feta dins de termini si es fa en paper o amb un altre suport durador, disponible i accessible a la persona destinatria, i s’envia abans d’expirar el termini.
Donat cas que el contracte a distncia sobre el que heu exercit el dret de desistiment es trobs vinculat a un altre contracte a distncia de serveis financers prestats per la mateixa persona provedora o per una tercera, previ acord amb la persona provedora, el contracte addicional tamb quedar resolt, sense penalitzaci.

Anar a inici de pàgina

10.5. Pagament del servei prestat abans del desistiment

 • Si exerciu el dret de desistiment, noms esteu obligats a pagar, tan aviat com sigui possible, el servei financer realment prestat per la persona provedora d’acord amb el contracte fins al moment del desistiment.
 • L'import que heu de pagar no ha de superar l’import proporcional de la part ja prestada del servei comparada amb la cobertura total del contracte, ni ser en cap cas de tal magnitud que equivalgui a una penalitzaci.
 • La persona provedora no pot exigir el pagament si no demostra que us ha facilitat la informaci exigida segons la llei o si inicia l’execuci del contracte, sense que vosaltres l’hgiu sollicitada, abans que expiri el perode de desistiment.
 • La persona provedora ha de reemborsar-vos, tan aviat com sigui possible i dins un termini mxim de trenta dies naturals, qualsevol quantitat que hagi percebut d’acord amb el contracte a distncia, llevat de l’import esmentat en l’apartat 1. Aquest termini s’inicia el dia en qu la persona provedora rep la notificaci del desistiment.
 • Heu de reemborsar a la persona provedora qualsevol quantitat que n’hgiu rebut, tan aviat com pugueu, i, en tot cas, en el termini de trenta dies naturals, a comptar des de la notificaci del desistiment.

Anar a inici de pàgina

10.6.Pagament mitjanant targeta
Quan l’import de les obligacions pecuniries derivades del contracte a distncia s’hagus carregat fraudulentament o indegudament fent servir el nmero d’una targeta de pagament, la persona titular podr exigir l’anullaci immediata del crrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i devoluci en els comptes de la persona provedora i de la persona titular s’efectuaran al ms aviat possible.

Anar a inici de pàgina

10.7. Serveis no sollicitats
No es poden prestar serveis financers, fins i tot en el supsit de renovaci tcita d’un contracte a distncia, sense la vostra sollicitud prvia, quan aquesta prestaci impliqui una exigncia de pagament immediat o ajornat.
En el cas d’una prestaci no sollicitada, quedeu eximits de tota obligaci, sense que la falta de resposta es pugui considerar un consentiment.
No obstant aix, si feu s efectiu del servei financer no sollicitat heu de satisfer l’import de la part realment utilitzada, sense que aquest deure suposi la prestaci del consentiment per obligar-se mitjanant un nou contracte no sollicitat ni l’obligaci de satisfer despeses o comissions, ni, en general, quantitats no acordades prviament amb l’entitat provedora del servei.

Anar a inici de pàgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum