Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > AgenciesViatges
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Agències de Viatges

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general (actualitzadaa 22.02.2008)

1. Classes d’agncies
2. La contractaci de viatges combinats
3. Informaci prvia en els viatges combinats
4. El contracte
5. Les variacions en els preus dels viatges reservats
6. Els costos d'anullaci
7. Anullaci o modificaci del viatge per part de l'agncia
8. Recomanacions finals

1. Classes d’agncies
Dins el sector de les agncies de viatges podem distingir tres tipus d’empreses: les majoristes, les detallistes i les majoristes-detallistes.

 • Les majoristes organitzen viatges i els venen a agncies de viatges detallistes, les quals els venen als usuaris.
 • Les detallistes es dediquen fonamentalment a comercialitzar serveis turstics allats i viatges organitzats per les agncies de viatges majoristes. Tamb poden organitzar viatges, per els han de vendre directament als seus clients, no ho poden fer a cap altra agncia.
 • Les majoristes-detallistes participen de les caracterstiques de les detallistes i les majoristes; organitzen viatges i els venen als usuaris o a altres agncies.

Les agncies de viatges han de disposar d’una llicncia que concedeix la Generalitat de Catalunya per poder realitzar la seva activitat i tenen l’obligaci de subscriure una plissa de responsabilitat civil i dipositar una quantitat de diners en concepte de fiana.

Anar a inici de pgina

2. La contractaci de viatges combinats
Les agncies de viatges sovint ens ofereixen la contractaci d’un viatge combinat, el qual, per un preu global, combina almenys dos dels elements segents per una estada mnima de 24 hores:

 • Transport en vehicle de motor.
 • Allotjament.
 • Altres serveis turstics que representin una part significativa del viatge combinat.

Anar a inici de pgina

3. Informaci prvia en els viatges combinats
Tenim dret a rebre, per escrit i amb temps suficient abans de la data d’inici del viatge, la informaci segent:

 • Els horaris, les escales, els enllaos i la categoria dels mitjans de transport. Tamb hem de disposar de les dades del representat local de l’agncia organitzadora en el pas o en els pasos on viatgem. En cas que en aquests pasos no hi hagi cap representant, l’agncia ens ha de facilitar un telfon d’urgncia que ens permeti contactar amb l’agncia organitzadora o amb el detallista.
 • A ms, hem de disposar del document que cont les clusules contractuals del viatge combinat.
 • Les agncies de viatges ens poden demanar fins a un mxim del 40% de l'import total del viatge en concepte de dipsit, llevat el supsit que les condicions del provedor imposin el pagament anticipat a l’agncia de viatges, contra el qual hauran de lliurar rebut o document justificatiu on constin les quantitats rebudes i els conceptes. En el moment de pagar el preu total, ens han de restar aquesta quantitat avanada.
  La informaci escrita proporcionada per una agncia de viatges s vinculant i ha de respondre sempre a criteris d’utilitat, precisi i veracitat. No pot incloure publicitat falsa o enganyosa. Per contra, les agncies han d’informar entorn les possibilitats de subscriure un contracte d’assegurana que cobreixi les despeses de cancellaci ocasionades pel consumidor o d’un contracte d’assistncia que cobreixi les despeses de repatriaci en cas d’accident o malaltia.

La informaci escrita proporcionada per una agncia de viatges s vinculant i ha de respondre sempre a criteris d’utilitat, precisi i veracitat. No pot incloure publicitat falsa o enganyosa.

Anar a inici de pgina

4. El contracte
Quan contractem un viatge combinat hem de formalitzar per escrit un contracte, el qual ha d’incloure, almenys, les dades segents:

 • La data, l’hora i el lloc de sortida.
 • Els mitjans de transport en qu viatjarem, les caracterstiques i la categoria, dates, hores i lloc de sortida i tornada.
 • La destinaci o les destinacions dels viatges i les dates.
 • La situaci de l’allotjament, la categoria i el tipus d’pats inclosos, si hem contractat aquests serveis.
 • L'itinerari.
 • Les visites i les excursions incloses.
 • El preu del viatge, el calendari i les modalitats de pagament.
 • Totes les clusules que hgim pactat en el moment de la reserva.
 • L’advertiment al consumidor de l’obligaci de comunicar amb la major brevetat possible al prestador de qu es tracti, aix com a l’organitzador o al detallista, per escrit o per qualsevol altre mitj, tot incompliment en l’execuci del contracte que hagi comprovat in situ.
 • Tota sollicitud especial que el consumidor hagi transms en el moment de la reserva al’organitzador o al detallista i ambds hagin acceptat.
 • El nom i l’adrea de l’agncia organitzadora i venedora final.
 • En els casos en qu la realitzaci del viatge depengui d’una quantitat mnima de persones, la data lmit de la possible rescissi del contracte.

En el moment de la formalitzaci del contracte, l’agncia de viatges haur de lliurar a l’usuari o consumidor els ttols, bons o altres documents corresponents als serveis encarregats, i adjuntar-hi una factura o document de cobrament a la qual haur de figurar el preu total abonat pel client. En la factura o document de cobrament corresponent al contracte de serveis solts, s’especificaran clarament i separadament el preu de cadascun dels serveis i el recrrec per despeses de gesti.

Anar a inici de pgina

5. Les variacions en els preus dels viatges reservats
El preu del viatge establert en el contracte no pot ser revisat a l’ala o a la baixa, excepte si ens han esmentat aquesta possibilitat prviament i se n’han definit les modalitats de clcul.

Els factors que poden provocar canvis en els preus d’un viatge contractat sn els segents:

 • Les variacions del cost del transport i el preu dels carburants.
 • Les variacions de les taxes i els impostos relatius a determinats serveis, com ara els impostos d’aterratge o de desembarcament.
 • Les variacions del tipus del canvi de moneda aplicat al viatge organitzat.

En qualsevol d’aquests tres supsits, l’agncia ens ha de notificar la revisi del viatge fins a 20 dies abans de la data d’inici del viatge.

Anar a inici de pgina

6. Els costos d'anullaci
Si volem anullar el contracte amb l’agncia, haurem de pagar les despeses de gesti; les d’anullaci, degudament justificades, si s’escauen, i una penalitzaci, l'import de la qual varia, segons els dies que faltin per iniciar el viatge:

 • Si falten entre 10 i 15 dies, la penalitzaci s del 5% de l'import del viatge.
 • Si falten entre 3 i 10 dies, la penalitzaci s del 15% de l'import del viatge.
 • Si l’anullaci es fa durant les 48 hores anteriors a la sortida, es perd el 25% de l'import del viatge.
 • Si no ens presentem a l’hora prevista per a la sortida, no tindrem dret a cap retorn de la quantitat abonada, excepte que arribem a un acord amb l’agncia en un altre sentit.
 • En les reserves de viatges combinats, l’agncia de viatges t l’obligaci d’informar-nos sobre la possibilitat de subscriure una assegurana que cobreixi les depeses de cancellaci, si no podem fer el viatge per causes imprevistes.

En el cas que algun dels serveis solts o el paquet turstic estigui subjecte a condicions econmiques especials de contractaci, com nlit d’avions, vaixells, tarifes especials o d’altres, les despeses d’anullaci per desistiment s’establiran d’acord amb les condicions acordades entre les parts.

Anar a inici de pgina

7. Anullaci o modificaci del viatge per part de l'agncia

 • Si l’agncia no pot prestar els serveis que li hem contractat per circumstncies alienes a la seva voluntat, com ara vagues, guerres, aiguats, catstrofes, s’entn que es produeix una situaci de fora major i que l’agncia queda eximida del compliment dels acords establerts.
 • Si la impossibilitat de complir el que hem pactat afecta noms una part dels serveis contractats, l’agncia t l’obligaci d’oferir-nos la possibilitat d’optar entre la devoluci de l'import abonat o la substituci del servei per un altre de caracterstiques similars.
 • Si els problemes sorgeixen un cop hem comenat el viatge, l’agncia t l’obligaci de facilitar-nos la tornada al punt d’origen i de reintegrar-nos les quantitats que corresponen proporcionalment als serveis no consumits.
 • L’agncia tamb pot anullar un viatge que no reuneixi el nombre mnim de participants, sempre que aquesta possibilitat hagi estat prviament anunciada i l’anullaci se’ns comuniqui, per escrit, dins el termini indicat en la descripci del viatge combinat. Les quantitats a compte se’ns retornaran ntegrament..

Anar a inici de pgina

8. Recomanacions finals

 • Tenim dret a una informaci vera; els opuscles i programes editats per les agncies no poden contenir publicitat falsa o enganyosa.
 • s convenient que ens adrecem a una agncia de viatges que disposi del nmero d’identificaci que atorga l’Administraci, ja que s una garantia de legalitat. A l’exterior del local de l’agncia de viatges haur de figurar un rtol on consti clarament, almenys en catal, el nom de l’agncia, el grup al qual pertany i el seu codi d’identificaci. En el rtol exterior de l’agncia de viatges hi ha de constar la segent informaci:
  • Nom de l’agncia de viatges
  • Codi identificatiu del ttol – llicncia.
  • Cas de disposar d’una marca comercial, aquesta al costatdel nom.
 • El ttol llicncia s un nmero acompanyat de les lletres que identifiquen la Comunitat Autnoma on radica la casa central de l’agncia de viatges. Exemples:
  • GC: CA Catalunya
  • CICMA: CA Madrid
  • CAA: CA Andalusia
  • BAL: CA Illes Balears
  • CIE: CA Euskadi
  • XG: CA Galcia
  • CICL: CA Castella i Lle
  • CV: CA Pas Valncia
 • Tamb podem consultar si l’establiment on es desenvolupa l’activitat d’agncia est degudament autoritzat i inscrit a l’efecte en el Registre d’Empreses i Activitats Turstiques (REAT) de la Direcci General de Turisme. Podem fer la consulta directa enel web del Departament d'Innovaci, Universitats i EmpresaEnllaç externo b consultar el llistat d’establiments d’agncies de viatge inscrits al REAT Enllaç extern.
 • Si es tracta d’una agncia de viatges que opera mitjanant una pgina web, caldr que les dades esmentades apareguin anunciades en la seva pgina web.
 • Hem de demanar informaci sobre les diferents ofertes que hi ha al mercat, aix com de les possibilitats que tenim d’organitzar un viatge a mida dels nostres desigs personals, i comparar detingudament els serveis que ofereix cada programa.
 • Ens hem d’assegurar de quins sn els serveis que inclou el preu, com ara bitllets d’avi, taxes d’aeroport, trasllats entre aeroport i hotel, categories dels hotels, pats, entrades a monuments, excursions facultatives, etc.
 • Hem de parar especial atenci a la qesti de les excursions i visites facultatives; l’expressi facultativa significa que s opcional, motiu pel qual si ens interessa fer una visita o excursi d’aquest tipus, l’haurem de pagar a part del preu del viatge.
 • Hem de llegir detingudament les condicions especials i generals del viatge. Les generals es troben normalment a la darrera pgina del programa.
 • Cal tenir present que la informaci sobre la categoria dels hotels que apareix en el programes de les agncies de viatges s relativa, perqu la consideraci d’una categoria o una altra per a un hotel varia molt segons el pas.
 • Per a les destinacions amb caracterstiques meteorolgiques especials, (temporada de pluges) o amb situacions poltiques inestables, hem d’informar-nos a l’ambaixada corresponent de la situaci abans d’iniciar el viatge.
 • Si considerem que durant el viatge s’ha incomplert cap estipulaci del contracte, tenim dret a reclamar, tant en la via arbitral de consum com en la via judicial. L’agncia de viatges est obligada a tenir a la nostra disposici fulls de reclamaci i seran lliurats a la persona que els solliciti, encara que no hagi formalitzat cap tracte comercial amb l’agncia.
 • L’agncia de viatges t una fiana. La fiana quedar afectada per la resoluci ferma en via judicial declaratria de responsabilitats econmiques de les agncies de viatges, derivada de la prestaci de serveis al consumidor o usuari final, com sn el reemborsament dels fons dipositats o la repatriaci del consumidor. Aquesta fiana noms es pot executar mitjanant un laude arbitral o sentncia judicial.
 • Les factures han d’indicar els conceptes, els imports i, en lloc visible, el nom, CIF i el segell de l’establiment. Les hem de demanar i guardar-les sempre, ja que sn imprescindibles en cas de reclamaci. Tamb hem de guardar els bitllets.
 • Per ms informaci, es pot consultar la normativa de turisme Enllaç extern.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum